Завдання уроків класного читання

У розділі «Методика навчання грамоти» йшлося про етапинавчаннядітей писати і розуміти написане,про набуття учнями навичок читання, тобто опанування ме­ханізму читання. У його оцінкі беруться до уваги: а) способи читання (побуквене, відривне читання складами, плавне читання складами, читання цілими словами); б) темп (або швидкість), що визначається передбаченими програмою нормами читання слів за одну хвилину; в) правильність, тобто безпомилковість; г) розуміння (усвідомлення про­читаного) і д) результат, який оцінюється умінням інтона­ційно відтворити думку. Усі ці вимоги до навичок читання формуються у процесі навчання грамоти. Уроки читання продовжують удосконалення набутих навичок і здобуття нових. Тому в розділі «Методика читання» йдеться про той період навчання дітей, коли читання здійснюється речен­нями, коли об'єктом читання стає художній твір чи науково-пізнавальна стаття.

Завдання уроків читання визначені програмою чотириріч­ної початкової школи. Вони ширші від тих вимог задо­воленню яких мають сприяти уроки навчання грамоти. Пра­цюючи над навчанням учнів сприймати і розуміти прочиту­ваний текст, учитель на уроках читання зосереджує увагу на;

а) удосконаленні навичок правильного, швидкого, ви­разного і свідомого читання;

б) вихованні культурного читача, здатного сприймати зміст твору в єдності з його формою, пов'язувати прочитане з життям, вчинками людей, своєю власною поведінкою;

в) закладанні основ діалектико-матеріалістичного світо­гляду;

г) патріотичному, інтернаціональному, моральному, ес­тетичному, трудовому й екологічному вихованні учнів;

д) розвитку мислення молодших школярів, невідривного від культури усного і писемного мовлення.

Реалізація цих вимог сприятиме досягненню освіт­ньої і виховної мети уроків читання в початкових класах.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 655; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.