Короткая история возникновения и становления законодательных актов по вопросам ветеринарной медицины

Пiд лiдерством розумiють один з процесiв органiзацiї й управлiння соцiальною групою, що сприяє досягненню групових цiлей в оптимальнi строки i з найбільшим ефектом.

Види лідерів:

- експресивні (враховані емоції) –регулює симпатія і антипатія;

- інструментальні (цілі) – фахівець;

- дифузні (випадкові)

Феноменом лiдерства є результат внутрiшньогрупового розвитку, усi члени групи тою чи iншою мiрою — члени цього процесу, а лiдер — член групи з найвищим статусом, який найпослiдовніше дотримується норм i цiнностей групи.

Лiдер — це особистiсть, за якою всi iншi члени групи визнають право брати на себе найвiдповiдальнiші рiшення, що торкаються їх iнтересів i характеру дiяльностi всiєї групи. Це найбiльш референтна особа у групi.

За змiстом розрізняють такі типи:

· лiдер-органiзатор,( який вмiє швидко i чiтко розподiляти виробничi завдання, оперативно приймати рiшення, здiйснювати контроль за їх виконанням);

· лiдер-iнiцiатор, який може висувати пропозицiї, iнiцiативи, вести за собою особистим прикладом, пропонувати програму поведiнки;

· лiдер — генератор емоцiйного настрою, який пiдтримує “мажорний” настрiй у групi, заражає і заряджає членiв колективу своєю енергiєю, бадьорим настроєм.

За стилем керiвництва лiдери бувають авторитарнi, демократичнi й такi, що об’єднують перших два типи.

За характером дiяльностi розрізняються такі типи залежно вiд широти меж, в яких виявляється лiдерство: унiверсальний (виявляє лiдерськi якостi в основних видах дiяльностi групи) та функціональний (виявляє лiдерськi якостi лише в одному видi дiяльностi); стiйкий (постiйно виявляє лiдерськi якостi) та ситуацiйний (виявляє лiдерськi якостi тiльки в певнiй ситуацiї).

Ось одна з найбільш типових проблем лідера.

Картина світу, якою керується лідер, повинна бути достатньо адекватна, тобто відповідати дійсності, інакше ведені раніше або пізніше визнають свого ведучого фантазером, мрійником або невдахою. Оскільки лідер не оглядаючись на інших відразу переходить від рішення до його втілення, його соціальний досвід швидко росте, картина світу стає адекватнішою, а ведені все більш визнають і покладаються на його авторитет.

Але якщо раніше лідер набирав досвіду на свій страх і ризик, то чим вище стає його авторитет і статус, тим більше йому "є що втрачати" у разі невдачі. Тепер він прагне менше ризикувати особисто, доручаючи найбільш ризиковані кроки своїм веденим, забезпечуючи ним допомогу, захист і прикриття у разі невдачі. Таким чином він продовжує - вже через своїх ведених - набирати досвід і доповнювати свою картину світу, в той же час сильний не ризикуючи своїм авторитетом.

Проте, деякі з ведених, яких він спонукає робити ризиковані кроки, починають завдяки цьому самі набиратися досвіду, збагачувати свою картину світу і в цьому сенсі наближатися до лідера.

Тепер лідер для того, щоб мати перевагу в адекватності картини світу, починає радитися з такими веденими, цікавитися їх оцінкою ситуації і подій, спонукає їх ділитися прогнозами. Чого він раніше, як правило, не дозволяв. Спочатку веденим це лестить, і вони охоче йдуть в цьому лідерові назустріч, але рано чи пізно їм захочеться якось позначити інтелектуальний внесок, а то і авторство в найбільш успішних рішеннях.

Лідер встає перед реальною і не дуже комфортною проблемою: або відсунути від себе ведених, таких, що претендують на інтелектуальне і управлінське "співавторство", і позбутися важливого джерела розвитку своєї картини світу або ж поділитися з ними владою.

Різні лідери вирішують це питання по-різному.

Одні починають замінювати ведених в своєму оточенні на слабкіших і неконкурентоздатних в сенсі лідерства, розлучаючись з тими, хто створює загрозу незаперечності їх авторитету.

