Тест 7. Назвіть основні центри державної бібліографії.

а) Книжкова палата, бібліографічні інститути, спеціальні підрозділи національних бібліотек.

b) Наукові бібліотеки, центри НТІ.

c) Науково-дослідні інститути, регіональні наукові бібліотеки.

d) Книготорговельні установи, видавничо - книготорговельні об’єднання.

 

Тест 8. Дайте визначення науково-допоміжної бібліографії.

а) Науково-допоміжна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є сприяння наукової та професійно-виробничій діяльності.

b) Науково-допоміжна бібліографія – бібліографія, призначенням якої є задоволення професійно-виробничих потреб спеціалістів.

c) Науково-допоміжна бібліографія – бібліографія, призначенням якої є сприяння освіти, самоосвіти, вихованню та пропаганді

d) Науково-допоміжна бібліографія – бібліографія, призначенням якої є сприяння кругообігу, рекламі, розповсюдженню та обігу видань.

Тест 9. Яка бібліографія виконує завдання відображення бібліографічних фондів у бібліографічних посібниках?

а) Бібліотечно-каталожна.

b) Рекомендаційна.

c) Книготорговельна.

d) Державна.

Тест 10. Дайте визначення виду бібліографії.

а) Вид бібліографії – ділянка бібліографічної діяльності, яка виділилася в процесі її диференціації завдяки спільності деяких ознак: суспільного призначення діяльності, особливостей бібліографічної продукції, що виробляється даному виді діяльності, методів бібліографування, організаційної структури діяльності, наявності відповідного науково-дослідного аспекту бібліографічної діяльності.

b) Вид бібліографії - ділянка бібліографічної діяльності, пов’язана з реалізацією формальних і змістовних відповідностей в системі “документ – споживач”.

c) Вид бібліографії - ділянка бібліографічної діяльності, що спеціалізується на бібліографічному навчанні споживачів інформації. .

d) Вид бібліографії - ділянка бібліографічної діяльності, що спрямована на задоволення бібліографічних потреб споживачів інформації.

 

Словник термінів.

1. Інформація- відомості, призначені для передачі в процесі комунікації; зміст повідомлення; абстрактне поняття, шо свідчить про застосування інформаційного підходу (теорії інформації або теорії комунікації) для аналізу того чи іншого явища дійсності;

2. Повідомлення -форма, в якій передається інформація в процесі комунікації; впорядкована послідовність відомостей (даних), призначена для передачі в комунікаційно-інформаційному процесі.

3. Дані - відомості про факти, події, поняття, ідеї чи команди, подані у формалізованому вигляді, зручному для зберігання, обробки, пересилання та інтерпретації користувачами інформаційної систематизації.

4. Носій даних; носій - матеріальний об'єкт, за допомогою якого можна зберігати та передавати інформацію.

5. Оброблення даних - операції, виконувані з даними за точними правилами процедур.

6. База даних - сукупність взаємопов'язаних даних, організованих відповідно до загальних єдиних правил описування, зберігання та маніпулювання.

7. Запис інформації - процес і результат закріплення повідомлення на спеціально обраному носії за допомогою технічних засобів і матеріалів із використанням певної знакової системи. Запис інформації може бути здійснений не тільки у рукописній чи друкованій формі на паперовому носії, а й у вигляді мікроформ і матеріалів надрукованого походження (машино-читних записів, фільмів, звукозаписів, голографії тощо).

8. Машинозчитувальний запис інформації – запис іёнформації, призначений для зчитування електронно-обчислювальною машиною (комп'ютером), виконаний на машинному носії даних (магнітному або оптичному диску, магнітній стрічці тощо).

9. Записана інформація - інформація, що зберігається за допомогою запису будь-яким способом.

10. Документальна інформація - соціальна інформація, що міститься в документі, тобто передається в процесі соціальної комунікації за допомогою речовинного носія.

11. Недокументальна інформація - соціальна інформація, що передається без допомоги документа, іншими каналами комунікації.

12. Документування [інформації]- складання (створення чи оформлення) документа,в якому передбачається відображення певної інформації.

13. Документована інформація - соціальна інформація, зафіксована в документі з метою її зберігання в часі та (або) передачі в просторі; результат документування. Фактографічна інформація - соціальна інформація, що характеризує якийсь конкретний факт, подію чи їхню сукупність.

14. Документографічна інформація - соціальна інформація, предметом якої є документ (його частина чи сукупність документів); інформація, що описує будь-який документ.

15. Бібліографічна інформація (БІ) інформація про документ, частину чи документальний потік, документальний масив) опублікований шляхом видання чи депонування, яка створюється з метою інформування споживача про існування документа, його зовнішні ознаки, зміст та інші властивості. Бібліографічна інформація може бути подана в будь-якій формі (усній, рукописній, друкованій, машиночитній тощо), у вигляді каталогів і картотек, окремих бібліографічних видань, частин інших видань і т. п.

