Співвідношення між національними та ЕСТS оцінками

І результатом захисту

Магістерської роботи за 100-бальною шкалою

 

Оцінка національна Оцінка ЕСТS Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах Визначення оцінки ЕСТS Результат захисту магістерської роботи, бали
Відмінно А ВІДМІННО– відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
Добре В ДУЖЕ ДОБРЕ– вище середнього рівня з кількома помилками 82-89
  С ДОБРЕ– в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок 75-81
Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО– непогано, але зі значною кількістю недоліків 66-74
  Е ДОСТАТНЬО– виконання задовольняє мінімальні критерії 60-65
Незадовільно FX - НЕЗАДОВІ-ЛЬНО– потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку 35-59
  F - НЕЗАДОВІ-ЛЬНО– необхідна серйозна подальша робота 01-34

 

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропо-зиції, можуть бути рекомендовані ДЕК доопублікування у наукових фахових виданнях.

Студенти та слухачі магістратури, які не захистили магістерську роботу, не мають права на отримання диплома магістра. Таким випуск-никам видається довідка встановленого зразка щодо проходження на-вчання за програмою підготовки магістрів. За ними залишається право бути повторно допущеними до захисту магістерської роботи протягом наступних трьох років. Повторно магістерська робота виконується за наявності заяви студента або слухача магістратури про допуск до за-хисту, дозволу ректора НУБіП України й рішення випускової кафедри про затвердження теми магістерської роботи та призначення керівника.

Якщо захист магістерської роботи не відбувся з поважних при-чин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор НУБіП України може продовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захистом магістерських робіт, але не більше, ніж на один рік. Незалежно від причин, повторний захист магістер-ської роботи в той же рік не допускається.


Зразок оформлення картки магістерської роботи

  МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 05.01.04. – МР. 585-С 2008 10 26. 025 ПЗ НЕСТЕРЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ     2011 р.  

 


Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Допускається до захисту

Завідувач кафедри

______________________

(назва кафедри)

____________ ________

(підпис) (ПІБ)

«____»_________20__ р.

 

 
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 677;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.