ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Для захисту магістерських робіт щорічно створюється ДЕК, до складу якої входять голова та члени комісії. Голова комісії призна-чається Міністерством аграрної політики України за пропозицією рек-тора університету з числа провідних фахівців виробництва або науковців. До складу ДЕК входять 3члени комісії: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники (професори, доценти) профілюючих кафедр, провідні фахівці виробництва та працівники науково-дослідних уста-нов. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором універ-ситету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ДЕК.

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК при обов'язковій присутності голови комісії та керівника магістер-ської роботи (у випадку відсутності керівника з поважних причин його інтереси може представляти завідувач кафедри) і передбачає доповідь випускника магістратури, яка структурно будується у послідовності від актуальності теми дослідження до висновків і пропозицій.

Перед початком захисту магістерських робіт деканати відповід-них факультетів подають до ДЕК такі документи:

· зведена відомість про виконання студентами або слухачами магістратури навчального плану та отримані ними оцінки;

· магістерська робота студента чи слухача;

· відгук керівника магістерської роботи;

· рецензія на магістерську роботу спеціаліста відповідної кваліфікації.

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характе-ризують наукову та практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою магістерської роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо.

До захисту не допускаються студенти та слухачі магістратури, які не виконали навчальний та індивідуальний плани роботи і на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Дата захисту визначається графіком засідань ДЕК, що затвер-джується ректором університету, і доводиться деканом відповідно-го факультету до відома голови, членів ДЕК, студентів та слухачів магістратури.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

· короткого повідомлення автора з демонстрацією презентації* (визначається мета, зміст, наукова та практична цінність роботи, пи-тання винесені на захист та результати магістерської роботи);

· відповідей на запитання членів ДЕК;

· відповідей на зауваження керівника та рецензентів;

· підведення підсумків захисту магістерської роботи (дається оцінка магістерської роботи кожного випускника магістратури за сто-бальною шкалою).

Рішення ДЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті магістерської роботи, а також присвоєння студенту або слу-хачу кваліфікації магістра та видача йому державного документа прий-мається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови ДЕК є вирішальним.

Результати захисту магістерських робіт за 100-бальною шкалою переводяться згідно з табл. 1 у національні оцінки за чотирибальною шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та оцінки ЕСТ8 і оголошуються у день захисту після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Таблиця 1
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 608;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.