Характеристика податкової системи України з погляду опрацювання інформації

Кожна держава, аби забезпечити виконання своїх функцій, повинна мати відповідні кошти, які концентруються у бюджеті. Джерелами надходження цих коштів можуть бути:

1) власні доходи держави, які вона одержує від виробничої та інших
форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси,
які згідно з чинним законодавством належать державі;

2) податки, які сплачують юридичні та фізичні особи зі своїх доходів.
Співвідношення між цими джерелами визначається рівнем розвит­
ку державної та приватної власності. За умов, коли домінуючою в сус­
пільстві є державна власність, основу формування доходів бюджету ста­
новлять доходи державного сектора.

Перехід до ринкових відносин передбачає, насамперед, зміну форм і відносин власності. Основним методом формування доходів держави за провідної ролі приватної і колективних форм власності є податки, що й визначає їх місце в ринковій економіці.

Податкова система України ділиться на дві складові: систему опо­даткування та податкову службу. Від правильності побудови системи оподаткування та рівня організації податкової служби держави, налаго­дженості податкової роботи залежить життєздатність і надійність роботи податкової системи.


Розд/л 6 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА В СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ

Система оподаткування — це комплекс чинних у державі зако­нодавчо затверджених видів податків і платежів та механізм їх нараху­вання. Податки діляться на прямі та непрямі, державні та місцеві, за­гальні та спеціальні.

Нині існують понад два десятки загальнодержавних обов'язкових податків і платежів (ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток, плата за землю тощо). Крім того, запроваджено більше десятка місцевих податків і зборів (податок із реклами, комунальний податок і т. п.).

Податкова служба — це сукупність державних органів, які органі­зують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів. Податкова служба України включає Державну податкову адміністрацію та податкову поліцію.

Державні податкові адміністрації функціонують, починаючи з 1991 року згідно із законом України «Про державну податкову службу».

Державна податкова адміністрація (ДПА) посідає особливе місце в народногосподарському комплексі України, оскільки від ефективності її роботи значною мірою залежить наповнення бюджету країни. Характер­на особливість її діяльності полягає в необхідності швидкого реагування на всі зміни в економічному та нормативно-правовому полі, активній участі у створенні механізмів саморегулювання економіки.

Структурно ДПА є складним розподіленим багатопрофільним комплексом, який включає понад 650 податкових адміністрацій різних рівнів (районні, міські, обласні, ДПА Автономної Республіки Крим та Головна ДПА України), зв'язаних прямо чи опосередковано із централь­ним апаратом, який обслуговує більше 600 тис. різних підприємств — юридичних осіб та близько 20 млн платників податків — фізичних осіб. Податкова служба характеризується розгалуженою структурою, терито­ріальною віддаленістю об'єктів управління, розвинутою телефонною та локальною обчислювальною мережами, широким використанням пер­сональних комп'ютерів. Цей комплекс характеризується великою кіль­кістю типів документів різної складності, що циркулюють у самому комплексі та за його межами, породжуючи для опрацювання та переда­вання великі обсяги інформації.Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ


Ефективне функціонування існуючої в Україні галузі оподаткуван­ня можливе лише за умови її глибокої модернізації, одним із найваж­ливіших складників якої є впровадження сучасних інформаційних тех­нологій на всіх рівнях ієрархічної структури галузі.

До складу податкової служби входять наступні управління чи від­діли (залежно від рівня ДПА): роботи з платниками податків та зборів, обліку та звітності, ведення баз даних, комп'ютеризації, аудиту, локаль­них обчислювальних мереж і електронної пошти, юридичних і фізичних осіб, контрольно-ревізійних перевірок, кадрів, бухгалтерія, склад тощо.

На податкові органи покладено контроль із забезпечення повноти та своєчасності сшіати податків та інших обов'язкових платежів юри­дичними і фізичними особами, зарахуванням різних пільг. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати нарахованих податків і обов'язкових платежів здійснюється як під час перевірок безпосередньо на підпри­ємствах, так і на підставі банківських документів, які надходять до по­даткових органів (копії платіжних доручень, які підтверджують сплату податків, виписок із банку тощо), та бухгалтерської звітності.

Всеосяжний контроль за підприємствами досягається завдяки ве­денню в податкових органах оперативно-бухгалтерського обліку на­рахувань і надходжень кожного виду податків та інших обов'язкових платежів в цілому по ДПА та відносно кожного платника.

Порядок ведення обліку визначається Державною податковою адмі­ністрацією України. Його ведуть Державні податкові інспекції районного рівня, в яких безпосередньо перебувають на обліку як платники податків юридичні особи. Вищі податкові органи ведуть облік надходжень пла­тежів у цілому по областях та державі.

