Автоматизована система фінансових розрахунків

У системі Міністерства фінансів України найвищою формою ор­ганізації опрацювання інформації за допомогою обчислювальної тех­ніки стала автоматизована система фінансових розрахунків, зв'язаних із формуванням та виконанням Державного бюджету, за умови широкого застосування економіко-математичних методів і засобів обчислюваль­ної техніки з відповідною технологією, належною організацією робіт і кадрами потрібної кваліфікації. Завдяки створенню в рамках автомати­зованої системи фінансових розрахунків інтегрованих баз даних сфера автоматизації поширюється, охоплюючи поряд із функціями планових розрахунків також інші формалізовані (тобто ті, що піддаються машин­ному опрацюванню) функції обліку, оперативного аналізу та регулюван­ня, контролю та формування звітності.

Автоматизована система фінансових розрахунків створюється як органічна частина фінансової системи і охоплює всі її ланки: від ни­зового — районних фінансових відділів (управлінь) — до Міністерства фінансів України. Організаційна структура автоматизованої системи фі­нансових розрахунків відповідаєадміністративно-територіальному прин­ципу поділу, який діє в Україні. У цій структурі виокремлюються три рівні ієрархії, що є об'єктами автоматизації: загальнодержавний — Мі­ністерство фінансів України; обласний — фінансові управління областей та Автономної Республіки Куші; районний — районні (міські) фінансові управління, відділи.

Характерною для функціонування автоматизованої системи фі­нансових розрахунків є єдність основних цілей і завдань управління фінансами на всіх рівнях ієрархії. Зауважимо, що покладені на фінан­сові органи функції притаманні здебільшого кожному рівню системи, причому будь-який із них має свої специфічні особливості.

Централізація розрахунків на найвищому рівні зумовлює еконо­мічно обґрунтоване визначення основних напрямків утворення, розпо­ділу та використання фінансових ресурсів країни в разі додержання від­повідних заздалегідь встановлених пропорцій. Завдяки децентралізації ,3га


Зацеркляний M. М., Мельников О. Ф. яНЗКті

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГИ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ ^ШВД

розрахунків на рівні місцевих бюджетів можна, надавши певної само­стійності місцевим Радам народних депутатів, врахувати особливості по­будови та розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Схема побудови організаційної структури Міністерства фінансів України передбачає, що локальні системи управління одного рівня функ­ціонують за єдиною схемою, реалізуючи ідентичний набір завдань за за­здалегідь визначеною та затвердженою методологією розрахунків і тех­нологією опрацювання даних.


Рис.5.2 Інформаційні зв'язки фінансового органу


Фрагмент такої системи опрацювання інформації на певному рівні ієрархії наведено на рис. 5.2. Завдяки зазначеній єдиній схемі побудо­ви організаційної структури Мінфіну України під час розробки автома­тизованої системи фінансових розрахунків вдається істотно скоротити витрати на створення та впровадження функціональних завдань. До­статньо лише узгодити конкретні типові проектні рішення з реальними умовами функціонування того чи іншого фінансового органу. При цьо­му його інформаційні зв'язки не тільки зберігаються, а й посилюються, оскільки вчасний міжмашинний обмін інформацією з іншими органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями до­зволяє значно підвищити обгрунтованість централізовано розроблених планових завдань і посилити збалансованість матеріально-речових та вартісних пропорцій.


K


Розділ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ


З огляду на складність і великий обсяг проектних робіт, наявність обмежень щодо трудових ресурсів, а також недостатню забезпеченість засобами обчислювальної техніки автоматизована система фінансових розрахунків розробляється поетапно. На першому етапі проектування та впровадження системи (1975-1985 pp.) було розроблено чимало функціо­нальних завдань, інформаційно майже не пов'язаних між собою. Орга­нізаційно автоматизована система фінансових розрахунків розроблялася тоді шляхом послідовної здачі черг системи (1975-1980; 1981-1985 pp.).

У цей період підрозділи проектування та впровадження системи на всіх її рівнях були зорієнтовані на автоматизацію багатьох трудомістких ручних операцій, зв'язаних із виконанням порівняно нескладних обчис­лень. До останніх можна віднести розрахунки з обліку та складання звіт­ності, формування галузевих балансів прибутків і видатків, врахування змін до планів і балансів.

