Зміст і особливості бібліографічної роботи масових бібліотек.

До основних напрямів бібліографічної роботи належать: бібліографування (підготовка бібліографічної інформа­ції) і бібліографічне обслуговування(доведення бібліографічної інформації до споживачів). Проте на практиці зміст бібліографічної роботи ширший і місткіший, ніж його науково-термінологічне визначення. Він включає також:

а) організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА);

б) використання бібліогра­фічних засобів у керівництві читанням;

в) професійне вивчення бібліографічних посібників;

г) формування біб­ліографічної культури й пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань.

Названі види роботи тісно стикуються між собою і пев­ною мірою взаємозалежні й взаємозумовлені. Водночас во­ни достатньо самостійні за значенням і місцем у системі бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Так, вивчен­ня працівниками бібліотек бібліографічних посібників під­вищує рівень пропаганди книги; рівень же пропаганди книги разом з іншими чинниками визначає місце і роль біб­ліотеки у соціальному і науково-культурному прогресі. Ор­ганізація й ведення ДБА є однією з основних передумов бібліографічної діяльності будь-якої бібліотеки.

Використання бібліографічних засобів у керівництві читанням —• один із найважливіших факторів підвищення ефективності і якості індивідуальної роботи з читачами. Формування бібліографічної культури розглядається як засіб виховання у читачів навичок раціонального використання книжкових багатств.

Основними напрямками бібліографічної роботи є:

· допомога освіті й самоосвіті;

· бібліографічне забезпечення потреб виробництва та профе­сійного навчання;

· підвищення культурного й науково-технічного рівня читачів.

Зміст, характер і обсяг бібліографічної роботи кожної конкретної бібліотекивизначаються типом і профілем бібліотеки, її місцем у бібліотечній системі. Тому тут можливі свої особливості й відмінності. Специфіка бібліографічної роботи масових бібліотек по­лягає в тому, що, по-перше, вона входить органічною ча­стиною в процес керівництва читанням на всіх його етапах, переплітається й зливається з ним.

По-друге, бібліографічна робота масових бібліотек спря­мована. на виконання найважливіших функцій, притаман­них цим бібліотекам, — виховної, освітньої, інформаційної, при цьому виховна стоїть на першому плані.

По-третє, масові бібліотеки розглядаються як одна із ланок в системі пропаганди книги. Вони діють не ізольовано, а в контакті з іншими системами, які займаю­ться пропагандою книги і знань: школами, вузами, засобами масової інформації, бібліотеками інших відомств і органами НТІ.

По-четверте, бібліографічна робота масових бібліотек проводиться значною мірою на основі широкого використан­ня краєзнавчої літератури і тому неминуче носить краєзнав­чий характер, спрямована, як правило, на забезпечення комплексного соціального розвитку кожного регіону, насе­леного пункту.

Бібліографічна діяльність масових бібліотек спирається в основному на рекомендаційну бібліографію, яка найбіль­ше відповідає ідейно-виховним і культурно-освітнім завдан­ням цих бібліотек. Орієнтуючи читача у соціально зна­чущій тематиці, у найважливішій і доступній для нього лі­тературі, рекомендаційна бібліографія забезпечує потреби читача у інформаційному масиві.

Бібліографічна діяльність масових бібліотек передбачає і включає в себе постійне вивчення бібліотечни­ми працівниками все нових і нових бібліографічних та до­відкових посібників, колективну розробку методики їх ви­користання.
Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 919;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.