Nbsp;   Зміст

Вступ……........................................................................................................ 4

РОЗДІЛ 1.. Типова програма нормативної навчальної дисципліни
“Облік у зарубіжних країнах”..................................................... 6

РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи фінансового обліку за кордоном................ 10

Тема 1. Основні принципи обліку............................................................ 10

Тема 2. Фінансова звітність підприємств................................................. 15

Тема 3. Бухгалтерські рахунки і ведення обліку..................................... 34

Тема 4. Грошові кошти і рахунки до отримання.................................... 45

Тема 5. Товарно-матеріальні запаси. Собівартість реалізованої продукції 58

Тема 6. Довгострокові активи і амортизація........................................... 71

Тема 7. Зобов'язання і капітал.................................................................. 90

Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів...................... 101

Тема 9. Основи управлінського обліку.................................................. 116

РОЗДІЛ 3.. Ситуації для практичної підготовки студентів....................... 122

Самостійна робота студентів...................................................................... 152

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання..................... 179

Тести для контролю знань.......................................................................... 200

Словник термінів......................................................................................... 215

Список літератури....................................................................................... 235

 


ВСТУП

Зміни в політичному й економічному житті країни вимагають нових підходів до управління, пошуку форм, які відповідали б ринковим відно­синам. Налагоджена робота в умовах ринку неможлива без радикаль­ної зміни системи обліку, контролю і аналізу господарської діяльності. Якщо раніше облік і звітність були направлені на відобра­ження господарських процесів на підприємстві, то тепер облік поклика­ний підказувати, що треба зробити, щоб підприємство працювало ефек­тивно й рентабельно. У ринкових умовах бухгалтерський облік вихо­дить далеко за рамки простої реєстрації фінансових операцій.

На відміну від нашої практики, в розвинутих країнах існують різно­манітні спеціальні організації, як державні, так і суспільні (асоціації, комітети, центри), які систематично проводять дослідження серед керівників корпорації (фірми), інших користувачів фінансової бух­галтерської звітності з метою вивчення вимог до системи звітних по­казників, що дозволяє децентралізовано приймати економічні рішен­ня в умовах ринкової економіки. Результати таких досліджень зако­нодавчо закріплюються в нормативних документах (стандартах).

У рамках ООН з 1973 року діє Міжнародний комітет з стандартів бухгалтерського обліку, який розробляє стандарти, що мають рекомендаційний характер для багатьох національних економік світу. Таким чином, міжнародний досвід в побудові бухгалтерських (фінансових) звітів повинен бути вивчений в нашій країні і впрова­джений у практику. Це дозволить прискорити перехід підприємств різних організаційно-правових форм до принципів ринкової еко­номіки в умовах розширення горизонтальних зв'язків і обмеження економічної влади держави.

Вивчення систем бухгалтерського обліку і звітності зарубіжних країн зумовлює необхідність переусвідомлення критеріїв формуван­ня облікової і звітної інформації, більш чіткого визначення елементів фінансової звітності, порядку їх визнання і оцінки, а також встанов­лення взаємозв'язку між елементами фінансової звітності.

В економічній літературі проблемі забезпеченості користувачів надійною і своєчасною фінансовою інформацією при­ділено багато уваги. Про це свідчать наукові труди як вітчизняних, так і зарубіжних авторів В. І. Коршунова, С. Ф. Голови, В. М. Костюченка, О. М. Губачевої, Б. Нідлза, X. Андерсона, Д. Колдуелла, Д. А. Папкова та інш.

Завдання, які передбачені для самостійного розв'язування, складені з використанням основних положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Вони узагальнюють теоретичні знання студентів з обліку у зарубіжних країнах та методологічні підходи до ведення фінан­сового обліку в Україні.

Оцінювання виконаних завдань здійснюється за кредит­но-модульною системою.

Для отримання балів, необхідних для зарахування самостій­ної роботи, студенту слід виконати завдання, які включають:

— регулюючі проведення;

— робочу таблицю;

— звіт про прибутки й збитки;

— балансовий звіт.

При складанні завдань враховано матеріал, що викладається студентам у лекційному курсі, надана можливість продемонструвати свою теоретичну підготовку при здійсненні розрахунків амортизації, володіння методами оцінки запасів, оцінки та обліку довгострокових активів та зобов'язань фірми.


РОЗДІЛ 1
Типова програма нормативної навчальної
дисципліни “облік у зарубіжних країнах”

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра,
напрям 0501 — “Економіка і підприємництво”
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1044;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.