ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги.Текст друкується на принтері за допомогою ком-п'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), через півтора інтервали – з використанням шрифту текстового редак-тора Word – Times New Roman, 14-й кегль. За необхідністю допус-кається використання формату аркушів А3 (297x420 мм).

Текст магістерської роботи друкується з дотриманням таких відступів від краю сторінки: верхній, нижній і лівий – 20 мм, правий – 10 мм.

Під час оформлення магістерської роботи необхідно дотриму-ватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у магістерській роботі наводяться мовою оригіналу. Ско-рочення слів і словосполучень виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Заголовки структурних частин магістерської роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИ-СНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки під-розділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок скла-дається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзац-ного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці надрукованого таким чином заголовка ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам. Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та до-рівнювати п'яти знакам. Кожну структурну частину магістерської ро-боти починають із нової сторінки.

Нумерація.Сторінки нумерується арабськими цифрами, з дотри-манням наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється при комп'ютерному друці магістерської роботи у пра-вому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторі-нок магістерської роботи, номер сторінки на титульному аркуші не проставляється.

Розділи, підрозділи, пункти й підпункти магістерської роботи нумерується арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті магістерської роботи та позначатися цифрами без крапки, номер ставиться після слова «РОЗДІЛ». Заго-ловок розділу друкується з нового рядка Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, від-окремленого крапкою. У кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад, «1.1.» (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пун-кту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера ставиться крапка, наприклад, «2.3.2», потім у тому ж рядку розміщається заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерується у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нуме-руються звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП».

Ілюстрації.Ілюстрації (фотографії, малюнки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) розміщуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути зроблені по-силання. Якщо ілюстрація створена не автором магістерської роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми повинні відпові-дати вимогам стандартів «Единой системи конструкторской докумен-тации» та «Единой системи программной документации».

Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший рисунок третього розділу).

Таблиці.Цифровий матеріал, як правило, оформляється у ви-гляді таблиць. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таб-лиці повинні бути посилання в тексті магістерської роботи. Нумерація таблиць здійснюється в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, наприклад, «Таблиця 2.1».

Таблиця повинна мати назву, котра розміщується над нею та дру-кується симетрично до тексту. Назва та слово «Таблиця» починається з великої літери.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сто-рінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або переносячи частину таблиці на наступну сторінку.

Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а під-заголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої лі-тери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться.

 

 

Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер)

Формули та рівняння.Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище та нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули та рівняння нумеруються порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою.

Пояснення значень символів і числових коефіцієн-тів, що входять до формули чи рівняння, наводяться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Пер-ший рядок починають із абзацу словом «де» без двокрапки. Приклад:

де M1, M2 -математичне очікування;

d1, d2 - середнє квадратичне відхилення міцності та наванта-ження. Формули, що ідуть одна за одною та не розділені текстом, відокремлюються комою.

Цитування та посилання на використані літературні джерел.Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тво-ру слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворю-вати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та на-водиться в тій граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела зазначається згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад, «....у роботах [1-7]...». Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таб-лиць, формул із джерела, на які є посилання в магістерській роботі.

Список використаних джерел. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міжнародних і дер-жавного стандартів з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію можна одержати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составлены», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая за-пись. Сокращение слов. Общие требования и правила».

Додатки.Додатки оформлюються як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (кни-ги), розміщуючи їх у порядку появи та посилань у тексті магістер-ської роботи.

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках магістер-ської роботи, кожен із них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої си-метрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток « і велика літера, що позначає додаток. При оформленні додатків окремою час-тиною (книгою) на титульному аркуші під назвою магістерської ро-боти друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Якщо у магістерській роботі як додаток використовується доку-мент, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документів даного виду, його копію вміщують у магістерській ро-боті без змін в оригіналі. Перед копією вміщується аркуш, на якому посередині друкують слово «Додаток _» і його назву, праворуч у верхньому куті проставляється порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумеруються, продовжуючи наскрізну нумерацію.

 
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 915;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.012 сек.