Призначення, структура й склад довідково-бібліографічного апарату масової бібліотеки

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки – це сукупність традиційних та електронних довідкових видань, бібліотечних каталогів та картотек, що використовуються при обслуговуванні читачів для пошуку необхідної інформації. Він є основою всієї діяльності бібліотеки, і від його раціональної організації залежить оперативність, повнота і точність задоволення запитів читачів.

Як основа бібліографічного обслуговування читачів довідково-бібліографічний апарат (ДБА) створюється у кожній стаціонарній бібліотеці незалежно від обсягу її роботи, проте з урахуванням специфічних умов діяльності кожної бібліотеки. До специфіки належать: а) господарський і соціально-культурний профіль краю (міста, району), на території якого знаходиться біб­ліотека; б) склад читачів, організацій, установ, підпри­ємств, яких обслуговує бібліотека, їхні потреби і характер запитів; в) місце бібліотеки в ЦБС; г) міжвідомчі (між системні) координаційно-кооперативні взаємозв'язки біб­ліотеки.

Безпосереднє функціональне призначення ДБА — цілеспрямоване розкриття фондів бібліотеки, надання допомоги читачам у розшуку та доборі потрібної їм первинної інформації. Повноцінний, науково організова­ний ДБА служить універсальним ключем до знань, сконцен­трованих у книгах. Він широко використовується у інформаційному та довідково-бібліографічному обслуговуванні працівників ор­ганів державної влади та управління, спеціалістів народного господарства, в масовій робо­ті {наприклад, при організації книжкових виставок) і особ­ливо в керівництві читанням.

Загальні вимоги до ДБА окремої бібліотеки зводяться до того, що він має:

Ø Відповідати об’єму і змісту роботи бібліотеки певного типу, сприяти вирішенню ідеологічних, господарських, виховних та ін. Завдань;

Ø Оперативно поповнюватись новими матеріалами і звільнятись від застарілих;

Ø Профілюватись у відповідності з договорами про кооперацію і координацію з іншими бібліотеками і органами НТІ;

Ø Зберігати єдність, вдосконалювати свої системні якості.

Особливо важлива роль ДБА в різних формах пропаганди фонда, в бібліографічному інформуванні читачів, їх довідково-бібліографічному обслуговуванні, керівництві читанням, в процесі підготовки бібліографічних посібників.

Всі компоненти ДБА структурно і логічно взаємопов'я­зані. Так, картотека журнальних і газетних статей допов­нює систематичний каталог книг і брошур; тематичні бібліографічні картотеки продовжують і доповнюють від­повідні друковані бібліографічні посібники; бібліографічні посібники з тих чи інших тем поглиблюють і розширюють зміст каталогів і картотек, оскільки містять інформацію також про ту літературу, якої нема в даній бібліотеці. Знання взаємозв'язків між окремими частинами ДБА кон­че потрібне бібліотекареві на будь-якій ділянці бібліотечної роботи.

Центральну ланку ДБА масових бібліотек становить система каталогів і і бібліографічних картотек.

Для всіх бібліотек обов'язковими є алфавітний і систематичний каталоги.

Алфавітний каталог відбиває за прізвищами авторів та назвами видань всю лі­тературу, що є в фондах бібліотеки. Отже, користуючись ним, можна встановити, які книги певного автора (і в яких перекладах) є в бібліотеці; які видання підготовлено тією чи іншою установою; де, коли, яким видавництвом (нерід­ко—-і яким виданням, у яких серіях, за чиєю редакцією) надруковані книги.

Систематичний каталогрозкриває фонди за змістом, виявляє взаємозв'язки різних галузей знань, дає змогу встановити, яка є література з певного питання, отже, й добрати літературу за тематичними запитами чи­тачів.

В фонді довідкових видань збирають універсальні та галузеві енциклопедії, словники, довідники, календарі знаменних та пам’ятних дат та ін.

До складу ДБА масових бібліотеквходить також фонд виконаних довідок. Його утворюють копії найзначніших фактографічних та бібліографічних довідок і списків літератури, виконаних на прохання установ, організацій, читачів. Як правило, це довідки з актуальних політичних і наукових тем, які часто повторюються в запи­тах читачів, а також довідки та списки, робота над якими вимагає тривалого й складного бібліографічного пошуку за участю спеціалістів, а інколи й допомоги обласних або державних бібліотек. .

Фонд виконаних довідок має службове призначення і створюється переважно у великих бібліотеках — централь­них міських та районних, куди надходять бібліографічні запити з різних установ і бібліотек регіону.

До фонду створюється ключ — алфавітно-предметна картотека. На кожну довідку заводиться окрема картка, на якій за­значається назва теми, мета запиту і шифр, який складає­ться з предметної рубрики, номера тематичної папки і но­мера довідки (списку). При незначній кількості довідок їх розташовують інколи за алфавітом назв (заголовків).

Кожна довідка-список з відповідним шифром відобра­жається також у каталозі довідкової та бібліографіч­ної літератури — у розділі «Бібліографія бібліографії». Це забезпечує інтенсивність використання цього фонду. Доцільно також підтримувати регулярний міжбібліотеч­ний обмін довідками.

Доскладу ДБА бібліотеки входить система бібліографічних картотек.

Картотеки аналітично розкривають зміст періодичних видань і збірників, оперативніше, ніж каталоги, відбивають динаміку суспільно-політичного й культурного життя країни, досягнення науки і техніки, передовий дос­від. Висока насиченість актуальним інформаційним матері­алом—характерна риса картотек (і водночас одна із най­важливіших вимог до них).

· Із загальних картотекнайширшого розповсюдження в масових бібліотеках набули картотека журнальних і газет­них статей і картотека нових надходжень;

· із спеціальних: алфавітна картотека; карто­тека рецензій;

· з тематичних: багатотемні картотеки;

з краєзнавчих:загальна рекомендаційна картотека літе­ратури про край (район, місто, село)

 
Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 4813;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.