Метод зворотного поширення похибки

(Error Back Propagation)

Метод зворотного поширення похибки вперше був сформульований

Вербосом 1974 року. Але визнаний він був значно пізніше, 1986 року,

коли його «перевідкрив» Румельхарт, Хінтон і Вільямс. За своєю суттю –

це метод градієнтного спуску, котрий застосовують для настроювання

вагових коефіцієнтів так, щоб мінімізувати функцію похибки (4.1).

Мінімізація за методом градієнтного спуску означає підстрою-

вання вагових коефіцієнтів

Ewij
, (4.2)

(
wijn) = -з

 

де wij – ваговий коефіцієнт синаптичного зв’язку, що з’єднує i-й ней-

рон шару n–1 з j-м нейроном шару n, η – коефіцієнт швидкості нав-

чання, 0< η <1. Користуючись правилами диференціального числен-

ня, можна записати:

           
   
 
Ewij
 
E
 


= = = ∂y      
wij
, (4.3)


де yj – вихід j-го нейрона, а sj – зважена сума його вхідних сигналів, тобто аргумент його нелінійної активаційної функції:

Оскільки множник dy j ds j є похідною цієї функції за її аргументом, то з цього випливає, що похідна активаційної функції повинна бути визначеною на всій осі абсцис. У зв’язку з цим активаційні функції з розривами першого і другого родів не підходять для нейронних мереж, що навчаються методом зворотного поширення похибки.

 

Наприклад, у випадку гіперболічного тангенса маємо:

Третій множник дорівнює виходу i-го нейрона з попереднього шару, . Щодо першого множника в (4.3), то його легко розкласти так:

 

Тут додавання за k виконують серед нейронів шару n+1. Вводячи нову змінну

Отримуємо рекурсивну формулу для розрахунків величини шару n за величинами наступного шару n+1:

(4.4)

 

 

Для останнього ж, вихідного шару маємо:

(4.5)

Тепер ми можемо записати (4.2) в розгорнутому вигляді:

(4.6)

Інколи для надання процесу корекції ваг деякої інерційності, що згладжує різкі стрибки під час переміщення поверхнею цільової функції, вираз (4.6) доповнюється значенням зміни ваги на попередній ітерації:

, (4.7)

де - коефіцієнт інерційності, t- номер поточної ітерації.

Отже, повний алгоритм навчання ШНМ за допомогою процедури зворотного поширення похибки має такий вигляд:

Крок 1. Ініціалізація ваги і зміщення, які задають випадково.

Наприклад, в діапазоні від –1 до 1.

Крок 2. Розрахування виходу мережі і похибки за вектором входу і відповідним йому вектором бажаного виходу із еталонних даних.

Крок 3. Розрахування δ( N ) для вихідного шару за формулою (4.5).

Крок 4. Розрахування зміни ваг ∆w( N ) для вихідного шару за формулою (4.6) або (4.7).

Крок 5. Розрахування за формулами (4.4) і (4.6), або (4.4) і (4.7) відповідно δ( n) і ∆w( n) для всіх інших шарів.

Крок 6. Коригування всіх ваг у ШНМ:

(4.8)

Крок 7. Перехід на крок 2, якщо похибка мережі суттєва, а якщо ні – то закінчення навчання.

 

 


 

4.4. Навчання нейронних мереж за допомогою генетичних алгоритмів

 

Оскільки навчання ШНМ – це пошук такого стану параметрів мережі (синаптичних ваг і порогових зміщень), який мінімізує функцію похибки, котру можна задати у вигляді (4.1). Одним із найбільш ефективних методів глобальної оптимізації є генетичні алгоритми (ГА). Під час використання ГА для навчання ШНМ параметрами оптимізації є синаптичні ваги і порогові зміщення. Функція пристосованості буде обернено пропорційною до функції похибки (4.1).
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1085; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.