Вимоги до добору методів дослідження

Для кожного етапу дослідження варто застосовувати найбільш оптимальний комплекс методів, при цьому рекомендується керуватися такими вимогами: необхідно таке поєднання методів, що дозволяє одер-жати різнобічні відомості; методи повинні відображати динаміку роз-витку певних якостей у часі; методи повинні дозволяти аналізувати не тільки результати, але й умови, за яких вони були отримані.

Так, методи опитування (бесіда, інтерв'ю, анкетування) можуть бути використані на початку психолого-педагогічного дослідження з метою орієнтування при виборі можливих проблем, у середині – з ме-тою уточнення й координації, наприкінці – для зіставлення отриманих результатів із думками самих учасників експерименту. Тестування може бути застосоване в контрольній і експериментальній групах до фор-муючого експерименту й після нього. Передбачається, що спочатку результати в контрольній групі були вище, а після проведення форму-вального експерименту стали нижче, ніж в експериментальній. Метод спостереження може проводитися безперервно протягом тривалого періоду часу, його результати допомагають візначити динаміку зміни поведінкт респондентів.

При виборі методів дослідники-початківці допускають ряд харак-терних помилок, зокрема такі: шаблоновий підхід до вибору методу, трафаретне його використання без врахування конкретних завдань і умов дослідження; універсалізація окремих методів або методик, на-приклад, анкетного опитування, тестування або соціометрії; ігнорування або недостатнє використання теоретичних методів, особливо ідеалізації, перехід від абстрактного до конкретного; невміння з окремих методів скласти цілісну методику.

Починаючи роботу, молодий дослідник зіштовхується з тим, що методів наукового дослідження існує досить багато, але цілісна кон-цепція застосування тих або інших методів відсутня. Багато молодих дослідників роботу над методикою дослідження починають із того, що шукають аналогічні роботи, запозичують використані методи, тим самим поповнюючи помилки своїх попередників. Побачивши це, вони починають усвідомлювати, що навіть загальноприйняті методики, роз-роблені авторитетними вченими, визнаними в США і Європі, у такому випадку повинні бути або адаптовані, або покладені в основу своїх власних, наново розроблених.

Рідко буває так, щоб для досягнення поставленої мети досить було застосування лише одного методу. Таке можливо в невеликому дослідженні, організованому тільки в навчальних цілях на етапі ос-воєння користування інструментарієм. У більшості випадків грішать універсалізацією методів опитування, тоді як необхідно пам'ятати, що в процесі опитування виявляється лише думка респондента, що може бути спеціально або мимоволі прикрашеною. Ґрунтуючись тільки на чиїйсь думці, не можна зробити ніяких психолого-педагогічних висновків.

Не всі вчені приділяють належну увагу методам теоретичного до-слідження. Як це не дивно звучить, але багато хто, приходячи в науку, навіть вихваляються тим, що вони нічого не знають, із відтінком гор-дості в голосі, роблячи заяви, що він не теоретик, а практик. На наш погляд, володіти навичками інтелектуальної діяльності, уміти зістав-ляти, узагальнювати, аналізувати, класифікувати й робити самостійні висновки повинен не те що кожний учений-теоретик, але навіть будь-який фахівець із вищою освітою.

Отже, необхідно дотримуватися таких критеріїв при виборі й об-ґрунтуванні методів педагогічного дослідження: адекватність об'єкту, предмету загальним завданням дослідження, накопиченому матеріалу; відповідність сучасним принципам наукового дослідження; відповід-ність логічній структурі (етапу) дослідження; гармонійний взаємозв'язок з іншими методами в єдиній методичній системі. Усі складені елементи методики й методику в цілому потрібно перевірити на відповідність завданням дослідження, достатню доказовість.


Додаток К

Анкета

 

Вкажіть, будь ласка, деякі дані про себе: вік ______, стать _____, одружений(а) / неодружений(а), спеціальність ___________________, де проживали до навчання у вузі (місто, містечко, селище, село – підкреслити)

 

1. Які мотиви спонукали Вас до вибору Вашої професії?

А) сімейні традиції;

Б) вплив батьків;

В) переконаність у своїх здібностях;

Г) престиж вищої освіти;

Д) інтерес до предмета;

Е) бажання цікаво жити;

Є) бажання присвятити себе улюбленій справі.

 

2. Якщо б знову довелося поступати до вузу, чи повторили свій вибір?

А) так;

Б) ні;

В) не впевнений(а).

 

3. Як навчання у вузі впливає на розвиток Вашого інтересу до професії?

А) інтерес виріс;

Б) ніяк не вливає;

В) формує негативне ставлення;

Г) важко сказати.

 

4. Які види навчальної діяльності у вузі мають найбільший вплив на розвиток Вашого інтересу до професії?

А) лекції;

Б) семінарські заняття;

В) лабораторні заняття;

Г) навчально-виробнича практика;

Д) самостійна робота;

Е) інші види.

