Заробітна плата, її сутність, форми, рівень і системи

1. Заробітна плата є основною формою розподілу доходів для найманих працівників. Вона являє собою ціну, що виплачується за використання праці.

Номінальна заробітна плата-сума грошей, яку працівник отримує за певний термін.

Реальна заробітна платавиражається в сумі економічних благ, які працівник може придбати за неї.

Заробітна плата складається з різних частин. Співвідношення між ними утворюють її структуру:

основна частина - враховує суспільно нормальну міру праці, що складається в об'єктивних умовах виробництва, відмінності у кваліфікації працівників, складність і відповідальність роботи, умови та інтенсивність праці;

додаткова частина - враховує індивідуальні результати праці тих працівників, які завдяки особистим здібностям досягли успіхів, колективні результати праці, надбавки за особливі умови роботи та ін;

винагорода - реалізується переважно у вигляді премій та інших видів винагород з фонду.

Основними формами заробітної плати є:

1) відрядна - залежить від кількості виробленої продукції;

2) погодинна - визначається кількістю відпрацьованого часу.

Із метою ресурсного забезпечення мінімально необхідного рівня відтворення робочої сили згідно з міжнародними трудовими нормами використовують показник мінімальної заробітної плати.

Згідно із Законом України "Про оплату праці", держава гарантує мінімальну заробітну плату на всій території України для підприємств усіх форм власності й господарювання. Розмір її встановлюється не нижчим за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу.

Статтею 59 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік…» з 1 січня 2008 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 515 гривень на місяць, з 1 квітня 2008 року – 525 гривень, з 1 жовтня 2008 року – 545 гривень та з 1 грудня 2008 року – 605 гривень на місяць.

Запитання для самоконтролю знань

1. Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними.

2. У чому різниця між номінальними й реальними доходами?

3. У чому сутність розподілу доходів?

4. Які існують форми розподілу доходів?

5. У чому полягає зміст заробітної плати? Яких форм вона набуває? Розкрийте їхній зміст.

6. Що таке рентний дохід? Які фактори його зумовлюють? Поясніть, за яких умов виникають рентні доходи.

7. Якими факторами визначається дохід підприємця? Яких форм він набуває?

8. Чому існує нерівність у розподілі доходів?

9. Які відносини відображає крива Лоренцо та коефіцієнт Джині?

10. В чому полягає суть закону Е. Енгеля?


 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 

1.Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. – К.: Вища школа, 2003, – 719 с.

2.Дюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 2006.

3.Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред.. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719с.

4.Курс экономической теории / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, E.А. Киселевой. – Киров: 2006.

5.Лобанова А., Славіна О., Братченко. Основи економічної теорії. – Кривий Ріг, 2006, – 130 с.

6.Мазурок П.П. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях. – К.: Знання, 2006.

7.Макконнелл K.P., Брю С.Л.: Экономике: принципы, проблемы, политика: Пер. с англ. - M.: Республика, 1992. - T. 1-2.

8.Основи економічної теорії. За заг.ред. П.В.Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – К.: “Каравела”, 2007, 447ст.

9.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. О.О.Мамалуя. - K.: Юрінком Інтер, 2006.

10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климко. - K.: Знання-Прес, 2004.

11. Селезньов В.В.: “Основи ринкової економіки України”, посібник. – К.: А.С.К., 2006, – 687с.

 

 

Додаткова

12. Гeлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества: Пер. с англ. - M.: Прогресе, 1976.

13. Івасів Б.С. Гроші та кредит. – Тернопіль: «Карт – бланш», 2005.

14. Злупко CM. Економічна думка України (від давнини до сучасності). - JL, 2000.

15. Маршалл А. Принципи экономической науки: Пер. с англ. - M.: Прогресс, 1993. -T. 1-3.

16. Милль Дж.С. Основи политичєской экономии: Пер. с англ. - M.: Прогресс, 1981.-T. 1-3.

17. Мочерный CB. Основы экономической теории: Учебник /CB. Мочерный, С.А. Ерохин, Л.О.Канищенко, И.М. Синишин, А.А. Устенко. -K.: Знання, 2001.

18. Ойкен В. Основы национальной экономики: Пер. с нем. - M.: Экономика, 1996.

19. Петти В. Трактат о налогах и сборах // В кн.: Антология экономической классики. - M.: Экономика, 1991. - T. 1-2.

20. Пигу А. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. - M.: Прогресе, 1985.-T. 1-2.

21. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -M.: Соцзкгиз, 1992.

22. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошова – кредитна політика в Україні. – К.: Знання, 2005.

23. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популяр. - K.: Наук, думка, 1994.

24. Фишер C. Экономика / C. Фишер, P. Дорнбуш, P. Шмалензи: Пер. с англ.-M., 1993.

25. Фридмен M. Количественная теория денег: Пер. с англ. - M.:

26. Хайек Ф. Дорога к рабству: Пер. с нем. - M.: Экономика, 1992.

27.Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних вчень. – К.: Знання, 2005.


Навчальне видання

(українською мовою)

 

 

Прушківська Емілія Василівна, Гавриш Валентина Володимирівна, Лобанова Алла Степанівна, Славіна Олена Сергіївна

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 

Конспект лекцій

Частина І

 

Рецензент: О.М. Рибалко

Відповідальний за випуск: Е.В.Прушківська

Коректор: А.О. Осаул

 

 
Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 955;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.