Бюджетне фінансування.

7. Змішане фінансування передбачає можливість комбіну­вання перелічених вище джерел та методів інвестування у різних пропорціях (звідси інша його назва — комбінований метод) і може застосовуватися для всіх наявних форм і видів інвестування.

Вибір методу інвестування діяльності підприємства, а та­кож наступний процес оптимізації структури джерел форму­вання інвестиційних ресурсів безпосередньо пов'язані з ураху­ванням позитивних та негативних особливостей використан­ня капіталу з різних джерел.

IV. Четвертий, і останній, етап розробки стратегії —оптимізація структури джерел формування інвестиційних ре­сурсів. Найголовнішим завданням цього етапу є забезпечен­ня такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел формування інвестиційних ресурсів, за якого задовольняються вимоги фінансової стратегії підприємства. При цьому головни­ми критеріями оптимізації співвідношення різноманітних дже­рел фінансування інвестиційної діяльності є такі:

1) забезпечення високої фінансової стійкості підприємства;

2) максимізація обсягів чистого прибутку від інвестицій­ної діяльності, що залишається в розпорядженні первинних засновників підприємства, при різних співвідношеннях внут­рішніх та зовнішніх джерел фінансування цієї діяльності.

У процесі оптимізації структури джерел фінансування інве­стицій підприємства доцільно дотримуватися таких рекомен­дацій:

1. необхідно забезпечувати залучення максимального об­сягу власних інвестиційних ресурсів у реалізованих проектах за рахунок власних джерел;

2. слід поповнювати недостатній обсяг власних інвестицій­них ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;

3. має бути встановлений ліміт використання позикових засобів в інвестиційній діяльності підприємства;

4. необхідно точно визначити співвідношення обсягів по­зикових інвестиційних ресурсів, залучених на коротко- та дов­готерміновій основі, виходячи з інвестиційних цілей викори­стання позикового капіталу в передбачуваний період, а також виходячи з вартості залучення цих ресурсів;

5. важливим завданням оптимізації структури джерел фі­нансування інвестицій підприємства є забезпечення мінімізації залучення інвестиційних ресурсів з різних джерел;

6. структуру джерел капіталу, що використовується у фінан­суванні інвестиційних програм та проектів, необхідно також оптимізувати на окремих стадіях інвестиційного процесу під­приємства.

Отже, при складанні стратегії залучення інвестиційних ре­сурсів керівництво підприємства має дотримуватися таких ос­новних принципів:

• інвестиції з тривалими термінами окупності мають фі­нансуватися за рахунок довготермінових коштів;

• планування має забезпечувати платоспроможність підпри­ємства у будь-який час;

• для всіх джерел фінансування необхідно обирати най­більш дешеві методи інвестування;

• найбільш ризикові інвестиції мають фінансуватися за рахунок власних коштів підприємства;

• необхідно пристосовуватися до потреб ринку, враховува­ти його довготермінову кон'юнктуру, а також власну за­лежність від надання кредитів;

• необхідно завжди обирати максимально рентабельні інве­стиції з урахуванням фактора часу у вартості грошей та за­гальної тривалості оцінюваних інвестиційних проектів.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 721;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.