5. Наскільки Вам цікаво вчитися?

А) навчаюсь з інтересом, навчання подобається;

Б) важко сказати;

В) навчатись не цікаво, навчання не подобається.

 

6. Як оцінюєте рівень Вашої підготовки до майбутньої професійної діяльності?

А) високий;

Б) середній;

В) посередній;

Г) низький;

Д) важко сказати.

 

7. Яку роль відводите вивченню профілюючих предметів у підготовці до майбутньої професії?

А) значну;

Б) незначну;

В) важко сказати.

 

8. Які труднощі у Вас виникають під час навчання? (перерахуйте) ________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Чи прагнете Ви до високих оцінок?

А) активно прагну до високих показників успішності;

Б) успішність мене не хвилює;

В) намагаюсь досягти високих оцінок у міру своїх можливостей.

 

10. Чи «знайшли» Ви себе у своєму виборі професії?

А) задоволений(а) вибором;

Б) розчарований(а);

В) більше задоволений(а), ніж незадоволений(а);

Г) більше незадоволений(а), ніж задоволений(а);

Д) не визначив(ла) свою позицію.

 

11. Які мотиви Вашої навчальної діяльності вважаєте домінуючими?

А) пізнавальні;

Б) самоутвердження;

В) професійні;

Г) соціальні;

Д) моральні;

Е) побоювання неприємностей.

 

12. Після закінчення вузу Ви плануєте:

А) влаштуватись на роботу;

Б) продовжувати навчання;

В) розпочати власну справу;

Г) ін. варіант _____________________________ .

 

13. Яку посаду Ви вважаєте для себе достатньою, враховуючи Вашу майбутню професію, кваліфікацію, ділові якості?

А) середній працівник;

Б) керівник великого колективу;

В) керівник великого підрозділу на виробництві;

Г) керівник підприємства закладу;

Д) керівник більш високих ланок управління

Як Ви думаєте, у якому віці Ви цього досягнете _______?

 

14. У майбутньому Вас досить влаштувала б робота, яка по-требує від працівника:

А) виконання добре засвоєних прийомів і правил, щоб не витрачати час на самостійний пошук нових рішень;

Б) виконання, в основному, засвоєних прийомів і правил, але при цьому не виключається певна особиста ініціатива ;

В) прийняття, в основному, самостійних, оригінальних рішень, але при цьому не виключаються і стандартні операції;

Г) пошуку виключно нових рішень, повної самостійності у виконанні своєї роботи.

 

15. Оберіть судження про професію, які найбільш відповідають Вашим поглядам (не більше 2):

Для мене найбільш приваблива професія, яка дозволяла б:

А) найбільшою мірою реалізувати свої фізичні можливості, проявити силу, ловкість, вольові якості;

Б) досягнути високого суспільного становища, отримати ви-знання оточуючих, прославленість;

В) працювати в гарних умовах, щоб робота не втомлювала, не викликала негативних емоцій;

Г) отримувати високий заробіток, який би забезпечив гарні ма-теріальні умови;

Д) проявляти творчу ініціативу, повністю розкрити свої інтелек-туальні здібності;

Е) зберегти достатньо енергії і часу для розваг, вільного часу, спілкування з близькими та друзями.

 

16. Як Ви вважаєте, від чого головним чином залежить те, як складається Ваше життя?

А) головним чином від зовнішніх обставин;

Б) деякою мірою від мене, але більше від зовнішніх обставин;

В) як від мене, так і від зовнішніх обставин;

Г) більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин;

Д) головним чином від мене.

 

17. Як Ви вважаєте, що найголовніше в житті?

А) успішна діяльність за обраною спеціальністю;

Б) сім’я та виховання дітей;

В) однаково важливі і сім’я, і робота;

Г) інше ______________________________ .

18. Наскільки Ви впевнені в тому, що Вам вистачить сил та енергії на здіснення тих професійних і життєвих планів, про які ми Вас запитували?

А) впевнен(ий, а);

Б) скоріше впевнен(ий,а), ніж не впевнен(ий, а);

В) важко сказати впевнен(ий, а) чи ні;

Г) скоріше не впевнен(ий, а), ніж впевнен(ий, а);

Д) не впевнен(ий, а).

 

19. Якщо запропоновані нижче твердження відповідають Вашим міркуванням, то зробіть будь-яку помітку біля твердження, якщо ні – то пропустіть його, ніяк не відмічаючи:

А) після закінчення даного вузу буду влаштовуватись на роботу;

Б) майбутня робота буде цікавою;

В) розраховую стати професіоналом у своїй справі;

Г) при бажанні можна буде зробити непогану кар’єру;

Д) не буду працювати за даною спеціальністю, якщо навіть буде така можливість (після закінчення вузу).

 

Дякуємо за щирі відповіді!


Додаток Л
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 1078;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.02 сек.