ІV. Реструктирізація і санація (фінансове оздоровлення) підприємства

Ініціаторами порушення процедури банкрутства можуть бу­ти як кредитори підприємства-боржника, так і саме підприємство.

Варіанти розвитку справи про банкрутство представлено на рисунку 9:


Один із напрямків фінансового оздоровлення підприємства є рестриктуризація і санація підприємства.

Розглянемо порядок і етапи проведення санації підприємства:

Протягомтрьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацієюпобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.

План санації повинен містити,заходи щодо відновленій платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх на­явності, у повному або частковому задоволенні вимог креди­торів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвесто­ром боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за не­виконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення пла­тоспроможності боржника. Платоспроможність вважається від­новленою за відсутності ознак банкрутства, визначених Законом

У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржни­ка, які містять план санації, можуть бути:

· реструктуризація підприємства;

· перепрофілювання виробництва;

· закриття нерентабельних виробництв;

· відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;

· ліквідація дебіторської заборгованості;

· продаж час тини майна боржника;

· зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;

· виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на се­бе зобов'язань;

· продаж майна боржника як цілісного майнового ком­плексу (для недержавних підприємств);

· одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується, в першу чергу, згідно зі статтею 31 Зако­ну за рахунок реалізації майна боржника;

· звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а при його відсут­ності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кре­диту, одержаного з цією метою;

Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде подано плану санації боржника, арбітражний суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Задача №32

Розрахувати точку беззбитковості, якщо реалізація товарів 950 тис. гри. Витрати - 342 тис. гри., з них умовно - постійні - 16%, умовно - змінні - 20%. Рівень доходу - 48% (нетто).

Розв'язок

1. Сума постійних витрат :

 

 

2. Точка беззбитковості :

Підприємство досягає беззбитковості при реалізації 543 тис. грн.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 655; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.