Загальна частина

1. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян (далі – територіальний центр) є спе­ціальною державною установою, що надає послуги пенсіонерам, інва­лідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально неза­хищеним громадянам (далі – непрацездатні громадяни) вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і соціальної активності.

До складу територіального центру можуть входити такі структурні підрозділи (не менше двох):

1) відділення соціальної допомоги вдома, в тому числі спеціалізовані – для обслуговування інвалідів з порушенням рухової активності, сліпих, глу­хих та ін. (створюється для обслуговування не менше 80 одиноких непраце­здатних громадян, що потребують побутової, медико-соціальної допомоги в домашніх умовах за висновками лікарів закладів охорони здоров'я);

2) відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам (створюється при необхідності та кількості не менше ніж 500 чоловік малозабезпече­них непрацездатних громадян, що потребують, за актами обстеження ма­теріально-побутових умов проживання, грошової та різних видів нату­ральної допомоги);

3) відділення соціально-побутової реабілітації (створюється для забезпечення не менше 30 відвідань в день з метою проведення соціально-оздоровчих заходів, соціально-психологічної, трудової реабілітації, консультацій лікарів та інших спеціалістів, дозвілля тощо);

4) відділення медико-соціальної реабілітації (створюється при кілько­сті 50 відвідань на день або 25 ліжко-місць для проведення медико-со­ціальної реабілітації одиноких громадян похилого віку шляхом викорис­тання медичних, психологічних, соціальних методів реабілітації);

5) стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживан­ня (створюється в разі наявності не менше 10 одиноких непрацездатних громадян, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побу­тової і медичної допомоги);

6) спеціальні житлові будинки для одиноких непрацездатних грома­дян з комплексом служб соціально-побутового і медичного обслугову­вання (будуються у разі необхідності для поліпшення умов проживання та соціально-побутового, медичного обслуговування одиноких непраце­здатних громадян);

7) лікувально-виробничі майстерні, спеціальні цехи, дільниці, підсо­бні господарства, втім також на госпрозрахунковій основі (створюються для проведення трудової терапії, забезпечення потреб малозабезпечених непрацездатних громадян);

8) їдальні, магазини, що діють на основі госпрозрахунку (їдальні –створюються при необхідності для організації харчування, магазини – для забезпечення продуктовими, промисловими та господарськими това­рами малозабезпечених громадян).

У разі необхідності, за погодженням з місцевими органами виконавчої влади, можуть створюватись інші підрозділи, дільниці, які спрямовані на соціальний захист непрацездатних громадян.

Структурні підрозділи територіального центру можуть виконувати платні послуги для обслуговування непрацездатних громадян та іншого населення, які мають працездатних родичів і спроможні самостійно або за допомогою їх задовольняти свої соціально-побутові потреби, але ба­жають зробити замовлення на платні послуги, що виконуються терито­ріальним центром.

11. Основними завданнями територіального центру є:

1) виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують со­ціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги; обстеження їх разом з представниками закладів охорони здоров'я, житло­во-комунальних контор, громадських організацій їх матеріально-побуто­вих умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг;

2) встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організа­ціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслугову­вання та надання допомоги непрацездатним громадянам.

12. Територіальний центр через свої підрозділи забезпечує якісне на­дання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-со­ціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, а саме:

– придбання та доставку продовольчих, промислових та господарських товарів за рахунок обслуговуваних громадян (при необхідності, за зниженими цінами або безплатно), приготування їжі, доставку гарячих обідів, годування, в тому числі у пунктах харчування, їдальнях, доставку книг, газет, журналів тощо;

– виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, здійснення лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів та соціально-психологічної реабілітації, госпіталізація, консультування у лікарів та інших спеціалістів, створення умов для посильної праці;

– допомогу в прибиранні приміщення, пранні білизни;

– організацію надання платних послуг через пункти побуту (хімчист­ка, прання білизни, ремонт одягу, взуття і побутової техніки, перукарські послуги тощо);

оформлення документів на отримання субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг, оплату платежів;

– читання преси, написання листів;

– допомогу в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку приса­дибних ділянок визначається разом з місцевими органами виконавчої влади);

– оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (пансіонату), психоневрологічного інтернату тощо;

– організацію надання необхідних видів протезно-ортопедичної допо­моги, забезпечує милицями, палицями, окулярами;

– оформлення замовлень та організацію контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, громадського харчу­вання, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, колективними сільськогосподарськими підприєм­ствами тощо;

– встановлення і підтримання зв'язків з підприємствами, установами та організаціями для надання шефської допомоги одиноким непрацездат­ним громадянам;

– створення умов для посильної праці, лікувально-трудової терапії вдома;

– вирішення за дорученням обслуговуваних громадян різних питань у державних та інших підприємствах, установах і організаціях, об'єднан­нях громадян, контроль за наданням встановлених пільг;

– організацію відпочинку (відвідання лекцій, участь в екскурсіях, са­модіяльних художніх колективах, гуртках та ін.), проведення консульта­цій у спеціалістів з різних питань;

– інші послуги, що визначаються при індивідуальних обстеженнях мате­ріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних громадян.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1027;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.