Аналіз визначення економічної безпеки підприємства

Підхід Автори
1. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ ЯК ФОРМИ РОЗВИТКУ
1. Ресурсно-функціональний підхід (стан використання корпоративних ресурсів за функціональними сферами) Покропивний С.Ф., Олейников Є.А., Іл’яшенко С.Н., Кузенко Т.Б., Мак-Мак В.,Кірієнко А.В.
2. Конкурентний підхід (наявність конкурентних переваг у підприємства) Бєлокуров В.В.
3. Гармонізаційний підхід (гармонізація інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища) Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М.
2. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ ЯК ПРОТИСТОЯННЯ ЗАГРОЗАМ
4. Захисний підхід (попередження та захист від негативного впливу загроз діяльності підприємства) Колосов А.В.,Бендіков М.А.,Ковальов Д. та Сухорукова Т.,Плєтникова І.Л., В. Шликов
5. Стійкістний підхід (характеристика підприємства як соціально-економічної системи зберігати головні її властивості, рівновагу і стійкість) Енциклопедія економічної безпеки, Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М.
3. ПІДХОДИ, ЩО ВЛАСТИВІ ДВОМ КОНЦЕПЦІЯМ
6. Активний підхід (разом із захистом від загроз простежуються деякі аспекти, пов’язані з активним розвитком діяльності з метою недопущення настання таких загроз) В. Забродський, Горячева К.С.
7. Вузькофункціональний підхід (розгляд економічної безпеки підприємства з позиції окремої її складової) Радзина О.В.

 

Як можна побачити з наведеної таблиці основною відмінністю віднесення поняття економічної безпеки підприємства до того чи іншого підходу, а також концепції безпеки є активна дія підприємства з приводу загроз – проактивна чи реактивна. Також серед трактувань поняття економічної безпеки підприємства існують такі, які неможливо однозначно віднести до певної групи, бо їм рівною мірою притаманні властивості обох концепцій.

Основною вимогою до розгляду економічної безпеки підприємства, яка характерна трьом аспектам, є включення в поняття соціальної складової, як невід’ємного важеля впливу на діяльність підприємства та соціально-економічних систем інших рівнів.

З часом соціально-економічні умови зовнішнього та внутрішнього середовища змінили вимоги до управління економічною безпекою підприємства. Сьогодні, в часи соціально-орієнтованої економіки та економіки знань, коли людина є вже не ресурсом, а ключовим учасником підприємства, треба казати про соціально-економічну безпеку підприємства.

Отже, діяльність підприємства в умовах нової соціально-орієнтованої економіки на позиціях неоінституціональної економіки та економіки знань дали змогу сформулювати поняття соціально-економічної безпеки підприємства. На основі виділених груп підходів до тлумачення поняття "економічна безпека підприємства", вибраної наукової позиції та з урахуванням посилення ролі соціальної складової діяльності підприємств під соціально-економічною безпекою підприємства пропонується розуміти стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його інтересів відповідно до інтересів суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища в часі та просторі. Дане визначення варто трактувати в двох аспектах – як стан підприємства, а також, як безперервний процес.

 
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1508; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.