Інші влаштовують таким, що своїм претендує на співуправління веденим пастки, приводять їх до невдач, допомагаючи потім вибратися з них для того, щоб ті "отримали урок" і стали скромнішими.

Треті обертають свій погляд на найбільш здатних новачків, наближають їх до себе і діляться з ними конфіденційною інформацією з тим, щоб укріпити їх авторитет в групі і дати зрозуміти "старій гвардії", що "незамінних немає".

І нарешті, четверті - позитивніші герої - не чіпляються за свій авторитет, не стають його заручниками, а продовжують особисто ризикувати і особисто нести відповідальність, завдяки чому продовжують розвиватися, збагачувати картину світу. Правда, ризик, і провали, і невдачі можуть траплятися. Такий лідер повинен навчитися "тримати удар, падати і знову підніматися". Не так-то просто на це зважитися, коли, дійсно, "є, що втрачати". Але без веселої готовності "втратити все" по цьому шляху йти складно. І лише з таких людей зростають по-справжньому великі лідери.

Лідерство характеризується неоднозначно:

1) лідерство є різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху вниз і носієм такої влади виступає не більшість, але одна людина або невелика група осіб - «лідерство - влада, здійснювана одним або декількома індивідами»(Ж. Блондель);

2) лідерство є управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана з ухваленням рішень, це керівна посада. Суспільство є складна ієрархічно організована система соціальних статусів і відповідних їм соціальних ролей;

3) лідерство - це вплив на інших людей (У. Кац, Л. Едінгер), але не будь-яке, а що відповідає наступним умовам: постійність впливу, широта впливу, явний пріоритет у впливі, організаційний лідер спирається не на пряме застосування сили.

4) лідерство - природний соціально-психологічний процес в групі, побудований на впливі особистого авторитету людини на поведінку членів групи. Під впливом розуміють таку поведінку людини, яка вносить зміну до поведінки, відносин, відчуттів іншої людини;

5) лідерство є неформальне явище, це символ емоційно-психологічної спільності групи і зразок поведінки для її членів. Ця позиція широко поширена у вітчизняній психології.

З погляду масштабності вирішуваних завдань виділяють:

1) побутовий тип лідерства (у шкільних, студентських групах, об'єднаннях, в сім'ї);

2) соціальний тип лідерства (на виробництві, в профспілковому русі, в різних суспільствах: спортивних, творчих і т. д.);

3) політичний тип лідерства (державні, суспільні діячі).

Обкреслимо феномен лідерства

1. Лідер той, хто володіє картиною світу, сам її вибирає або приймає для себе і акцептує її для інших. Лідер той, хто здатний самостійно прийняти для себе і запропонувати іншим картину світу.

2. Лідер сам ухвалює рішення і, не потребуючи будь-якої підтримки, тут же запроваджує його в життя. Ведений, навіть вибравши відповідне для себе рішення, все ж таки потребує акцептації цього рішення лідером або іншою людиною, яка опиниться поряд, перш ніж почати діяти.

3. Лідер, розуміючи, що думають і відчувають інші люди, здійснює вчинок, який додає іншим моральні сили для необхідних дій, надихає, додає сміливості або витримки іншим. Лідер той, хто здатний на вчинок, що надихає інших.

4. Лідер займає особливе місце в соціальній структурі. До речі, завдяки даному механізму ЗМІ часто "роблять лідерів" просто багатократними із нав'язучою згадкою, що ця людина - лідер такого-то руху або такого-то співтовариства. І завжди до цієї людини починають відноситися як до лідера.

5. Лідер має привабливу силу, навіть якщо просто мовчить і нічого не робить, тобто володіє тим, що називають харизмою. З ним цікавіше, і кожна хвилина більше наповнена подіями і забарвлена емоційно, чим без нього. Знаходячись поряд з ним, люди яскравіше проявляють ті якості, які цінуються в даній групі. Лідер - той, хто володіє для людей привабливою силою.

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ

 

1. Біхевіоризм, необіхевіризм. Основні теоретичні положення.

2. Види мислення. Якості розуму. Розвиток мислення у навчальній діяльності.

