Класифікація анатомічних наук: описова, топографічна, вікова, пластична, функціональна.

Анатомія як наука і предмет викладання. Її місце в системі біологічних і медичних наук.

Класифікація анатомічних наук: описова, топографічна, вікова, пластична, функціональна.

 

Анатомія людининаука, що вивчає будову організму людини у зв'язку з функцією, розвитком і впливом умов існування. Свою назву анатомія одержала від найменування одного з методів дослідження — методу розтину. Грецьке слово «аnatemnо» означає «розтинаю».

Анатомія — складова частина біології — науки про життя, його форми і закономірності розвитку.

У біології виділяють морфологічні науки — науки про форму і будову живих істот і фізіологічні науки — науки про функцію. Проте розподіл цей вельми умовний, оскільки, як указував Ф. Енгельс, «морфологічні і фізіологічні явища, форма і функція обумовлюють взаємно один одного» (Маркс К., Енгельс Ф. Соч., т. 20, з. 620).

Залежно від методу дослідження і рівня пізнання складових структур морфологія підрозділяється на анатомію, що вивчає будову людини на рівні органів і цілісного організму, гістологію, що досліджує будову людини на тканинному рівні, цитологію — науку про клітинну будову організму і ембріологію — науку про розвиток організму.

Описова анатомія– це етап у розвитку анатомічної науки ( до 19 ст.), коли вона обмежувалась лише описуванням, називанням і класифікацією органів та систем.

Топографічна анатоміярозглядає будову окремих частин тіла в їх взаємному розташуванні. В кожній окремій частині тіла розглядаються всі анатомічні елементи, які в ній містяться, - органи, судини, нерви, оболонки і

їх взаємовідношення між собою. Топографічна анатомія має велике практичне значення, особливо для хірурга, який під час операції ясно уявляє собі, які анатомічні утворення він послідовно знайде в межах тієї частини тіла, яку він оперує.

Вікова анатоміявідзначає ті зміни, які послідовно настають у будові, розмірах і формі органів протягом життя людини, від немовляти до зрілості і старості.

Пластична анатоміявивчає зовнішні форми тіла в різних його положеннях. Вона має велике значення для художників, скульпторів, хореографів, тренерів.

Фізіологічна, або функціональна, анатомія має завдання дослідити будову у зв’язку з функцією даного органу і намагається пояснити будову саме функцією.

Як предмет викладання анатомія озброює майбутніх фахівців знаннями про будову організму людини.

Теоретичною і методологічною основою розуміння будови організму людини є положення діалектичного матеріалізму.

Організм людини і його складові елементи розглядають не ізольовано, а у взаємозв'язку один з одним і з навколишнім середовищем в його історичному (філогенетичному) і індивідуальному (онтогенетичному) розвитку.

Значення анатомії як науки для працівників фізичного виховання дуже велике. Вона має загальнотеоретичне, підготовче і практичне значення.

Загальнотеоретичне значення анатомії полягає у тому, що вона збагатить учнів знаннями про будову організму людини, об'єкту їх майбутньої практичної діяльності. Анатомія дозволяє переконатися в матеріальності миру, у наявності матеріальної основи, що забезпечує все різноманіття функціональних проявів людини, зокрема рухової діяльності і психічних функцій.

На великому фактичному матеріалі анатомія переконливо підтверджує, що організм людини, всі складові його елементи — це різноманітні форми живої матерії з властивими їй законами матеріалістичної діалектики.

Вивчення матеріальної основи будови організму, його становлення і розвитку сприяє формуванню матеріалістичного світогляду, а знайомство з досягненнями вітчизняної анатомії — вихованню патріотизму.

Підготовче значення анатомії пов'язане з тим, що вона забезпечує необхідний рівень знань для вивчення подальших дисциплін — фізіології, психології, спортивної медицини, лікувальної фізкультури і ін.

Анатомічні знання дозволяють науково-обгрунтовано здійснювати контроль за тими, що займаються фізичною культурою і спортом, розробляти і удосконалювати комплекси фізичних вправ у фізичній культурі.

Анатомія допомагає правильно оцінити фізичний розвиток тих, хто займається фізичними вправами і спортом, забезпечує відповідно сучасним вимогам постановку фізичного виховання в школі.

Практичне значення анатомії як фундаментальної науки особливо велике. Анатомічні знання необхідні для правильної побудови навчальнихих занять з фізичного виховання, для вирішення питань відбору в спортивні секції, для попередження виникнення передпатологічних і патологічних змін в організмі людини, для вдосконалення спортивної техніки, а також для розвитку фізичних якостей — сили, гнучкості, швидкості, спритності і ін.

Покликана вирішувати задачі теорії і практики фізичної культури, анатомія не тільки в систематичному плані вивчає будову організму людини, але і використовує матеріали суміжних наук.

1.Матеріали топографічної анатомії, що вивчає взаємне розташування окремих органів, що дозволяє встановити вплив їх один на одного як в звичних умовах, так і при виконанні фізичних вправ.

2.Елементи пластичної анатомії, використовувані при визначенні пропорцій тіла і встановленні вимог до них в окремих видах спорту.

3.Матеріали вікової анатомії, знання яких забезпечує науковий підхід до фізичного виховання учнів різних вікових груп.

4.Матеріали проекційної анатомії, що розглядає проекцію меж органів на зовнішню поверхню тіла як в звичних умовах, так і при виконанні фізичних вправ.

5.Матеріали цитології, гістології і ембріології, які ознайомлюють з мікроскопічною будовою організму, без чого не можна зрозуміти і осмислити процеси, що відбуваються в організмі людини при заняттях фізичною культурою і спортом.

6. Матеріали динамічної анатомії, які дозволяють методом анатомічного аналізу розібрати фізичні вправи, встановити правильність їх виконання і вплив на організм.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 2705; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.