Менеджмент як система управління підприємством.

Менеджмент(від англ. management – управляти, керувати) –наука про управління, особливий вид діяльності, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників, на управління і координацію операцій фірми в умовах ринку для досягнення цілей, поставлених перед підприємством, і одержання прибутку.

Як наука менеджмент зародився на поч. XX-го ст. завдяки теорії наукової організації праці Ф. Тейлора, що отримала назву науковий менеджмент. Серед тих, хто заклав теоретичну базу науки про управління слід також назвати А. Файоля, подружжя Гілбрайтів, Л. Урвіка, Е. Мейо, М. Грегора, А. Маслоу та інших.

В сучасному розумінні менеджмент - це:

1) теорія управління виробництвом;

2) практика управлінської діяльності.

Менеджмент підприємства можна класифікувати як:

1) систему організаційних відносин;

2) особливий вид розподілу людської праці, що характеризує діяльність щодо організації виробництва і збуту товарів;

3) відокремлену діяльність щодо впливу на підприємства - товаровиробників і споживачів у певних ринкових відносинах.

Менеджментом займаються менеджери - фахівці.

Вищий рівень (TOP management): президенти, віце-президенти, директори та ін. управлінці, які забезпечують стратегію фірми.

Середній рівень (middle management):керівники підприємств, філіалів, відділень та ін. особи, які забезпечують менеджмент виконанням планів, програм, стратегій фірми.

Нижній рівень (lower management): менеджери даного рівня забезпечують безпосередню організацію виробничого процесу та управління виробниками.

Об’єкти управління - ті ланки організаційного впливу менеджменту, що безпосередньо виробляють продукцію, виконують роботу і надають послуги, це трудовий колектив підприємства.

Основні функції менеджменту:

1) плану­вання;

2) організація;

3) мотивація;

4) контроль.

Менеджмент сприяє вирішенню питань фінансових, маркетингових, постачальних, інноваційних, людських, регіональних, виробничих, збутових тощо.

Запитання для самоконтролю знань

1. В чому суть підприємництва?

2. В чому спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" і "бізнес"?

3. Чим (якими чинниками) визначаються організаційні форми підприємництва?

4. Які типи об'єднань підприємств Ви знаєте?

5. Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі? Для чого потрібна така класифікація?

6. Назвіть переваги та недоліки малого підприємництва.

7. Яке місце в системі підприємництва займають середні підприємства? Чому?

8. Як і чому співіснують великі, середні та малі підприємства?

9. Які функції виконує домашнє господарство в ринковій економіці?

10. В чому полягає сутність маркетингу?

11. Які основні маркетингові заходи на підприємстві ви знаєте?

12. В чому полягає стратегія маркетингу?

13. В чому полягає сутність менеджменту?

14. Які основні функції менеджменту?

Тема 9 .
Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 1075;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.