Із управління інвестиціями на підприємстві

Управління інвестиційною діяльністю є свідомим впливом держа­ви економічними та регулюючими методами на об'єкти та інвестиційні процеси, які здійснюються з метою надання певної спрямованості інвес­тиційній діяльності та одержання бажаних результатів.

Інвестиція — це довгострокове вкладення коштів (капіталу), май­нових та інтелектуальних цінностей у різні галузі економіки, в об'єкти підприємницької та іншої діяльності (в межах країни або за кордоном) з метою в майбутньому одержати прибуток або досягти деякого соці­ального ефекту.

У розроблюваних в колишньому Радянському Союзі і в Україні ав­томатизованих системах управління підприємствами питання управління інвестиціями не розглядалося. В умовах відсутності фондового ринку ін­вестиції здійснювалися лише у формі капітальних вкладень в основні за­соби, причому планування і розподіл їх здійснювався в межах однієї га­лузі відповідними структурами міністерств і відомств. Тому в галузевих автоматизованих системах розроблялися задачі управління капіталовкла­деннями, створювалось і відповідне математичне забезпечення цих роз­рахунків. Зрозуміло, що ті напрацьовані результати цілком орієнтувалися на умови централізовано-шіанової економіки і для ринкових умов, зокре­ма для планування інвестицій на рівні окремих підприємств, непридатні.

У розвинутих країнах з ринковою економікою питанням комп'ю­терної і математичної підтримки інвестиційної діяльності в приватному


Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ/ТЕХНОЛОГИ У ФІНАНСОВО-КРЦЦИТНИХ УСТАНОВАХ


/^S


бізнесі приділяється значна увага. У традиційних управлінських інфор­маційних системах розроблялись окремі функціональні задачі в управ­лінні інвестиційною діяльністю. Були також створені і спеціалізовані ін­формаційні системи нового покоління — системи підтримки прийняття інвестиційних рішень. Зокрема, в 1983 році в США була створена сис­тема підтримки прийняття рішень ISDS (Investment Strategy Decision System), яка призначена для керівників, що відповідають за формуван­ня «портфеля замовлень» на наукові дослідження, розробки, випробу­вання та оцінку дослідних зразків у великих організаціях. Головною особливістю задачі є висока міра невизначеності кінцевих результатів планування, внаслідок чого в довгострокових планах доводиться зміню­вати щорічно майже половину показників. Система ISDS забезпечує ви­конання таких процедур:

• попередній відбір пропозицій відносно досліджень, розробок і ви­пробувань;

• порівняльна оцінка нових пропозицій між собою і з уже розпоча­тими роботами;

• об'єднання відібраних пропозицій і робіт, що проводяться, в інвес­тиційні групи, кожна з яких формується відповідно до програмних цілей, політики і бюджетних обмежень;

• порівняльний аналіз розподілу довгострокових капіталовкладень;

• подання підсумкових даних із різних трендів зміни капітало­вкладень;

• видача статистичної інформації, необхідної для звітності.

Поряд із основними підсистемами, орієнтованими на моделі і дані, до складу системи підтримки прийняття рішень ISDS включено підсис­тему «історичних аналогій», в якій накопичується досвід практичного використання цієї системи. Підсистема допомагає керівникові врахува­ти колишні успіхи і невдачі при формуванні варіантів планів довгостро­кових вкладень, дає змогу перевіряти правильність рішень в історичній перспективі, порівнюючи їх із аналогічними ситуаціями в минулому.

У сучасних управлінських інформаційних системах, які завойо­вують світовий ринок програмних продуктів, проблемам управління інвестиційними процесами на підприємствах (корпораціях, фірмах)


Розділ 4 ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

приділяється значна увага. Наприклад, в Україні останнім часом широ­ко рекламуються дві інтегровані інформаційні системи: система для ін­тегрованого управління великими підприємствами та корпораціями R/3 і система Project Expert for Wundows, яка призначена для детального ана­лізу і оцінки інвестиційних проектів, а також для поточного фінансового аналізу підприємства та оцінки прогнозів його фінансового стану.

