V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи

Для більшості підприємств основне джерело прибутку пов'язане з його виробничою й підприємницькою діяльністю. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку й уміння адапту­вати розвиток виробництва до постійно мінливої кон'юнктури. Величи­на прибутку залежить від правильності вибору виробничого профілю підприємства з випуску продукції (вибір продуктів, що користуються стабільним або високим попитом); від створення конкурентоспромож­них умов продажу своїх товарів і надання послуг (ціна, строки постав­ки, обслуговування покупців, обслуговування після продажу йт. д.); від обсягів виробництва (чин більше обсяг виробництва, тим більше маса прибутку); від зниження витрат виробництва.

Крім виробничої й підприємницької діяльності джерелам утворення прибутку підприємства може бути його монопольне положення з ви­пуску тієї або іншої продукції або унікальності продукту. Це джерело підтримується за рахунок постійного вдосконалювання технології, оновлення продукції, що виробляється забезпечення її конкурентос­проможності.

На зміну прибутку впливають двігрупи факторів: зовнішні й внут­рішні. Дозовнішніх факторів відносяться природні умови; транспор­тні умови; соціально-економічні умови; рівень розвитку зовнішньо­економічних зв'язків; ціни на виробничі ресурси й ін.

Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути основні фактори (обсяг продажів, собівартість продукції, структура продукції й витрат, ціна, продукції); неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (неправильне встановлення цін, порушення умов праці та якості продукції, що ведуть до штрафів і економічних санкцій і ін.).

При виборі шляхів збільшення прибутку орієнтуються в основному на внутрішні фактори, що впливають на величину прибутку. Збільшення прибутку підприємства може бути досягнуте за рахунок збільшення ви­пуску продукції; поліпшення якості продукції; продажу зайвого встат­кування й іншого майна або здачі його в оренду; зниження собівартості продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили й робочого часу; диверсифікованості виробництва; розширення

ринку продажів і т. д.

Рівень економічної ефективності в промисловості залежить від різ­номаніття взаємозалежних факторів. Для кожної галузі промисловості внаслідок її техніко-економічних особливостей характерні специфічні фактори ефективності.

Все різноманіття факторів росту ефективності можна класифі­кувати за трьома ознаками: .

1) джерелами підвищення ефективності, основними з яких є: зниження трудо-, матеріало-, фондо- і капіталомісткості виробництва продукції, раціональне використання природних ресурсів, економія часу й підвищення якості продукції;

2) основними напрямками розвитку й удосконалювання виробниц­тва, до яких відносяться: прискорення науково-технічного прогресу, підвищення техніко-економічного рівня виробництва; удосконалю­вання структури виробництва, впровадження організаційних систем керування; удосконалювання форм і методів організації виробництва, планування, мотивації, трудовій діяльності й ін.;

3) рівнем реалізації в системі керування виробництвом, залежно від якого фактори підрозділяються на:

а) внутрішні (внутрівиробничі), основними з яких є: освоснн^ нових видів продукції; механізація й автоматизація; впровадження прогресивної технології й новітнього встаткування; поліпшення ви­користання сировини, матеріалів, палива, енергії; удосконалювання стилю керування й ін.;

б) зовнішні — це вдосконалювання галузевої структури про­мисловості й виробництва, державна економічна й соціальна політи­ка, формування ринкових відносин і ринкової інфраструктури й інші фактори.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 2014;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.