Соціальна інформація. Категорія «масова інформація» та її характеристики

2.

З позицій інформаційного підходу до соціальної інформації слід залучати інформаційні моделі, що визначають інформаційні та реальні дії окремих людей по відношенню до соціального оточення. Оскільки люди об’єднані у групи, то виокремлюється групова соціальна інформація (соціальна інформація родини, нації) і загальнолюдська соціальна інформація. У кожній групі соціальна інформація має різний потенціал «напруги» – члени родини мають різний статус і різну відповідальність, нація поділяється на різні соціальні шари зі своєю власною інформацією; загальнолюдська інформація має інтегрований характер, тобто складається з національних інформаційних блоків, пронизана індивідуальним потенціалом.

Визначення соціальної інформації досі залишається проблемним питанням. Наведемо і прокоментуємо деякі з них. Наприклад, російський вчений О. Іванов надає таке визначення: «Соціальна інформація – це сукупність знань, об’єктивно необхідних для стійкого функціонування соціального організму». Однак це визначення було піддано критиці, адже у ньому не охоплюється весь обсяг інформації, наприклад та, що не використовується у теперішній час (застарілі теорії і погляди на світ або інформація, яка зорієнтована на дестабілізацію соціуму). Визначення В. Петрова: «Соціальна інформація – це таке відображення соціальної практики, яке, розкриваючи найзагальніші закономірності історичного процесу, відображеня у культурі суспільства, слугує цілям перетворення соціального буття», - не враховує побутову інформацію. У підручнику Г. Лазутіної пропонується таке визначення: «Соціальна інформація – це вся сукупність виникаючих у суспільстві інформаційних продуктів, закріплених у тому чи іншому матеріалі». Пояснюється, що матеріали ці різноманітні: від технічної документації до побутового листа і музичної п’єси.

Як продукт активної діяльності людини соціальна інформація характеризується цілепокладенням. Про це дуже добре сказали автори підручника «Масова комунікація». «Соціальна інформація, — відзначили науковці, — ніколи не буває нейтральною. Інформація, що передається засобами масової комунікації, об'єктивно впливає на людей. Проводилося досить багато досліджень, метою яких було довести, що можна виконати настанову американської журналістики «news not views» (новини без поглядів), але вони щоразу показували, що навіть без коментаря, через добір новин чи якісь інші умови комунікатор свідомо чи несвідомо певним чином впливав на аудиторію».

Категорія «масова інформація» тісно пов’язана з поняттями масова свідомість та дихотомією масова – спеціалізована свідомість. Поділ на масову та спеціальну свідомість здійснюється згідно рівню утягнення суб’єкта у практику, а також розрізнення практичної та духовної діяльності. Масова свідомість є практичною свідомістю, безпосередньо вплетеною у практику, опосередковуючою ланкою між теоретичною (спеціалізованою) свідомістю і практикою. У словосполученні «масова інформація» складник «масовий» означає зовсім не низької якості, не ширвжитковий. На перший же план висуваються такі ознаки масовості:

а) спрямованість на масу (на все населення) при відсутності безпосереднього контакту, незалежно від розмірів і просторової розосередженості аудиторії.

б) відповідність до потреб маси в інформації. Журналістика зорієнтована переважно на загальнозначиму інформацію, змістом якої є відображення життєдіяльності суспільства в повідомленнях, відомостях, знаннях. Журналістика спрямована на забезпечення інформаційних потреб населення в ідеологічній, суспільно-політичній, науково-технічній, економічній, культурній та ін. сферах. Засобом безпосереднього обміну інформацією між людьми є спілкування. Журналістика і є головним комунікативним каналом, що забезпечує обмін інформацією в найрізноманітніших сферах. Вона є масовою, бо соціальна інформація, що створюється журналістами й поширюється через канали масової комунікації, становить інтерес для всього суспільства, є загальноцікавою.

в) прагнення до консолідації, тобто вироблення спільної для багатьох позиції. Формуючи громадську думку навколо найважливіших проблем суспільного буття, журналістика сприяє об'єднанню людей за поглядами й інтересами.

г) доступність для маси. Ця проблема має кілька аспектів. Передусім інформація має бути доступною читачам за змістом і формою, тобто зрозумілою їм, написаною простою мовою, має містити витлумачення складних понять. По-друге, інформація повинна бути доступною економічно, тобто продаватися за невелику плату. І, нарешті, по-третє, відзначимо ще один аспект доступності — зручність доставки.

д) відкритість для співпраці. Журналістика містить потенційну можливість виступу кожного громадянина з будь-якого питання, аби цей виступ був виконаний на достатньому для сприйняття аудиторією рівні.

Отже, масова інформація – це частина соціальної інформації, яка призначена для всіх соціальних груп та є загальнозначущою і загальнодоступною.

«Масовій інформації» протистоїть «індивідуальна» (особистий досвід) та «спеціальна» (фахові знання) інформація, але в сукупності разом вони є основою духовності особи, створюють інформаційну базу для її орієнтації в світі й практичної діяльності.

Виробництво масової інформації завжди здійснюється на двох рівнях:

а) творцем її може бути кожен громадянин в силу творчої природи людини;

б) масова інформація створюється інституційно, тобто спеціальними суспільними інститутами.

Звідси – два рівні масової інформації:

а) стихійний, що створюється спонтанно й поширюється самими масами переважно в усній формі;

б) організований, створюваний спеціалістами й поширюваний за відкритими, доступними кожному комунікаційними каналами.

З погляду функціонування є три форми існування масової інформації:

а) пасивна; її складають тексти, законсервовані у фондах сховищ, це потенційна інформація, яка може бути актуалізована за певних обставин;

б) стихійна; її складають анонімні повідомлення (наприклад, фольклор, у тому числі й анекдоти), що циркулюють каналами усних комунікацій;

в) активна; її складають масово-інформаційні потоки (тобто, журналістика); динамічна сукупність інформаційних продуктів, що створюються безперервно.
Дата добавления: 2015-10-05; просмотров: 2079; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2019 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.