3. Властивості і особливості сприймання. Сприймання часу, простору і руху.

4. Властивості уваги. Розвиток уваги та виховання уважності.

5. Впливи на індивіда, образ і функція відгуку.

6. Врахування законів і закономірностей при управлінні поведінкою людей.

7. Гештальтпсихологія, її внесок у психологічну науку. Теорія поля К.Левіна.

8. Головні історичні етапи у становленні індустріальної психології.

9. Групова діяльність: види груп і управління ними з позицій психології;

10. Гуманістична психологія. А.Маслоу, К.Роджерс - загальні положення їх концепції.

11. Еліти і врахування психологією їх наявності для управління поведінкою людей.

12. Емоції і стрес в житті людини.

13. Емоційна напруженість і її вплив на продуктивність праці людини.

14. Закономірності відчуттів. Пороги відчуттів. Основний закон психофізики.

15. Класифікація видів пам'яті. Мнемічні здібності. Раціональна способи запам'ятовування.

16. Коротка історія становлення психології.

17. Культурні норми як стереотипи в житті людини і використання їх в психології.

18. Методи досліджень уваги.

19. Методи психології.

20. Механізми психологічного захисту за З.Фрейдом.

21. Мислення і мова. Функції мови.

22. Мислення. Визначення. Особливості.

23. Мотиви і життєві стратегії особистості за К.Хорні..

24. Мотиви, мотивація.

25. Найбільш поширені методи психології.

26. Неофрейдизм. Мотиваційні фактори особистості за А.Адлером.

27. Операції мислення. Форми мислення.

28. Основні властивості характеру та темпераменту особистості.

29. Основні галузі сучасної психології та основні тенденції її розвитку.

30. Основні теоретичні напрямки, що виникли на межі XIX - XX століть.

31. Основні характеристики психічних процесів.

32. Особистість: активність, рушійні сили та фактори її розвитку.

33. Пам'ять. Процеси нам'яті. Властивості пам'яті.

34. Погляди К. - Г.Юнга на структуру несвідомого, типи особистості.

35. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.

36. Поняття: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

37. Потреби, як джерело активності особистості.

38. Примативність.

39. Психічні стани і їх основні характеристики.

40. Психоаналіз та його значення для розвитку сучасної психології. Структура психіки за З.Фрейдом.

41. Психологічні аспекти прийняття рішення і функція корисності людини.

42. Психологічні особливості стереотипної поведінки людини в організації.

43. Психологічні принципи маніпуляції поведінкою людини і приклади її використання в вузі.

44. Психологія і профорієнтація.

45. Психологія як наука. Об’єкт, предмет психології. Класифікація психічних явищ.

46. Ранговий потенціал і його врахування.

47. Рівні дослідження людини та її психіки.

48. Самоактуалізація. Характерні ознаки людини, яка самоактуалізується.

49. Соціалізація, і використання її психологічною наукою.

50. Сприймання. Відмінності сприймання від відчуття. Класифікація сприймання.

51. Спрямованість особистості.

52. Стереотипні дії і їх використання при управлінні поведінкою індивіда.

53. Стереотипні поведінкові схеми дії і їх використання при управлінні індивідом засобами психології.

54. Стратегії індивіда, який приймає рішення.

55. Структура особистості та її компоненти.

56. Течії і напрямки в психології.

57. Увага. Види уваги.

58. Управління і маніпуляція в освіті.

59. Уява і органічні процеси. Зв'язок уяви з фізіологічними процесами в організмі.

60. Уява. Функції уяви. Способи створення образів уяви.

61. Феномен лідерства і його використання при маніпуляції поведінкою.

 

Короткая история возникновения и становления законодательных актов по вопросам ветеринарной медицины

Ветеринарная медицина, ее учреждение в виде народной практики в лечении скота, выходит из далекого прошлого. Еще в IV столетии к нашей эре ученый древней Греции Аристотель описал сап, как заразную болезнь коней. Сохранились первые сообщения о сибирке (в 979 г.), о бешенстве (в 1077 г.).

В течение многих столетий, начиная с периода к нашей эре и вплоть до ХУІІІ-ХІХ возрастов, ветеринарное дело на территории нашего государства развивалось чрезвычайно медленно и находилось в сущности в основанном состоянии.