Автоматизовану систему R/3 розроблено німецькою компанією — акціонерним товариством SAP AG, яка є світовим лідером у галузі роз­робки та постачання уніфікованого (стандартного) програмного забезпе­чення для управління виробництвом і економікою великих підприємств. Компанія входить у десятку найбільших у світі з розробки програмного продукту. В Україні її партнером є Український науковий центр держав­ної реєстрації і сертифікаційних випробувань інформаційних технологій СОФТ-РЕЙТИНГ (м. Київ).

Систему R/3 реалізовано на базі сучасної архітектури «клієнт-сер-вер», що дає можливість організувати ефективне розподілене опрацюван­ня інформації та працювати на обладнанні провідних фірм — виробників обчислювальної техніки. В ній сконцентровано світовий досвід ефектив­ного менеджменту підприємствами та корпораціями. Система дає змо­гу підтримувати всі бізнес-процеси, необхідні для діяльності будь-якого підприємства (фінансова бухгалтерія, облік витрат, облік основних фон­дів, планування і управління виробництвом, матеріально-технічне поста­чання, збут продукції, технічне обслуговування та ремонт обладнання, управління проектами, управління кадрами, документообіг).

Серед численних модулів системи R/3 є модуль ЇМ, який забезпе­чує повну комп'ютерну підтримку інвестиційних проектів — від пла­нування до розрахунків. До основних функцій ЇМ належать: складання бюджету, інвестиційні заходи, прогнозування амортизаційних відраху­вань, автоматичне розмежування в основному капіталі.

Складання бюджету. Модуль складання бюджету R/3 — ЇМ спро­щує процес інвестиційного планування і складання бюджету підпри­ємств, фірм, корпорацій незалежно від конкретних заказів і проектів. На основі будь-яких критеріїв можна створити програму інвестицій в ієрар­хічній формі, наприклад за організаційними ознаками. Після включення


Зацвркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГИ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ

в програму інвестицій нових інвестиційних заходів (заказів чи проектів) в розпорядженні особи, яка приймає рішення, буде вся інформація щодо наявних фондів, запланованих і фактичних витрат, які вже сформовані внаслідок виконання окремих видів інвестиційної діяльності. Зокрема, інвестиційна програма дає змогу розподілити бюджет для використання безпосередньо в інвестиційному процесі та не допустити дефіциту бюд­жету й активно його контролювати.

Інвестиційні заходи. Більшість інвестиційних заходів, які необ­хідно контролювати окремо, в системі відображаються як внутрішні замовлення чи проекти. Така гнучка процедура забезпечує актуальні розрахунки на основі повної інтеграції з плануванням і контролем гос­подарських операцій.

Прогнозування амортизаційних відрахувань, При розробці балансів і плануванні витрат в модулі R/3 — ЇМ використовуються лише актуаль­ні значення. Розрахункові (планові) значення для інвестиційних заходів можуть бути використаними безпосередньо в поточному плануванні не­прямих витрат. При актуалізації планових значень очікувані суми амор­тизаційних відрахувань завжди перераховуються знову.

Автоматичне розмежування в основному капіталі. Модуль R/3 — ЇМ забезпечує актуальний огляд зовнішніх і внутрішніх інвестиційних операцій компанії. При розрахунках за окремими позиціями в бухгал­терському обліку основних засобів вміщується точна інформація щодо проходження всіх операцій. У цьому модулі виконується реєстрація, розрахунок і опрацювання надходжень, вибуття, переміщень, амортиза­ції та збільшення балансової вартості матеріальних активів.

Як бачимо, у модулі R/3 — ЇМ реалізовано велик}' кількість функ­цій, в основному, облікового характеру. Тому і сам модуль входить до підсистеми R/3 «Облік і звітність», в яку включено також модулі «Фінан­си», «Контролінг» та «Фінансовий менеджмент». На жаль, у цій системі не реалізовані функції підтримки прийняття інвестиційних рішень, тому можна зробити висновок, що система R/3 є традиційною управлінською інформаційною системою, створеною на новій технологічній основі.

