Організація бібліографічної роботи в ЦБС.

Бібліографічна діяльність здійснюється в бібліотеках всіх типів незалежно від відомчого підпорядкування, складу читачів, об’єму та профілю роботи.

Під організацією бібліографічної роботи розуміють пла­нування, нормування, облік та аналіз цієї роботи, розста­новку кадрів і розподіл бібліографічних обов'язків між бібліотекарями, розмежування бібліографічних функцій і обов'язків між центральними бібліотеками і їх філіалами (координація за вертикаллю), узгодження бібліографічної діяльності між бібліотеками різних відомств (координація за горизонталлю), проведення стимулюючих заходів щодо активізації, підвищення ефективності та якості бібліографічної роботи (змагання, огляди роботи, кон­курси тощо). Правильна організація передбачає чітку взаємодію різних підрозділів бібліотеки, співробітники яких виконують бібліографічні функції, тобто формується бібліографічна служба бібліотеки.

До основних напрямів бібліографічної діяльності бібліотек належать:

· організація довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки;

· створення бібліографічних посібників різного цільового та читацького спрямування;

· бібліографічне інформування;

· довідково-бібліографічне обслуговування;

· рекомендаційно-бібліографічна діяльність;

· консультативна та методична робота;

· пропаганда бібліографічних знань;

· науково-дослідна робота.

В основі організації бібліографічної діяльності бібліотеки будь-якого типу лежать наступні принципи:

Ø націленість на вирішення пріоритетних завдань, що стоять перед бібліотекою;

Ø раціональне поєднання централізації і децентралізації в організації бібліографічної служби бібліотеки;

Ø доступність бібліографічного обслуговування для всіх груп читачів, які користуються послугами бібліотеки.

Особливості організації бібліографічної роботи в ЦБС обумовлені специфікою їх структури. Вона характеризується наявністю бібліотек-філіалів, що територіально відокремлені від центральної бібліотеки. До факторів, що формують єдність організації бібліографічної роботи в усіх ЦБС, відносяться:

1. роль центральної бібліотеки, що очолює бібліографічну діяльність системи;

2. централізоване виконання окремих бібліографічних процесів;

3. функціональна спеціалізація підрозділів системи;

4. уніфікована технологічна документація;

5. наявність стійких виробничих зв’язків між центральною бібліотекою і бібліотеками-філіями.

Принципами наукової організації бібліографічної робо­ти бібліотек є уніфікація основних бібліографічних проце­сів, погодженість і взаємозв'язок форм і методів бібліогра­фічної діяльності, єдність основного напряму. Єдність же напряму досягається шляхом ретельного, науково обґрунтованого планування.

Оптимальна організація бібліографічної роботи в бібліотеці передбачає:

Ø науково обґрунтоване планування всіх її напрямів;

Ø раціональне розприділення функцій між підрозділами бібліотеки, які ведуть бібліографічну роботу;

Ø правильна розстановка кадрів всередині підрозділів;

Ø координація і кооперування бібліографічної роботи з іншими бібліотеками, органами науково-технічної інформації та іншими установами;

Ø впровадження наукової організації праці, нових прогресивних технологій і методів, передового досвіду роботи;

Ø застосування засобів механізації і автоматизації;

Ø підвищення кваліфікації співробітників, які займаються бібліографічною діяльністю.

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

2. Які основні складові традиційного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки?

3. Які каталоги та картотеки створюються в бібліотеках і як вони розкривають єдиний фонд ЦБС?

4. Які видання є базою для створення довідково – бібліографічного фонду?

5. Дайте визначення фонду виконаних бібліографічних довідок та охарактеризуйте його функціональне призначення.

6. Дайте визначення довідково –пошукового апарату та назвіть його основні складові.

 

Теми рефератів:

1. ”Організація бібліографічної роботи бібліотеки”

2. “Сучасні інформаційні технології бібліографічної роботи бібліотеки”.

 

Практичне завдання 8.

Мета: Знайомство з основними процесами організації бібліографічної роботи.

Питання:

1. Дати характеристику змісту основних бібліографічних процесів.

2. Подати схему організації роботи бібліографічної служби.

3. Подати схему розподілу посадових обов’язків між бібліотекарями.

4. Дати характеристику обліку, аналізу і звітності про виконану роботу, що застосовуються в бібліотеках.

5. Дати характеристику сучасних інформаційних технологій, що застосовуються в бібліографічній роботі бібліотек.

1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика / Под ред. О. П. Коршунова. – М.: Книжная палата, 1990. – 256 с.

2. Вохрыщева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность. -М. 1989. -199 с.

3. Диомидова Г. Н. Библиографоведение; Учебник для ср. проф. уч. зав. – СПб, 2002. – 228с. (Серия “Библиотека”).

4. Коршунов О. П. Библиографоведение: общий курс. – М.: Книжная палата, 1990. – 232 с.

5. Організація діяльності бібліотек: навчальний посібник для студентів спеціальності “Бібліографознавства та інформатики”/ В. О. Ільганаєва, Слободяник М. С. – Харків: ХДАК, 1998. – 84 с.

6. Справочник библиографа /Редкол.: В. А. Минкина, А. Н. Ванив, А. В. Соколов, Г. В. Михеєва, А. А. Джиго. – Спб., 2002. – 512 с. – (Серия “Библиотека”).

7. Справочник библиотекаря / Науч. Ред. А. Н. Ванеев., В. А. Минкине. – СПб. “Профессия”, 2002. – 448 с. – (Серия “Библиотека”).

Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 2148; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.