16. Бібліографічне повідомлення— елемент бібліографічної інформації, який містить організовані за певними правилами відомості про документ, його частину чи групу документів.

17. Бібліографічний запис — бібліографічне повідомлення, що зафіксоване у документальній формі.

18. Бібліографічні ресурси — сукупність бібліографічних посібників, яка є результатом минулої праці з бібліографування, продуктом історичного часу і засобом майбутньої праці з бібліографічного обслуговування.

19. Бібліографічна діяльність; бібліографія - система різних видів діяльності (практичної, науково-до слізної, педагогічної, управлінської), яка забезпечує виробництво та функціонування бібліографічної інформації а суспільстві.

20. Професійна бібліографічна діяльність - галузь інформаційної діяльності комунікаційних посередників, яка спрямована на задоволення бібліографічних потреб споживачів інформації.

21. Практична бібліографічна діяльність; бібліографічна справа - сукупність процесів виробництва та поширення бібліографічної інформації, які умовно поділяються на бібліографування та бібліографічне обслуговування (розрізняються в залежності від аспекту розгляду).

22. Бібліографування -процеси підготовки (створення, виробництва) бібліографічної інформації, які завжди орієнтуються на споживана інформації (абстрактного, потенціального чи конкретного, групового чи індивідуального).

23. Бібліографічне обслуговування - процеси доведення бібліографічної інформації до споживачів (читачів, абонентів бібліотек, користувачів інформаційних систем тощо), які включають також певні процеси підготовки бібліографічної інформації.

24. Бібліографічна робота (БР) - бібліографічна діяльність певної установи чи особи.

25. Інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної діяльності комунікаційних посередників, призначений для задоволення інформаційних потреб споживачів.

26. Інформаційне забезпечення - сукупність процесів забезпечення інформаційних потреб споживачів інформації (індивідів або підприємств, установ і організацій, суспільства в цілому), яка складається з підготовки інформації та її доведення до споживачів.

27. Інформаційне обслуговування - галузь професійної інформаційної діяльності комунікаційних посередників, спрямована на задоволення інформаційних потреб споживачів інформації.

28. Інформаційна послуга - здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності, спрямованої на доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.

29. Інформування - процес доведення повідомлень до споживача інформації.

30. Аналітико-синтетична переробка інформації - процеси перетворення інформації, що міститься в документі з метою витягу потрібних споживачеві відомостей, їх порівняння з інформаційними потребами чи запитами споживачів та узагальнення.

31. Масово-інформаційна діяльність - діяльність засобів масової інформації чи засобів масової комунікації (видань, радіомовлення, телебачення тощо), спрямована на передачу інформації в суспільстві широкому загалу споживачів або будь-якому не визначеному наперед споживачу інформації.

32. Комунікаційно-інформаційний процес - передача інформації в процесі комунікації; те саме, що "комунікація".

33. Джерело інформації - елемент комунікаційно-інформаційного процесу, в якому виникає (чи зберігається) інформація, призначена для передачі споживачеві. Джерелом соціальної інформації може бути людина (група людей), документ або технічний пристрій, в якому зберігається та з якого передається інформація.

34. Комунікант; відправник інформації - особа, що починає акт комунікації та передає інформацію споживачеві.

35. Канал комунікації - елемент комунікаційно-інформаційного процесу, функцією якого є передача повідомлення від джерела інформації до споживача.

36. Споживач інформації; споживач; одержувач інформації; реципієнт; користувач інформаційної системи; абонент бібліотеки - людина або група людей, яка одержує соціальну інформацію.

37. Комунікатор - особа, що бере участь у комунікації як комунікант або споживач інформації. В акті соціальної комунікації завжди беруть участь два комунікатори: автор (творець) або передавач інформації та її споживач.

38. Інформаційна потреба; потреба – потреба людини (групи людей) в інформації: необхідність отримання інформації, що відповідає характеру дії чи роботи, що виконується споживачем інформації.

39. Документальна потреба - потреба людини в документі (-ах), що грунтується на потребі людини в інформації, яка міститься в документі.

40. Бібліографічна потреба - потреба людини в бібліографічній інформації, що грунтується на документальній та інформаційній потребах.

41. Інформаційний бар'єр - відношення суперечності (протиріччя) між джерелом інформації та її споживачем; перешкода на шляху передачі інформації.

42. Комунікаційний посередник -суспільний інститут або людина, що виконує посередницькі функції в системі соціальних комунікацій між джерелом інформації та її споживачем.

