Окремі види рівнянь теплопровідності

Рівняння Пуассона і Лапласа для стаціонарних процесівтеплопровідності. При рівняння (22) має вигляд

div (l grad T) + qV = 0 (24)

або при l = const

(25)

Вираз (25) називають рівнянням Пуассона. При qv = 0 рівняння Пуассона переходить у рівняння Лапласа.

Рівняння теплопровідності для середовища, що рухається. При русі середовища (тіла) зі швидкістю основний закон теплопровідності Фур'є має такий вигляд

(26)

Зокрема, для одновимірного випадку одержуємо

(27)

З урахуванням (27) рівняння теплопровідності для середовища, що рухається, уздовж осі Ох (аналогічно, уздовж осей Оу і Oz приймає вигляд

(28)

Для приведення рівняння (29) до наступного стандартного (фундаментального) вигляду

(29)

для якого у даний час розроблені класичні методи рішення, використовується підстановка

(30)

Підставляючи (30) у (28), одержуємо для функції U(x,t) рівняння типу (29)

, де (30)

Рівняння теплопровідності з рухливим джерелом теплового впливу гаусового типу. Розглянемо випадок теплового впливу на тонкоплівний одновимірний елемент від рухомого джерела тепла, що має гаусовий (чи нормальний) розподіл об'ємної щільності теплового потоку qv, тобто

, (31)

де r(t) - об’ємна густина теплового потоку в центрі джерела, Вт/м3; - шлях, пройдений центром джерела (при Vx= cons, S = Vx×t), м; k - коефіцієнт зосередженості джерела теплового впливу (гострота теплового імпульсу), м-2. Підставляючи (31) у (32) одержуємо наступне рівняння теплопровідності з рухливим тепловим впливом

(32)

При постійних r, k і Vx рівняння (23) переходить у більш просте рівняння

, (33)

яке найбільш широко використовується в практичних розрахунках.

Рівняння теплопроводності для високоінтенсивних процесів. Всі попередні рівняння теплопровідності отримані в припущенні нескінченної швидкості поширення тепла в середовищах (або прямуючих до нуля часів релаксації процесів теплопереносу). Однак при надвеликих швидкостях високоінтенсивного джерела теплового впливу необхідно враховувати, що тепло поширюється з кінцевою швидкістю, а основний закон теплопровідності Фур'є має видгляд

, (34)

де trq – час релаксації поширення тепла, який звичайно дуже малий (наприклад, для металів trq » 10-11с). При цьому час trq визначає швидкість поширення тепла за формулою

Wq = , (35)

яка для металів має порядок Wq »103 м/c

Таким чином, при обробці матеріалів рухомим джерелом тепла зі швидкістю порядку Wq рівняння теплопровідності для одновимірного випадку буде мати наступний змінений вигляд

(36)

Рівняння (36) можна записати, використавши замість величини trq швидкість переносу тепла Wq

(37)

При Wq → ∞ рівняння (37) набуває стандартного вигляду рівняння теплопровідності (29). У приведеному рівнянні (37) додаток вказує, на те що на тепловий баланс впливає не тільки об'ємна густина теплового потоку qv, але і повна зміна qv у часі.

Додаток показує, що при кінцевій швидкості поширення тепла необхідно враховувати гіперболічний (хвильовий) характер переносу тепла. При цьому кінцеву швидкість поширення тепла в теорії теплопровідності характеризують безрозмірною величиною - числом Верно:

, (38)

де l - характерний розмір об‘єкта.

Проведені розрахунки показали, що при Ve > 5...6 необхідно враховувати кінцеву швидкість поширення тепла і використовувати видозмінене рівняння теплопровідності типу (36) чи (37).

Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 789;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.