Актуальність дослідження

Дослідження проблеми громадянського виховання у вищому аграрному навчальному закладі є актуальним, оскільки: а) сучасний стан українського села та аграрного сектора економіки має ознаки системної кризи, зокрема погіршення якості кадрового складу, масова міграція працівників та молоді з села, втрата національних традицій сільського укладу; надзвичайно низька обізнаність сільських меш-канців щодо своїх можливостей і прав, нерозвиненість громадського руху, що унеможливлює дієвий захист громадських інтересів та ефек-тивний розвиток місцевих ініціатив; б) в Україні кількість зайнятого населення у сільськогосподарському виробництві є найбільшою порів-няно з іншими видами економічної діяльності; в) близько 33% насе-лення України проживає у сільській місцевості, а для сільської молоді найбільш доступними є аграрні навчальні заклади; г) сучасне село потребує молодих людей компетентних, господарних, працьовитих, відповідальних, патріотичних, здатних до розбудови громадянського суспільства. Саме такі якості формуються у студентської молоді в процесі громадянського виховання.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що вітчизня-ними дослідниками педагогічні аспекти формування громадянськості студентів досліджені частково: теоретико-методологічні засади гро-мадянського виховання студентської молоді (В. Астахова, Б. Буяк, Т. Дем’янюк, В. Іванчук), історичні особливості формування грома-дянськості студентів (О. Рацул), формування громадянської зрілості студентів факультетів іноземної філології (Т. Мироненко), досвід громадянського виховання студентської молоді за кордоном (Т. Гра-бовська, І. Тараненко), роль засобів масової інформації у формуванні громадянськості студентів (О. Киричук, Т. Звєрко). У дослідженнях В. Федорчука розроблено модель концептуального управління грома-дянським вихованням у вищому навчальному закладі. Досвід гро-мадянського виховання студентів у Харківському регіоні узагальнила В. Астахова.

Результати проведених досліджень засвідчили, що, незважаючи на висвітлення науковцями важливих аспектів досліджуваної проблеми, відсутній цілісний підхід до громадянського виховання студентської молоді. Питання формування громадянськості студентів, зокрема у вищих аграрних навчальних закладах, не було об’єктом системного педагогічного дослідження.

Узагальнення теорії та практики громадянського виховання у вищих аграрних навчальних закладах дали можливість виявити такі суперечності:

- між потребою агропромислового комплексу в кваліфікованих фахівцях із стійкою громадянською позицією і реальним рівнем сфор-мованості громадянськості студентів-аграрників;

- між хліборобською ментальністю українців і небажанням біль-шості випускників вищих аграрних навчальних закладів працювати в сільськогосподарському виробництві;

- між вимогами до науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів і їх рівнем обізнаності з проблемами громадянського виховання студентів;

- між виховним потенціалом навчальних дисциплін і низькою виховною ефективністю навчального процесу у вищих аграрних на-вчальних закладах.

 

Термінологічний апарат дослідження:навчання,виховання, навчально-виховний процес, громадянськість, громадянське виховання, особистісно-орієнтований підхід, діяльнісний підхід, модель громадян-ськості студентів, методика діагностики особистості студента, технологія формування громадянськості студентів.

 

Мета дослідження полягає у розробці й експериментальній пе-ревірці технології формування громадянськості студентів у навчально-виховному процесі вищого аграрного навчального закладу.

 

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу основних підходів до формування громадян-ськості в теорії та практиці виховання обґрунтувати сутність поняття «громадянськість студентів вищих аграрних навчальних закладів» і визначити шляхи вдосконалення громадянського виховання майбутніх аграрників.

2. Розробити модель громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів як інтегративної якості особистості.

3. Обгрунтувати критерії та показники визначення рівнів сфор-мованості громадянськості студентів-аграрників.

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити тех-нологію формування громадянськості студентів – аграрників.

 

Гіпотеза дослідження:процес формування громадянськості сту-дентів вищих аграрних навчальних закладів буде більш ефективним, якщо здійснюватиметься технологічно на основі моделі, що відображає громадянськість як інтегративну якість особистості.

Об’єкт дослідження – процес громадянського виховання студентів вищих аграрних навчальних закладів.

 

Предмет дослідження – технологія формування громадянськості студентів-аграрників.

 


Додаток З
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 1060;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.