Результативні показники бюджетної програми

Згідно наказу МФУ №15 від 14.01.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм»

Результативні показники бюджетної програми - особлива складова бюджетної програми, яка характеризує результат її виконання та досягнення поставленої мети та завдань бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми застосовуються при проведенні оцінки ефективності бюджетної програми, що передбачає моніторинг, аналіз та контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

Показники затрат - визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми (наприклад, витрати на функціонування геодезичної мережі та топографічного картографування, чисельність працівників державної фельд'єгерської служби, загальна площа приміщень).

Показники продукту - використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) (наприклад, кількість створених робочих місць для інвалідів, кількість пролікованих хворих, довжина введених в експлуатацію автомобільних доріг загального користування).

Показники ефективності - визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту; відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів; досягнення визначеного результату (наприклад, вартість 1 кв. м придбаного житла, завантаженість ліжкового фонду, середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км доріг загального користування).

Показники якості - сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми (наприклад, зміна питомої ваги автомобільних доріг загального користування, переведених до більш високої категорії, у порівнянні з попереднім роком, рівень захворюваності у порівнянні з попереднім роком).

Результативні показники бюджетної програми мають:

- визначатись на підставі фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах виходячи із тенденцій розвитку відповідної галузі економіки (сфери діяльності, регіону) та із врахуванням прогнозу її розвитку на перспективу;

- розкривати мету, завдання та напрями використання бюджетних коштів, а також характеризувати динаміку досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів;

- узгоджуватись з показниками, визначеними програмою діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозними та програмними документами економічного та соціального розвитку, державними цільовими програмами;

- об'єктивно та реалістично відображати характерні особливості та специфіку діяльності головного розпорядника, визначати результати їх діяльності;

- надавати можливість перевірки достовірності та точності їх розрахунків, співставності за окремі періоди та у порівнянні з іншими показниками;

- підтверджуватись статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що є джерелами інформації для визначення результативних показників бюджетної програми.

Для кожного результативного показника бюджетної програми головні розпорядники вказують джерела інформації та розробляють методику його розрахунку (для показників, що потребують методологічних роз'яснень їх змісту).

Результативні показники бюджетної програми зазначаються у бюджетному запиті при підготовці пропозицій до проекту державного бюджету, паспорті бюджетної програми, квартальному і річному звітах про виконання паспорта бюджетної програми.

У звітах про виконання паспорта бюджетної програми зазначаються результативні показники бюджетної програми, фактично досягнуті у звітному періоді.

Кількість результативних показників та їх представлення за групами (затрат, продукту, ефективності, якості) обумовлюється специфікою бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто слід застосовувати ті результативні показники, які найкраще відображають досягнення встановленої мети, виконання поставлених завдань та напрямів використання бюджетних коштів.

Наприклад:

для бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", яка пов'язана із реалізацією Міністерством охорони здоров'я України державної політики у сфері охорони здоров'я, можна визначити такі результативні показники:

показники затрат - витрати на заходи з боротьби з туберкульозом (тис. грн.), витрати на заходи з боротьби з ВІЛ/СНІДом (тис. грн.), витрати на заходи із лікування онкологічних захворювань (тис. грн.), кількість державних закладів охорони здоров'я, які отримують онкологічні препарати (од.), кількість установ для діагностики та лікування хворих на СНІД, що отримують медикаменти та вироби медичного призначення (од.), кількість протитуберкульозних диспансерів (од.);

показники продукту - кількість пролікованих хворих на туберкульоз (осіб), кількість хворих на ВІЛ/СНІД та ВІЛ-інфікованих, які отримують терапію (медико-соціальні послуги) (осіб), кількість хворих, які отримують онкологічні препарати (осіб);

показники ефективності - середня вартість лікування/терапії одного хворого на ВІЛ/СНІД та ВІЛ-інфікованого на рік (тис. грн.), середня вартість лікування одного хворого на туберкульоз на рік (тис. грн.), середня вартість лікування одного онкологічного хворого на рік (тис. грн.);

показники якості - рівень смертності хворих на туберкульоз (%), зміна рівня передачі ВІЛ від матері дитині (%), рівень смертності хворих на онкологічні захворювання (%).

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1265; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.