Речь идет о примитивной лечебной помощи, которую предоставляли скотники, пастухи. Первые сообщения о лечении животных появились у славян, которые жили на берегах Балтийского моря, Днепра, Дуная. Народная практика в лечении скота без сомнения сыграла позитивную роль.

Однако, несмотря на это, люди в течение длительного времени были беспомощными в борьбе с заразными болезнями, которые влекли в разные времена огромный убыток коневодческому и скотоводству.

Первые представители ветеринарной специальности - "Коневиє лєкарі", "кровопуски", "коновалы" и другие, что занимались лечением животных, появились в XV столетии.

Учреждение законодательных актов по вопросам ветеринарной медицины

Болезни животных и человека, в т.ч. заразные, известные из глубокой давности и назывались тогда "моровыми" или "пошесними" (в давних арабских рукописях сибирка именовалась как "шестая египетская язва" или как "персидский огонь").

Однако в те времена не могло быть и речи о любых законодательных актах, инструкции в связи с низким уровнем познаний о сути болезней. Для этого понадобились тысячелетия.

Появление первых указов по вопросам ветеринарной медицины стоит отнести к XV-XVI столетий, что было обусловлено опустошительными эпизоотиями сибирки, чумы крупного рогатого скота и других инфекционных болезней.

В 1711-1714 гг. в Европе погибло от чумы 1,5 млн. председателей крупного рогатого скота, в Голландии за эти годы от чумы погиб почти весь крупный рогатый скот.

В связи с таким положением к XVI столетию относится введение на Руси карантина по борьбе с эпидемиями и эпизоотиями ("моровыми поветриями"):

- устраивание залогов вокруг заморних мест;

- изоляция больных животных, закапывания трупов;

- использование некоторых средств и способов дезінфекції.
В частности, до 1602 г. относится распоряжение царя Бориса Году-

новая об устраивании пограничных залогов "по всему Смоленскому тракту с Литвой в связи с возникшей там "моровой болезнью", чтобы никто из Литвы и в Литву не ходил". Это было начало организации пограничных залогов и охраны границ государства.

в 1640 году выдается первый правительственный указ "О предупреждении от гибели животных и людей от болезней", в котором изложены первые организационные, профилактические, противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия по борьбе с сибиркой в России.

В дальнейшем выдается еще несколько указов сената из инфекционных болезней. В указе от 1761 г. требовалось, чтобы жительнице Петербурга отдавали заразный скот полиции, "которая бы расстреляв ее, зарывала в глубокие ямы", а также "О борьбе с гибелью скота".

Первые законодательные акты касались отдельных опасных болезней, они были отданы на откуп полиции и воли частных владельцев скота.

В те времена еще не существовало должности "ветеринарный врач".

Впервые такая должность основана при управлении полиции в Москве в 1811 г., в Петербурге — в 1814 году.

После этого сделаны первые шаги по ветеринарному законодательству. При издании 2-й книги ХІІІ-тома сводок законов Российской империи (в 1832 г.) был опубликован специальный раздел "О мероприятиях по предупреждению гибели скота", который позже дополнялся инструкциями и постановлениями.

Длительное время в качестве правительственного органа, который занимался ветеринарным делом, выступало МВД. Сначала при нем был создан временный Комитет по делам ветеринарии, потом "Особенный комитет по улучшению ветеринарной части и из мероприятий прекращения гибели скота", "Ветеринарный комитет" и "Ветеринарное отделение" в составе Медицинского департамента МВД. В 1889 г. процесс создания ветеринарного органа, независимого от Медицинского департамента, завершился превращением Ветеринарного отделения в Ветеринарное управление при МВД.

В 1901 г. при МВД на правах департамента создано Ветеринарное управление и Ветеринарный комитет, в состав якихвходили представители разных министерств и ведомств

Это был значительный прогресс в организации ветеринарного дела. В состав губернских управлений включены должности ветеринарных инспекторов. МВД имело железнодорожные, грунтовые и охранительно карантинные пункты, ветбаклаборато-рії и противочумные станции.

