Типове положення (взірцеве) про відділення соціальної допомоги вдома

(наказ Міністерства соціального захисту населення України № 44 від 1 квітня 1997 року)

 

Відділення соціальної допомоги вдома є підрозділом управління соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севостополі державної адміністрації, або ж підрозділом територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та оди­ноких непрацездатних громадян (далі – територіальний центр), призна­чене для надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездат­ним громадянам та інвалідам в домашніх умовах.

2. Відділення створюється за наявності не менше 80 одиноких непраце­здатних громадян, які потребують соціально-побутової допомоги вдома.

2.1. У районі, місті, районі міста може бути створено кілька відділень соціальної допомоги вдома, або одне відділення зі збільшеним обсягом роботи та відповідною структурою, штатами і фондом оплати праці пра­цівників.

2.2. У разі потреби можуть створюватись відділення для обслугову­вання певних категорій одиноких непрацездатних громадян (інвалідів з порушенням рухової активності, сліпих, глухих та ін.).

2.3. У складі відділень можуть створюватись спеціалізовані бригади соціальних працівників для надання платних видів послуг (доставка про­дуктів харчування, обідів, палива, лагодження і пошив одягу, взуття, перукарські послуги, виконання різних видів ремонтних робіт, оранка і обробіток городів, завезення палива, розпилювання дров, транспортні послуги тощо) непрацездатним громадянам та інвалідам, які мають пра­цездатних родичів і спроможні самостійно або за допомогою родичів за­довольняти свої соціально-побутові потреби, але бажають скористатися з платних послуг.

2.4. Якщо в населеному пункті виявлено одиноких непрацездатних громадян, які потребують побутової та медико-соціальної допомоги вдома, в кількості менше ніж 80 осіб, обслуговування може бути організовано по договору з одинокими громадянами та соціальними працівниками з оплатою відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

3. Відділення створюється, реорганізується і ліквідується за рішенням відповідного органу місцевої виконавчої влади, за погодженням з Міністерством соціального захисту Автономної Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення обласної, Київської та Севастополь­ської міської державної адміністрації.

4. Відділення очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади управлінням соціального захисту її населення район­ної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації чи директором територіального центру, якому воно підпорядковане, за погодженням із відповідним управлінням соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміні­страції.

5. Відділення утримується за рахунок місцевих бюджетів на соціаль­ний захист населення, інших надходжень, у тому числі у вигляді прибут­ку від надання платних послуг населенню, а також коштом внесків благо­дійних фондів, від окремих громадян, підприємств, установ тощо.

6. Структура відділення і положення про нього затверджуються управлінням соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням з місцеви­ми органами виконавчої влади.

7. Кошторис доходів і видатків, штатний розклад відділення за­тверджуються управлінням соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за пого­дженням з місцевими органами виконавчої влади в межах асигнувань, виділених на ці цілі.

У кошторисі витрат відділення передбачаються кошти:

– на оплату вартості доставки обслуговуваним малозабезпеченим гро­мадянам продуктів харчування, гарячих обідів, промислових і господар­ських товарів, палива, предметів домашнього вжитку в пункти комуналь­но-господарських підприємств для прання білизни, хімчистки речей, ремонту телевізорів, радіоприймачів, на придбання для них білизни та окремих предметів домашнього вжитку тощо;

– на придбання для виробничих потреб проїзних квитків, спецодягу, сумок, велосипедів, автотранспорту, засобів пересування та засобів ма­лої механізації для обслуговування одиноких непрацездатних громадян тощо.

8. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності від­ділення соціальної допомоги вдома проводяться Міністерством соціаль­ного захисту населення України, Міністерством соціального захисту Ав­тономної Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного за­конодавства України.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1310;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.