Блок ІІІ. Сучасні засоби контролю знань.

Техніка безпеки при роботі з ТЗН

1. Що називається стандартизованим контролем знань?

а) це систематична перевірка знань, яку здійснює вчитель під час опитування; б) програмований контроль, в якому чітко визначені та матеріально забезпечені рівні для всіх учнів об’єктивні умови його проведення: мета, засоби, способи виявлення знань, критерії оцінки; в) контроль знань за допомогою тестів; г) це сукупність норм і умов, які визначають ефективність використання ТЗН у навчально–виховному процесі.

2. Що таке діалоговий режим?

а) спосіб роботи користувача з комп’ютером з метою спільного вирішення завдань, під час якого людина посилає комп’ютеру повідомлення і за короткий проміжок часу одержує відповідь; б) метод складання програм для стандартизованого контролю знань; в) опис алгоритму, який виконаний на доступній для ПЕОМ мові; г) властивість техніки зберігати тривалий проміжок часу працездатність і виконувати визначені функції.

3. Вкажіть, які засоби належать до сучасних ТЗН контролю знань.

а) телевізор, магнітофон, відеомагнітофон; б) тренажери, відеомагнітофони і ПЕОМ; в) ПЕОМ; г) відеопрогравачі, тренажери.

4. Що розуміють під комп’ютерним навчанням?

а) використання ПЕОМ у навчальному процесі; б) метод опосередкованого пізнання, який спирається на заміну об’єкта пізнання його адекватною моделлю; в)комплексне використання ПЕОМ та інших ТЗН з навчальною метою; г)автоматизоване навчання, яке здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки у діалоговому режимі роботи.

5. На основі чого складаються найпростіші програми контролю знань?

а) навчального матеріалу підручника; б) інформації з додаткових джерел; в)тестів; г) навчальних програм.

6. Що таке горіння?

а) хімічний процес інтенсивного окислення речовини з виділенням значної кількості теплоти і світла; б) хімічний процес інтенсивного відновлення речовини з виділенням значної кількості теплоти і світла; в) фізичний процес перетворення речовини у світло і теплоту; г) розкладання речовини внаслідок високої температури.

7. Які умови виникнення горіння?

а) наявність горючої речовини; б) наявність кисню; в) відповідна температура; г) горіння можливе лише при наявності усіх перелічених факторів.

8. Що таке горючі речовини?

а) усе, що знаходиться у класній кімнаті і може горіти; б) ТЗН, які використовуються у момент виникнення пожежі; в) кіноплівка, електромережа кіноапаратів; г) ацетон, бензин та інші рідини.

9. На чому ґрунтується техніка гасіння пожеж?

а) припинення доступу повітря; б) зниження температури або вилучення горючої речовини; в) усунення одного з вищеназваних чинників; г) усунення усіх названих чинників.

10. Назвіть причини виникнення короткого замикання.

а) порушення механічної міцності провідників; б) пошкодження ізоляції; в)несправність апаратури та пошкодження ізоляції провідників; г) використання саморобних запобіжників.

11. Пристрій для запобігання виникнення пожежі при короткому замиканні.

а) вогнегасник; б) пожежний щит; в) запобіжник; г) реле.

12. У чому полягає дія запобіжника?

а) стабілізація напруги в електричній схемі конкретного приладу; б) вставка розплавляється, внаслідок чого електричне коло розмикається; в) у разі виникнення короткого замикання корпус приладу автоматично з’єднується із землею; г) у зменшенні опору електричного кола.

13. Вкажіть послідовність дій при ураженні електричним струмом.

а) зняття напруги, штучне дихання, масаж серця; б) штучне дихання, масаж серця; в) масаж серця, штучне дихання; г) забезпечення доступу свіжого повітря, масаж серця.

14. Які зовнішні види ураження електричним струмом?

а) електричний удар, електрометалізація шкіри, опік; б) електричні знаки; в)опік, електричний удар, електричні знаки; г) опік, електрометалізація шкіри, електричні знаки.

15. З яким елементом з’єднують металеві частини електричних приладів, які не несуть струму?

а) із землею; б) з фазовим проводом; в) з іншими приладами, які знаходяться у шкільному кабінеті; г) із заземлюючим провідником.

16. Що таке заземлення?

а) надійне з’єднання струмопровідних частин електричних приладів, які не несуть струму, із землею через невеликий опір; б) з’єднання між собою струмопровідних частин електричних приладів, які знаходяться в одному приміщенні; в) надійне з’єднання металевих частин приладів з фазовим проводом; г) з’єднання заземлюючого провідника із землею.