Завдяки такій підготовчій роботі було закладено основи створення інформаційних баз, необхідних для формування технології проектуван­ня автоматизованої системи фінансових розрахунків, що ґрунтується на комплексному використанні нових можливостей обчислювальної тех­ніки. Завдяки цьому вже на першому етапі було сформульовано головну мету і розпочато роботи зі створення комплексної системи опрацювання даних, що зобов'язує враховувати на всіх рівнях загальні вимоги розроб­ки. Наприкінці одинадцятої п'ятирічки знаходять широке застосуван­ня так звані типові проектні рішення з цілої низки комплексів завдань. Останні створюються у проектних підрозділах обчислювальних центрів системи Мінфіну й тиражуються для обов'язкового використання служ­бами експлуатації інших центрів.

На наступних етапах передбачається завершити створення комп­лексної системи опрацювання даних, що перетворюється на систему моделювання процесу формування та використання централізованих фінансових ресурсів, істотно розширивши масштаби автоматизації функцій фінансових органів усіх ланок. Ця робота зорієнтована на ши­року розробку та масове впровадження типових проектних рішень не лише з функціональної частини, а також тих, що стосуються більшості забезпечуючих підсистем.


Зацеркляний M. М., Мельников О. Ф. гмЗЫ™

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГИ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ ^ШК

Типові проекти дозволяють автоматизувати основні функції фі­нансово-бюджетної роботи; формування фінансових планів за галузями та виконання зведених розрахунків бюджету; облік виконання бюдже­ту; опрацювання звітності та аналіз виконання бюджету; опрацювання звітності міністерств і відомств та аналіз їх фінансово-господарської ді­яльності. Виконання цих завдань має супроводжуватися постійним вдо­сконаленням системи фінансових показників і засобів їх розрахунку, по­ліпшенням методології бюджетно-фінансового планування.

Подальший розвиток системи, зорієнтований на створення гнучкої технології збирання та опрацювання інформації, реалізації комплексної системи розподіленого опрацювання даних в окремому фінансовому ор­гані дозволяють закласти основу побудови інтегрованої системи опра­цювання інформації. Завдяки застосуванню методів багатофакторного моделювання, міжгалузевого балансу, оптимізаційних методів, які не можна використати в традиційних умовах планування без застосування ЕОМ, роботу фінансових органів буде перебудовано в напрямку подаль­шого поглиблення комплексних аналітичних розробок та економічної обгрунтованості рішень, що приймаються.

З розгортанням робіт із впровадження автоматизованої системи фінансових розрахунків відкриваються нові резерви вдосконалення роботи фінансових органів: зростає швидкість опрацювання та пе­редавання мережею фінансової інформації, стає можливим розв'язу­вання задач із більшими обсягами вхідних даних, накопичення та збе­рігання великих масивів інформації, а також швидкого відшукування та видавання необхідних даних. Створення і розвиток засобів зв'язку та телеопрацювання, широке і повсюдне використання персональних ком­п'ютерів у поєднанні з потужними багатомашинними обчислювальни­ми системами, досягнення інформаційної та технологічної сумісності з іншими автоматизованими інформаційними системами органів дер­жавного управління дозволять на якісно новому рівні управляти загальнодержавними фінансами.

Фінансові працівники, повністю звільнившись від виконання прос­тих обчислювальних операцій, технічної роботи зі збирання та опра­цювання інформації, накопичення та аналізу показників форм звітності,


Розділ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

дедалі більше залучатимуться до прийняття рішень на основі результатів розрахунків на ЕОМ, виконуватимуть лише творчу частину роботи (ви­бір програми опрацювання вхідних даних, режиму виконання розрахун­ків, форми видачі результатів, формування завдань обчислювальному центру, прийняття рішень за результатами розрахунків). Завдяки цьому зросте роль фахівців високої кваліфікації, які прийматимуть оперативні управлінські рішення, спрямовані на поліпшення діяльності фінансової системи. Впровадження автоматизованої системи фінансових розрахун­ків дозволить також усунути деяке дублювання роботи в підрозділах фі­нансових органів і завдяки цьому зменшити навантаження працівників, а це, в свою чергу, приведе до скорочення їх чисельності.
Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 1663; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.