Система Project Expert for Windows (PEW) з'явилася на ринках кра­їн, що утворилися на терені колишнього Радянського Союзу, на початку


Розділ 4 ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1994 р. і на даний час впроваджена в більш як 500 державних установах, фінансових організацій та промислових підприємств, фірм, корпорацій України, Росії і Білорусі. Вона відповідає міжнародному рівню й призна­чена для банків, інвестиційних і страхових компаній, промислових під­приємств та інших організацій, які проводять активну інвестиційну діяль­ність. У цьом}- програмному продукті є засоби, необхідні для ефективної автоматизації процесів введення і опрацювання інформації, аналізу ефек­тивності інвестиційного проекту на основі загальноприйнятих фінансових показників. Систему PEW призначено для розробки стратегічного плану розвитку' діючого підприємства і підготовки бізнес-плану інвестиційного проекту, тобто вона зв'язана з інвестиціями в основні фонди.

Технологія опрацювання інвестиційних проектів складається з двох етапів. На першому етапі проводиться попередня експертиза пропозицій, тобто визначається доцільність розробки інвестиційного проекту. Якщо в результаті такої роботи проект одержав схвалення (високий рейтинг і прибутковість проекту), то його детальна експертиза проводиться за­собами PEW. Методологічною базою даної системи є корпоративна імі­таційна модель, яка відображає динамічний процес грошових потоків.

Надходження грошових засобів (виручка від реалізації продукції і послуг, реалізація активів підприємства, внески в статутний фонд, банківські позички, доходи від банківських вкладів тощо) і виплати їх (витрати на придбання і створення активів, інші витрати підготовчого періоду, виробничі та маркетингові витрати, податки, витрати на по­гашення і обслуговування боргових зобов'язань, виплата дивідендів та інше), які повинні здійснюватися під час реалізації інвестиційного проекту, описуються в імітаційній моделі як події, що настають у пев­ні моменти часу.

Інструментальні засоби PEW дають змогу користувачеві сформу­вати модель діючого на ринку підприємства, що адекватно відображає його операційну діяльність в навколишньому економічному середовищі. Всі прогнозні надходження і виплати можуть бути описаними користу­вачем так, що фактично стануть відображати платіжні операції реально діючого підприємства. Розрахунковий період імітаційної моделі дорів­нює одному місяцеві при максимальній тривалості проекту в 30 років.


Зацеркпяний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ


/^S


Система дає змогу проводити аналіз ризику проекту і аналіз його ефективності за різними сценаріями його розвитку.

Як можна помітити з наведеного опису системи Project Expert for Windows, користувачеві надаються значні можливості для аналітичного дослідження інвестиційних проектів в основні засоби, система має до­сить потужний (на базі Windows) інтерфейс користувача. Проте вона є системою підтримки прийняття рішень, оскільки відсутні база моделей та засоби управління моделями. Водночас система є досить вузькоспря-мованою і фактично дає змогу лише оцінювати пропоновані проекти капіталовкладення. Проблема вибору оптимального варіанту інвести­ційної діяльності, зокрема, участі господарюючого суб'єкта на фінансо­вому ринку, в системі не знайшла розв'язку.

В інвестиційній діяльності, поза сумнівом, широко застосовують­ся математичні моделі, і ефективний фінансовий аналіз неможливий без використання математичних методів. Проте інвестиції — це надзвичай­но складний процес, на який впливає множина факторів, і не можуть бути виражені тільки кількісними величинами. Якісний характер фак­торів, які мають досить важливе значення для проекту, робить немож­ливим використання суто математичних методів і посилює роль людини при прийнятті рішення. Проте в системах підтримки прийняття рішення якісні фактори описуються кількісними величинами, а сам процес та­кого перетворення називається квантифікацією.
Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 606; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.