17. Яких застережних заходів повинен дотримуватися вчитель під час експлуатування ТЗН?

а) не замінювати проекційні лампи або запобіжники під напругою; б) не використовувати саморобні запобіжники; в) не залишати працюючу апаратуру без нагляду; г) усіх вище перелічених.

18. Якими засобами дозволяється гасити електрообладнання під напругою?

а) пінними вогнегасниками (ОХП); б) водою або порошковими вогнегасниками (ОП); в) вуглекислотними вогнегасниками (ОУ); г)піском.

19. Яке протипожежне обладнання необхідно мати у шкільному кабінеті, обладнаному вузькоплівковою кіноустановкою?

а) вогнегасник, ящик або відро з піском, пластмасовий совок і протипожежна тканина (кошма); б) пожежний щит, вогнегасник; в) не повинно бути нічого, все протипожежне обладнання знаходиться у коридорі; г) азбестова тканина і вогнегасник ОХП.

 

20. Вкажіть послідовність дій учителя у разі виникнення пожежі.

а) негайно вивести учнів у безпечне місце, надати першу допомогу потерпілим і організувати повідомлення пожежній частині по телефону 01; б) організувати гасіння пожежі, вивести учнів у безпечне місце, повідомити пожежну і медичну частини про виникнення пожежі; в) вимкнути струм і погасити вогонь; г) вимкнути струм, організувати гасіння пожежі, надати першу допомогу потерпілим.

Блок ІV. Технічні засоби запису та відтворення звуку

1. Вкажіть діапазон звукових коливань.

а) нижче 16 Гц; б) вище 20 000 Гц; в) 20 000 – 40 000 Гц; г) 16 – 20 000 Гц.

2. Що називають аудитивними технічними засобами навчання?

а) система засобів, за допомогою яких можна відтворювати (записувати) візуальну інформацію; б) усі технічні засоби, які вчитель використовує під час проведення позакласних заходів; в) технічні засоби, які дозволяють відтворювати (записувати) аудіовізуальну інформацію; г) система засобів, за допомогою яких можна відтворювати (записувати) звукову інформацію.

3. Вкажіть, який тип АЗН доцільно вибрати серед наявних, якщо вони відрізняються лише діапазоном робочих частот?

а) 100 – 8 000 Гц; б) 100 – 12 500 Гц; в) 40 – 16 000 Гц;
г) 60 – 15 000 Гц.

4. Назвіть пристрій, за допомогою якого можна відтворити фонограму, записану електромеханічним способом?

а) магнітофон; б) електрофон; в) відеомагнітофон; г) відеопрогравач.

5. Назвіть пристрій, за допомогою якого можна відтворити фонограму, записану магнітним способом?

а) магнітофон; б) електрофон; в) відеомагнітофон; г) музичний центр.

6. Назвіть пристрій, який призначений для перетворення електричних коливань у звукові.

а) мікрофон; б) рекордер; в) гучномовець; г) магнітна головка.

7. Назвіть пристрій, який призначений для перетворення звуку на коливання змінного електричного струму звукової частоти.

а) мікрофон; б) рекордер; в) гучномовець; г) магнітна головка.

8. Де правильно вказана відповідність між носієм звукової інформації та «читаючим» пристроєм?

а) грамплатівка – магнітна головка; б) магнітна фонограма – звукознімач; в) оптична фонограма – фотодіод (фотоелектронний перетворювач); г) грамплатівка – фотодіод.

9. Що таке оптична фонограма?

а) носій звукозапису; б) джерело звукових коливань; в) джерело коливань світла; г) результат перетворення звуку на магнітну енергію.

10. Що є основою всіх способів запису звуку?

а) перетворення у звукозаписуючих пристроях електричної енергії в інші види енергії; б) перетворення у звукозаписуючих пристроях звукової енергії в інші види енергії; в) перетворення електричних коливань звукової частоти у коливання змінного магнітного поля; г) перетворення звукових коливань у механічні коливання електромагнітного рекордера.

11. Що є основою всіх способів відтворення звуку?

а) перетворення читаючими пристроями різних видів енергії в електричну, а потім – у звукову; б) перетворення у читаючих пристроях механічної енергії в електричну; в) перетворення у читаючих пристроях магнітної енергії в інші види енергії; г) відтворення цифрової інформації з магнітних дисків.

12. Яку властивість використовують для здійснення магнітного способу запису звуку?

