I. Поняття про методи навчання. Різні підходи до класифікації методів.

Лекція 7

ТЕМА: МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

План.

1. Поняття про методи навчання, прийоми і засоби. Функції методів навчання.

2. Класифікації методів навчання.

3. Характеристика методів навчання.

4. Умови вибору методів та їх комплексного застосування.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1983.

2. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М.., 1989

3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 1999.

4. Смолкин А.В. Методы активного обучения.- М., 1991.

5. Онищук В.О. Структура і методика уроку в школі. – К ., 1973

I. Поняття про методи навчання. Різні підходи до класифікації методів.

 

Проблема методів навчання - одна з кардинальних в дидактиці. Від її вірного вирішення залежить ефективність всіх функцій навчан­ня. Це й найбільш складна сторона дидактики. Молодий вчитель зазнає особливо великих труднощів у вирішенні питань про те, як вести учня від незнання до знань, які вибрати шляхи, щоб забезпечити глибоке, а не поверхове оволодіння знаннями як розвивати творчість, привити навики самостійного пізнання, привити навики самоконтролю. У педагогічній літературі з усіх цих питань ведуться дискусії, через те, що велика різноманітність методів навчання, які відомі з історії педагогічної думки, і які дійшли до наших днів, доповнені при цьому сучасними традиційними формами, засобами, прийомами навчання.

Однак, не дивлячись на ту різницю, яка існує у трактовці даної категорії дидактики, можна відзначити те спільне, що зближує теорію з практикою:

- більшість авторів схильні вважати метод навчання як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Взявши це твердження за основу, спробуємо детально розглянути дане поняття.

Слово "метод" грецького походження у перекладі на українську мову означає спосіб викладу. "Метод - у самому загальному значенні - спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність", - зазначено у філософському словнику.

Метод навчання - це спосіб спільної діяльності вчителя і учнів у процесі навчання, за допомогою яких досягається виконання поставлених завдань. У двобічному характері методів навчання треба розрізняти методи викладання, які виконують інформативну та керуючу функції /вчитель пояснює, показує, інструктує/ ї методи навчання /школяр слухає, спостерігає, вивчає, грає/. Таким чином, метод навчання завжди включай у себе діяльність ведучого та того, кого ведуть, він спрямований однією стороною на вчителя, другою - на учня.

Вітчизняна дидактика установлює тісний зв'язок методів навчан­ня з методами наукового пізнання /методами пізнання/.

Взагалі методи навчання відрізняються від методів дослідження перш за все тим, що вони відображають логіку викладання здобутих знань логіку їх засвоєння. Але, оскільки в навчанні головне - пізнавальна діяльність учнів, то тільки методи навчання мають загальну з метода­ми пізнання методологічну основу та служать вирішенню пізнавальних завдань, використання розумових операцій, аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагування та конкретизації, індукції та дедукції.

Методи навчання реалізують всі три функції навчання: навчальну, виховну, розвиваючу.

Крім поняття метод в дидактиці - розрізняють поняття методичний прийом - деталь методу, часткове поняття по відношенню до загального поняття "метод"

Якщо основні способи роботи у навчанні називаються методами нав­чання, то часткові або додаткові методи роботи, які націлені на під­вищення ефективності методу, називаються прийомами.

Наприклад, вчитель через розповідь повідомляє учням нові знання. Розповідь буде методом навчання. Він передбачає викладання вчителем знань в певному порядку і активне сприйняття і осмислення цих знань учнями. Процес сприйняття знань дітьми в значній мірі залежить від того, як вчитель розповідав і це залежить не тільки від майстерності розповіді вчителя, але й від додаткових методів в діяльності вчителя при розповіді. Вчитель може включити в розповідь читання уривка художнього твору або розповідь від першої особи, від особи очевидця, або учаснику подій.

Природно, що це внесе яскравість у розповідь, образність, переконання - все це буде прийомами навчання, які підвищують ефективність методу-розповіді. Більш того, одні й ті ж способи роботи можуть у різних випадках навчання грати різну роль. У одному випадку вони виступають як метод, в іншому - як прийом, а потім, поміняються ролями. Так, наприклад, учитель може вести розповідь, підсилюючи її де­монструванням слайдів. У іншому випадку він може передавати знання через демонстрування слайдів, перериваючи або супроводжуючи їх своєю розповіддю. У першому випадку знання в основному передавалися через розповідь, яка виступала в якості методу, а демонстрування лише підвищувало ефективність розповіді, служили прийомом; в другому випадку, навпаки, методом стає демонстрування слайдів, а прийомом - розповідь.

При підготовці до кожного уроку вчитель визначає основні методи навчання і думає над тим, як їх використати з найкращим результатом. Як зробити їх ефективнішими, тобто знайти ті прийоми, які забезпечують найбільший результат в навчанні даними методами.


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1405; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.016 сек.