Види, фактори і ступінь порушення типів місцевості.

 

Під час розробки родовищ корисних копалин ( кам’яне і буре вугілля, марганцеві, залізні, титанові нікелеві руди, граніт, вогнетривка глина, природний газ, нафта, будівельні матеріали тощо), особливо відкритим способом, неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється або навіть знищується, грунт замінюється на мінеральний субстрат. Знищується природна і культурна рослинність, безплідні пустирі змінюють ліси і поля, погіршується водний режим територій, незакріплені рослинністю і висушені площі, складені глибинними розпушеними в процесі розкривних робіт породами, стають вогнищами водної та вітрової ерозії.

Вивчення промислового порушення земель показало, що їх географічне положення і фактори, які викликають ці порушення, надзвичайно різноманітні.

Фактори, що порушують ландшафти:

Розвідування корисних копалин – вид порушень: фрагментарні порушення цілісності біоценотичного покриву, що передбачає часткове руйнуван­ня ґрунтів і рослинності, розкривання рівня ґрунтових вод, будівництво комуніка­цій, найрізноманітніші забруднення то­що), ступінь порушення фрагментарний.

Підземне добування корисних копалин – розвиток акумулятивних (терикони) і денудаційних (провальних) форм техноген­ного рельєфу. Часткове знищення рослинності і ґрунтового покриву. Зниження рівня ґрунтових вод. Розвиток ерозії, отруювання атмосфери газами. Фітотоксичне забруднення ґрунту, ступінь порушення частковий, але істотний.

Добування корисних копалин відкритим способом – повне знищення культурних і природних ландшафтів виник­нення досить великих площ з техногенним акумулятивним (відвали) і денудаційним (виїмки) рельєфом. Розвиток ерозії. Ви­несення на денну поверхню фітотоксичних порід, забруднюючих прилеглі поля. Най­більше відчужування земель лісового і сільськогосподарського фондів, ступінь порушення повний.

Будівництво лінійних ко­мунікацій і споруд (трубо­проводи, шляхове будівництво, лінії електропередач тощо) – повне або часткове за протяжністю руй­нування біогеоценотичного покриву (ґрунти, рослинність тощо). Лінійне руйнуван­ня рельєфу під час будівництва дамб, на­сипів, виїмок і під'їзних шляхів, ступінь порушення повний.

Переробка корисних копа­лин – поява великих акумулятивних форм техногенного рельєфу (відвали, гідровідвали, шламонагромаджувачі, хвостосховища), що супроводжується перезволоженням, заболочуванням, отруюванням навколиш­нього середовища токсичними продуктами переробки корисних копалин, забруднен­ням відкритих (річок, водойм) і ґрунто­вих вод, ступінь порушення повний.

Зміна природних ландшафтів на техно­генні відбувається під впливом різних факторів, які можуть знищувати компоненти природних і культурних ландшафтів частково чи повністю. Проте, яким не був ступінь таких порушень, завжди і за будь-якого способу добування та пе­реробки корисних копалин насамперед руйнуєть­ся ґрунтовий покрив, тобто найважливіший ком­понент ландшафту, який вважається невідновлю­ваним або важковідновлюваним.
Дата добавления: 2015-08-11; просмотров: 782;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.