Облік нарахованих податків і сум податків, які фактично надійшли, та фінансових санкцій ведеться згідно з класифікацією прибутків і ви­трат бюджету. Для чіткого розмежування надходжень прибутків у класи­фікації визначено конкретні розділи, на які зараховуються види податків та платежів: платежі, що об'єднані в одну групу; платежі від окремих груп платників. Водночас більшість розділів бюджетної класифікації ді­литься на параграфи, які відповідають окремим податкам, встановленим на конкретні види продукції (товари), категорії платників або видівРозділ 6 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА В СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ


податків та інших обов'язкових платежів. Вказівки про порядок зараху­вання конкретних податків та платежів на певні розділи, параграфи та види бюджетів містяться в законодавчих та інших нормативних актах, що регулюють порядок нарахування і сплати цих платежів.

Для забезпечення правильного нарахування податків та інших пла­тежів податкові органи подають до кредитних установ перелік платників, перелік сплачуваних ними платежів із вказівкою, до якого бюджету і на які підрозділи бюджетної класифікації вони мають зараховуватися. Для ведення обліку розроблено ряд форм облікової документації та звітності.

За податками з юридичних осіб у податкових органах щороку від­криваються особові рахунки для діючих підприємств — з початку року; для щойно організованих — із моменту прийняття їх на облік як плат­ників; з підприємств, які з певних причин не стали на облік у податкових органах, — з часу нарахування та сплати податків. Особові рахунки від­криваються на кожне підприємство і за кожним видом податків окремо.

В особовому рахунку конкретного платника відносно кожного строку сплати платежів зазначається дата, сума платежу, що відповідає сумі, вказаній у поданій підприємством довідці про розміри авансових платежів. В особовому рахунку виконуються також записи про доплати і додатково нараховані суми платежів у ході камеральних та докумен­тальних перевірок. Щодо кожного строку сплати в особовому рахунку зазначаються суми платежів, які фактично надійшли, виходячи з чого за цим рахунком виводиться допущена підприємством- недоїмка і перепла­та. Недоїмка і переплата показуються також на початок і кінець року.

За несвоєчасну сплату нарахованих податків та інших обов'язко­вих платежів в усіх особових рахунках платника нараховується пеня, яка відповідає встановленому законодавством розміру за кожний день про­срочки платежу, а також вказуються суми нарахованої пені.

Записи в особових рахунках дозволяють визначити обсяг податків та інших обов'язкових платежів, що надійшли. Податкова адміністрація повинна мати також зведені дані про платежі, що надійшли від усіх платників. З цією метою в кожній податковій адміністрації складається зведений реєстр надходжень платежів до бюджету. Такий реєстр ведеть­ся за видами податків та іншими обов'язковими платежами згідно з під­розділами класифікації прибутків і витрат бюджетів.Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ


Записи до реєстру виконуються щодня загальними підсумками за день на підставі документів банків про фактично зараховані до бюджету або виплачені (повернуті) з бюджету за цей день суми. Потім в окремих графах реєстру на кожне перше число місяця вказуються надходження за відніманням суми повернень та виплат, наростаючим підсумком з по­чатку кварталу і з початку року.

За підсумками зведених реєстрів кожна податкова адміністрація, на обліку якої перебувають платники податків, складає звіти про суми по­датків, що фактично надійшли, а також звіти про недоїмку. Звіти відправ­ляються вищестоящим податковим органам для обліку надходжень пла­тежів і недоїмок в цілому по місту, області, а також в цілому по державі.

Вирішення цього завдання ускладнюється нестабільністю податко­вого законодавства, частим внесенням змін до порядку нарахування та сплати основних видів податків, введенням нових видів платежів та збо­рів, недостатньою інформованістю платників із цих питань.

Низовою ланкою ДПА є районна податкова адміністрація, функції якої визначені законом України «Про державну податкову службу в Україні».

Основними критеріями підходу до функцій ДПА як таких, що під­лягають автоматизації, є: можливість формалізації процесу реалізації функції (визначення вхідної, вихідної інформації, алгоритму форму­вання вихідної інформації); періодичність та витрати часу на виконан­ня відповідної функції; обсяги опрацьовуваних даних; вимоги до опе­ративності виконання.

Перелік основних завдань ДПА наведено в табл. 6.1

Схему інформаційних зв'язків управлінь податкової інспекції ра­йонного рівня наведено на рис. 6.1.

Аналіз функцій районної ДПА показує, що їх реалізація значною мірою зв'язана із виконанням перелічених далі технічних процедур, які можуть бути автоматизованими:

• перевірка на правильність числових розрахунків документів бух­галтерської звітності та документів, зв'язаних із обчисленням по­датків та інших платежів (камеральна перевірка);

• ведення списків платників у кожному підрозділі;

• ведення журналів документальних та камеральних перевірок;


Розділ 6

ИЩИ АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА В СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ


Таблиця 6.1

Перелік основних завдань ДПА

_________________ Найменування_____________________

Апарат управління

Реєстрація документів від платників

Реєстрація нормативних документів
Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 747; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.