а) здатність магнітної головки перетворювати підсилені електричні коливання змінного струму звукової частоти в коливання змінного магнітного поля; б)властивість підвищення якості запису при умові подачі на магнітну головку змінного струму ультразвукової частоти (70 кГц); в) явище самоіндукції; г)властивість феромагнітних матеріалів намагнічуватися під дією магнітного поля і зберігати цей стан після виходу з нього.

13. Які фактори впливають на якість запису звуку у магнітофоні?

а) стан універсальної головки; б) тип магнітної плівки; в) рівень запису; г) усі вище перелічені фактори.

14. Для чого призначений лінійний вихід АЗН?

а) забезпечує можливість виходу якісного сигналу на підсилювальні пристрої або записуючу апаратуру (наприклад, для створення копій звукових посібників); б)забезпечує можливість відтворення звуку безпосередньо на додатковий гучномовець; в) для підключення мікрофону; г) для підключення до радіотрансляційної мережі.

15. Які параметри визначають об’єктивну оцінку звуку і якими одиницями вони вимірюються?

а) частота (герц), сила звуку (децибел); б) тембр (децибел), гучність (Ватт); в)тембр високих і низьких частот (децибел); г) коефіцієнт лінійних спотворень (%).

16. Назвіть рекомендовану вихідну потужність АЗН для використання у класній кімнаті, розмірами 6х9 м.

а) не менше 10 Вт; б) 5 Вт; в) не менше 2 Вт; г) 15 Вт.

17. На якій основі повинна бути виготовлена магнітна плівка, щоб якість магнітофонограми була найвищою?

а) FeІ; б) CrO2; в) Fe2O3; г) на основі будь–яких магнітних окислів.

18. Де треба зберігати магнітофонограми?

а) у прохолодних місцях, куди не потрапляють сонячні промені; б) у вертикальному положенні, в теплому і затемненому місці; в) у горизонтальному положенні при звичайних умовах; г) у вертикальному положенні, виключаючи можливість попадання прямих сонячних променів і дії сильних магнітних полів.

19. Вкажіть зміст анотації на звуковий посібник.

а) номер, назва, порядок записаних творів, автори, виконавці, час звучання, предмет, тема занять, методичні рекомендації; б) номер звукового посібника і навчальний предмет; в) назва, навчальний предмет і обов’язково короткий зміст посібника; г) порядковий номер і відповідний пристрій для відтворення посібника.

20. У чому полягають педагогічні функції аудитивних технічних засобів навчання?

а) у звуковому наближенні дійсності до учнів, подачі зразків правильної мови, розвитку естетичного смаку, умінні слухати і давати оцінку прослуханому тощо; б) у відтворенні звуку з грамплатівок, магнітної плівки тощо; в) в можливості записувати і відтворювати необхідний навчальний матеріал у вигляді фонограм, фонохрестоматій тощо; г) в ілюструванні звучання різноманітних музичних інструментів і музичних творів.

Блок V. Сучасна відеотехніка

1. Що таке телебачення у сучасному розумінні?

а) передача звуку на відстані; б) передача зображення на відстані; в) передача звуку і зображення на відстані; г) передача магнітного сигналу на відстані.

2. Вкажіть призначення передавального пристрою.

а) передача телевізійного сигналу; б) перетворення оптичного зображення у відеосигнал; в) перетворення відеосигналу в оптичне зображення; г) перетворення відеосигналу у електричні імпульси.

3. Як називають електронно–променеву трубку передавального пристрою?

а) блок приймача; б) відекон; в) кінескоп; г) відеопідсилювач.

4. Як називають електронно–променева трубку приймального пристрою?

а) кінескоп; б) відеокамера; в) відекон; г) блок синхронізації.

5. Назвіть основні переваги телебачення порівняно з кінематографом.

а) перегляд подій під час їх здійснення, робота на чисельну аудиторію глядачів, інтимність, можливість сприймання телепередач при денному освітленні; б) ефект «присутності», зміна планів; в) тісний зв’язок з життям, урахування психофізіологічних особливостей школярів, підпорядкування телеінформації педагогічній меті тощо; г) телеінформація вимагає зосередженості, уваги, істотної мобілізації психофізіологічних зусиль тощо.

6. Назвіть основні санітарно–гігієнічні вимоги до перегляду телепрограм.

а) культура і тривалість перегляду, правила розташування телевізорів, зовнішнє освітлення; б) показники контрастності зображення, гучності звуку; в) розмір зображення, віддаленість глядачів від екрана; г) основні вимоги стосуються лише зовнішнього освітлення і захисту кінескопа від прямих сонячних променів.
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1173; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.017 сек.