В развитии ветеринарного дела на селе позитивную роль сыграла земская ветеринария, организованная в 70-х годах XIX столетия. Земства, которые имели значительные средства, ввели участковую систему ветеринарного обслуживания животноводства, удерживали участковых врачей и фельдшеров, финансировали мероприятия и строительство больниц и лабораторий.

При губернских земских управах было ветеринарное бюро, а в уездах - повітові земские врачи. Нагрузка на одного ветеринарного врача была чрезвычайно высокой (65 тыс. лишь крупного рогатого скота), но постоянно сокращалось.

В 1912 г. все действующие акты из ветеринарии были опубликованы в "Сборнике узакониваний и правительственных распоряжений из ветеринарной части МВД". Включенный у него "Устав врачебный" (в 1905 г.) содержал важные положения из предупреждения и прекращения заразных болезней, о порядке устраивания и содержания боен, регистрации заразных болезней, телеграфном сообщении соседей и Ветеринарном управлении о появлении чумы и других болезней.

Организационные и законодательные мероприятия в некоторой степени улучшили эпизоотическое состояние в стране (чуму оттеснили из центральных районов, уменьшилась заболеваемость сибиркой, почему способствовало широкое внедрение вакцины Л.С. Ценковского).

Однако о единственном для страны законодательстве говорить было еще рано: оно не распространялось на всю территорию, в частности на владельцев скота земских да и неземских губерний; земства на местах сами выдавали обязательные постановления, часто с противоречиями и по защите лишь своих местных интересов.

Кроме того, кадры специалистов были малочисленными, финансовая база очень слабой, некоторые акты существовали, но не выполнялись из-за отсутствия надежных биопрепаратов и тому подобное.

В 1919 г. ветеринарное дело, кроме ветеринарной части армии, передается в подчинение Наркомзему, а в 1921 г. была объединена военная и гражданская ветеринария. Руководящим органом стало Центральное ветеринарное управление Наркомзему.

Социальная перестройка, организационное объединение всей ветеринарной службы в Наркомземи, декреты по вопросам ветеринарии создали предпосылки для разработки ветеринарного закона.

В 1923 г. утвержден Ветеринарный кодекс РСФСР, которая стала основой для составления и издания таких же уставов в Белорусской ССР (в 1924 г.) и Украинской ССР (в 1925 г.) и других республиках

Данными законами были определены основные задания и функции государственной ветеринарии в отрасли здравоохранения населения от антропозооро-зев, в развитии животноводства, промышленности, которая переделывает продукты и сырье животного происхождения, охраны территории страны от зане заноса заразных болезней из иностранных государств и другие вопросы.

На основании правительственных декретов и постановлений, ветеринарного устава были разработаны и опубликованы первые инструкции относительно профилактики и борьбы с наиболее опасными инфекционными болезнями, правила из ветсаннагляду и других вопросов ветеринарии.

Это способствовало улучшению эпизоотической ситуации. За время короткий были ликвидированы чума и пошесне воспаление легких крупного рогатого скота, уменьшена заболеваемость другими инфекционными болезнями.

Создание материально-технической базы тяжелой и легкой промышленности обеспечило организацию новых отраслей: биологической промышленности и специальных заводов из производства ветеринарных товаров.

Совершенствование ветеринарного дела в государстве, создание государственной, ведомственной и частной ветеринарной медицины

Вопрос последующего совершенствования ветеринарного дела, пути улучшения ветеринарного обслуживания животноводства были обсуждены в 1926 году на И ветеринарном научно организационном съезде.

В конце 20-х годов ветеринария достигла значительных успехов. Были ликвидированы чума и контагіозна плевропневмонія крупного рогатого скота, уменьшилась заболеваемость сапом и чесоткой и тому подобное. Значительно выросла сеть учреждений ветеринарно-санитарного присмотра в мясной и кожной промышленности, на транспорте и границе.

В связи с коллективизацией сельского хозяйства и организацией совхозов назрела необходимость перестройки организационных форм ветеринарии.

В это время все руководство ветеринарным делом, кроме военного ведомства, концентрируется в Наркомземи земельных дел, создается ведомственная ветеринарная медицина.

