Особливості розрахунку та застосування середньозваженої вартості капіталу. Визначення ціни підприємства.

В інвестиційному менеджменті проблемі визначення вартості капіталу та аналізу його структури компанії надають першочергового значення та приділяють велику увагу. Концепція вартості капіталу є однією з базових у теорії капіталу. Крім визначення відсотків, які необхідно сплатити власникам фінансових ресурсів, вона також характеризує норму рентабельності інвестованого капіталу, яку необхідно забезпечити компанії (підприємству), щоб не зменшити своєї ринкової вартості.

Вартість капіталу є ключовим фактором стосовно оренди або купівлі основних засобів, рефінансування облігацій та в питаннях, пов'язаних із використанням боргу порівняно з акціонерним капіталом. Зміна структури капіталу буде впливати на ризикованість загального фонду компанії, який вона використовує для фінансування своїх активів.

Необхідно розрізняти два поняття — вартість капіталу та вартість (ціна) підприємства в цілому як суб'єкта на ринку капіталів. Під вартістю капіталу розуміють мінімальну норму дохідності, яку очікують отримати інвестори від альтернативних можливостей вкладення капіталу за незмінної величини ризику. Вартість капіталу виражається у вигляді відсоткової ставки від суми інвестованих засобів, яку необхідно сплатити інвестору протягом року за використання його капіталу.

Ціна підприємства може характеризуватися різними показниками, зокрема величиною власного капіталу. Обидва ці поняття кількісно взаємопов'язані. Так, якщо підприємство бере участь в інвестиційному проекті, дохідність якого менша за вартість капіталу, ціна підприємства по закінченні реалізації цього проекту зменшиться.

Таким чином, вартість капіталу є ключовим елементом теорії та практики інвестиційного менеджменту. Основна галузь застосування вартості капіталу — оцінювання економічної ефективності інвестицій. Ставка дисконту, що використовується в методах оцінювання ефективності інвестиційних проектів, є середньозваженою вартістю капіталу, що вкладається в підприємство.

Отже, інвестиційному аналізові передує розрахунок середньозваженої вартості капіталу (СВК), яка є мінімальною нормою дохідності, що очікується інвесторами та кредиторами від своїх вкладень, і розраховується як середнє з вартостей окремих компонентів, зважених за їхньою часткою в загальній структурі капіталу.
СВК=wЗЗ×kЗЗ(1-Т) + wПА×kПА + wВК×kВК (5.1)
де wЗЗ, wПА, wВК — частка у загальній структурі капіталу підприємства відповідно запозичених засобів, привілейованих акцій, власного капіталу (включно з акціонерним),
kЗЗ kПА kВК — вартості відповідних частин капіталу (необхідна їх дохідність);
Т — ставка податку на прибуток.

З погляду ризику, СВК = Безризикова частина норми прибутку на вкладений капітал + Премія за фінансовий та підприємницький ризики, притаманні певному підприємству + Інфляційна премія.
СВК, скоригована на інфляційну премію, розраховується за формулою:
СВКскор. (і) = СВК+іК+СВК× іК (5.2)
де іК — показник темпів інфляції;
іК+СВК× іК — інфляційна премія.

Таким чином, для того щоб визначити загальну вартість капіталу підприємства, необхідно спочатку оцінити величину кожної його складової.

При розрахунку СВК компанії необхідно завжди пам'ятати:
1. Відсотки, що сплачуються із запозиченого капіталу (ураховуючи і кредиторську заборгованість), зараховуються до витрат на виробництво продукції, тобто включаються в її собівартість. Таким чином, вартість запозиченого капіталу після сплати податків стає нижчою за вартість до сплати податків. Тому вартість запозиченого капіталу, скоригованого на суму зекономленого податку на прибуток, визначаються за формулою:

2. До структури капіталу компанії не зараховується короткотерміновий борг.

Таким чином, економічний зміст СВК полягає в тому, що підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижчий за поточне значення показника СВК. Саме з розрахованою СВК порівнюється показник внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (ВНД), розрахований для конкретного проекту, при цьому зв'язок між ними такий:
• якщо ВНД перевищує СВК, то проект може бути прийнятий до реалізації, оскільки задовольняє інтереси інвесторів та кредиторів;
• якщо ВНД< СВК, то проект не приймають;
• якщо ВНД =СВК, то проект ні прибутковий, ні збитковий.

Крім того, показник СВК може використовуватись для визначення ціни підприємства (ЦП) у цілому як суб'єкта на ринку капіталу. Один із можливих підходів до визначення останньої передбачає, що узагальнено ЦП може бути знайдена за такою формулою:

де Чисті грошові надходження = Виручка від реалізації продукції - Витрати на виробництво продукції без урахування відсоткових платежів за довготерміновий борг - Сукупність податкових платежів та обов'язкових відрахувань від прибутку + Амортизаційні відрахування;
і — порядковий номер року;
п — загальна кількість років аналізу (визначається на основі загальної передбачуваної тривалості всіх інвестиційних програм підприємства).

Якщо чисті грошові надходження підприємства прогнозуються за роками в однакових обсягах, то розрахунок ціни підприємства суттєво спрощується і становить собою просто відношення чистих грошових надходжень підприємства (за будь-який рік) до середньозваженої вартості його капіталу.

Досить часто трапляються випадки, коли підприємство, продовжуючи стабільне виробництво, коштує менше, ніж поточна. ринкова вартість його основних засобів. Незважаючи на те, що ринкову вартість активів підприємства досить важко оцінити, навіть приблизні оцінки бувають надзвичайно корисні. У процесі приватизації трапляються випадки, коли вартість підприємства виявилася на порядок нижчою за ринкову вартість нерухомості, що йому належить.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 1320;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.