43. Інформаційна діяльність комунікаційних посередників; інформаційна діяльність - сукупність процесів одержання, збору, аналізу, переробки, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації (а також інших, допоміжних, процесів, які забезпечують основні процеси), що виконується комунікаційними посередниками.

44. Інформаційно-споживча діяльність (ІСД) - діяльність споживача інформації, спрямована на її пошук та споживання, перетворення в особисті знання та їх використання.

45. Соціальна комунікаційно-інформаційна діяльність - діяльність осіб або суспільних інститутів, що є учасниками соціального комунікаційно-інформаційного процесу, тобто процесу передачі інформації в суспільстві від її джерела до споживача, яка включає: діяльність авторів або творців інформації (вчених, письменників, митців і т. п.) ; інформаційну діяльність комунікаційних посередників, які забезпечують передачу інформації споживачеві; інформаційно-споживчу діяльність осіб, які одержують інформацію.

46. Вид бібліографії - ділянка бібліографічної діяльності, що виділилася в процесі її диференціації завдяки спільності деяких ознак: суспільного призначення діяльності; особливостей бібліографічної продукції, що виробляється в даному виді діяльності; методів бібліографування; організаційної структури діяльності; наявності відповідного науково-дослідного аспекту бібліографічної діяльності.

47. Загальна бібліографія - вид бібліографії, пов'язаний із реалізацією формальних і змістовних відповідностей у системі "документ — споживач", у якому більше враховуються особливості документів, ніж інформаційних потреб споживачів. Подає відомості про документи, якими можуть користуватися всі споживачі, незалежно від особливостей їхніх індивідуальних і групових інформаційних потреб.

48. Спеціальна бібліографія - вид бібліографії, пов'язаний із реалізацією ціннісних відповідностей у системі "документ — споживач", у якому більше враховуються особливості інформаційних потреб споживачів, ніж документів. Має різновиди, спрямовані на обслуговування різних категорій читачів, які виявляють спільні або близькі за характеристикою бібліографічні потреби.

49. Державна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є реєстрація всіх документів, опублікованих на території держави шляхом видання чи депонування у бібліографічних посібниках.

50. Науково-допоміжна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є сприяння науковій та професійно-виробничій діяльності.

51. Рекомендаційна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є сприяння освіті, самоосвіті, вихованню та пропаганді знань.

52. Видавничо-книготорговельна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є рекламування видавничої продукції та сприяння книгообігу.

53. Бібліотечно-каталожна бібліографія - бібліографія, призначенням якої є відображення бібліотечних фондів у бібліографічній інформації.

54. Універсальна бібліографія - бібліографія, що подає інформацію про документи різного змісту з "універсуму" знань (або з усіх галузей знань) .

55. Галузева бібліографія - бібліографія, що подає інформацію про документи з певної галузі знань або обслуговує певну галузь знань та (або) практичної діяльності.

56. Краєзнавча бібліографія - бібліографія, що подає бібліографічну інформацію, за змістом пов'язану з певною місцевістю в країні.

57. Країнознавча бібліографія - бібліографія, що подає бібліографічну інформацію, за змістом пов'язану з певною країною.

58. Бібліографія бібліографії –бібліографія, щоподає інформацію про бібліографічні посібники.

59. Біобібліографія– бібліографія, що подає інформацію про твори певних авторів.

60. Поточна бібліографія - бібліографія, яка виконує функцію регулярного інформування про нові документи, що вийшли у світ (тобто про документальний потік).

61. Ретроспективна бібліографія - бібліографія, що виконує функцію підведення підсумків видання документів за певний період часу в минулому (тобто інформує про документальний масив).

62. Перспективна бібліографія - бібліографія, яка виконує функцію випереджувального інформування про документи, що готуються до видання.

63. Національна бібліографія - бібліографія, що належить певній нації та включає такі напрями: 1) облік усіх документів, виданих на території країни; 2) облік документів, виданих національною мовою за межами країни; 3) облік документів, авторами яких є представники даної нації, які видані за межами країни будь-якою мовою; 4) облік документів, за змістом присвячених даній країні, незалежно від місця їх опублікування.

64. Бібліографія екстериоріки - бібліографія, яка обліковує документи, видані за межами країни: 1) національною мовою; 2) що належать авторам-представникам даної нації; 3) що за змістом присвячені даній країні.

65. Поточна державна бібліографія (ПДБ) – бібліографія, призначенням якої є реєстрація всіх нових опублікованих на території держави документів і регулярне інформування про них.

66. Загальна ретроспективна бібліографія бібліографічна діяльність, спрямована на створення універсальних ретроспективних покажчиків документів, які видані протягом тривалого хронологічного періоду.

 


МОДУЛЬ 3.
Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 1590;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.02 сек.