Для обеспечения ветеринарных учреждений и хозяйств зооветеринарными товарами в 1930 г. организуется Государственный трест "Вет-постачпром", а в 1939 г. - Главное управление биологической промышленности.

В связи с такими существенными превращениями в животноводстве и ветеринарии в 1936 году был утвержден единственный общесоюзный Ветеринарный устав СССР, который имел законодательную силу для всех союзных республик в течение 15 годов

Принятию 1-го статуса предшествовало принятие ряда постановлений, направленных на устранение недостатков в организации ветеринарного дела и усилении государственной ветеринарии: "О реорганизации ветеринарного дела", "О состоянии ветеринарного дела и борьбы с эпизоотиями", "Об организации ветеринарного дела" - улучшении государственного ветеринарного контроля, в связи с чем внедрили должности ветеринарные, инспекторов в райземвідділах и создали курсы для подготовки 1000 ветеринарных инспекторов. Этим же постановлением предусматривалось шире развернуть и укрепить участковую ветеринарную сеть.

На Наркомзем и его Главное ветеринарное управление были положены задания: планирование ветеринарных мероприятий, разработка общих положений ветеринарного законодательства, контроль ветеринарно-санитарных мероприятий, производство и деление предметов ветеринарного снабжения, ведения ветеринарной статистики, учета, подготовки и деления ветеринарных кадров, руководство наукой.

Постановление обязывало все ведомства, которые имеют ветеринарную службу, выполнять указания Наркомзему по ветеринарным вопросам. Эти все основные положения и были закреплены в И Ветеринарном Статусе СССР.

На государственную службу ветеринарной медицины положено обслуживание рыбных хозяйств и пчел.

На базе существующих ветеринарных участков и пунктов, а также зооді-льниць в 1940 г. организуется единственная зооветеринарная сеть зооветеринарных участков и пунктов, которые существовали до 1953 г., когда ветеринарное обслуживание было положено на машино-тракторные станции (МТС) и была реорганизована единственная зооветеринарная сеть, созданы ветеринарные участки и пункты, какие переданные в подчинение МТС.

В результате проведенной реорганизации машино-тракторных станций ветеринарные участки и пункты передаются в подчинение районных ветеринарных больниц. В штате образованных районных инспекций из сельского хозяйства вводится должность главного ветеринарного врача района.

Второй Ветеринарный Устав СССР был утвержден в 1951 г. В нем отображены изменения, которые прошли в развитии сельскохозяйственного производства и определены задания государственной ветеринарии на следующий период.

Из 01.01.1968 г. действовал Ветеринарный Устав СССР, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР №1142 от 22.12.1967 г.

24 августа 1991 года Украина стала независимым государством. Появился вопрос иметь свое Ветеринарное законодательство. В это время службу ветеринарной медицины возглавляло Главное управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией МСГ Украины

25 июня 1992 года Верховная Рада Украины Постановлением №24990111 ввела в строй Закон Украины "О ветеринарной медицине". Кабинету Министров Украины было поручено подготовить и прибавить на рассмотрение ВР предложения об изменениях и дополнениях действующих законодательных актов Украины, которые влияют из данного Закона.

Постановлением ВР Украины №567/96-ВР от 05.12.1996 г. введенный в действие Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О ветеринарной медицине".

Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.1997 г. №1277 образован Государственный департамент ветеринарной медицины (ДЦВМ) Министерства агропромышленного комплекса как высший орган ветеринарной медицины в государстве.

В настоящее время действующий Закон Украины "О ветеринарной медицине" принят Верховной Радой Украины 15 ноября 2001 года. Данным законом введен ряд новых сроков согласно с Международным ветеринарным кодексом МЕБ и в соответствии с требованиями ЕС, четко определена вертикаль органов государственного управления - ДДВМ и его территориальные органы, их компетенция и финансирование.

С переходом к рыночным условиям ведения хозяйства начала внедряться в нашем государстве частная ветеринарная практика. С каждым годом количество частно практикующих врачей увеличивается и на перспективу будет еще увеличиваться.
Дата добавления: 2015-04-07; просмотров: 1987; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.036 сек.