Видатки місцевих бюджетів.

 

Видатки місцевих бюджетів є системою економічних відносин у зв’язку з розподілом грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади для забезпечення громадян країни товарами та послугами, які не може надати ринкова економіка у потрібному обсязі. Обсяг видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування функцій між державними та місцевими органами влади.

Визначення рівня бюджету здійснюється за принципом ефективності у виконанні видаткової функції закріпленої за певними рівнями влади, котрі можуть реалізувати її належним чином та забезпечують виконання видаткової частини бюджету. Розпорядниками бюджетних коштів виступають керівники бюджетних установ, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати видатки бюджету. Обласні, районні, міські, сільські та селищні бюджети повинні мати чітко визначені види видатків та необхідні ресурси для їх здійснення, а взаємовідносини між державним бюджетом та місцевими бюджетами мають формуватися з урахуванням специфіки і перспектив соціально –економічного розвитку регіону.

В рамках загальної концепції розширення фінансово – економічної самостійності регіонів важливо виділити основні принципи формування видатків місцевих бюджетів, які ґрунтуються на основі розмежування повноважень між ланками органів влади. Ще Адам Сміт зазначав, що видатки місцевого рівня мають покриватися місцевими доходами, а не обтяжувати собою загальний дохід суспільства[16].

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» місцеві органи влади виконують як власні повноваження, так і делеговані центральною владою. У відповідності до такого поділу видатки місцевих бюджетів теж розмежовуються на видатки, які забезпечують виконання власних повноважень, та видатки спрямовані на реалізацію делегованих повноважень. Відповідність визначення обсягу і структури видатків до закріплених видаткових зобов’язань забезпечує принцип відповідності; заплановані видатки мають відповідати тим принципам, які визначені програмою соціально – економічного розвитку регіону; відносини між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів формуються лише навколо тих видатків, які передбачені у видатковій частині бюджету; спрямування видатків місцевих бюджетів здійснюється на вирішення безпосередніх потреб жителів регіону; збалансованість видаткової частини бюджету з його доходами і надходженнями для фінансування дефіциту є визначальним принципом збалансованості.

Видаткова частина місцевих бюджетів охоплює видатки:

Ø які, на принципі субсидіарності, передаються на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного виконання функцій, визначених державою;

Ø які направляються на виконання обов’язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування визначені законами України.

Ø Виходячи із повноти надання гарантованих послуг споживачам видатки на їх виконання поділяються на:

Ø видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ та міст на функціонування бюджетних установ та здійснення заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг та розташовані найближче до споживачів;

Ø видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського та обласного значення, а також районних бюджетів на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України;

Ø видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України.

Таке групування видатків забезпечує відповідальність органів влади певного рівня за фінансове забезпечення бюджетних послуг та концентрації бюджетних ресурсів з метою ефективності витрачання бюджетних коштів. Обласні, районні, міські, сільські та селищні бюджети мають чітко визначені види видатків та необхідні ресурси для їх здійснення. Однак, у закріпленні видаткових зобов’язань за місцевими бюджетами не враховуються повною мірою критерії закріплення видатків за рівнями державного управління, а також наявність дублювання певних видаткових зобов’язань на усіх рівнях органів самоврядування, що створює ситуацію, коли такі видатки здійснюються в недостатніх обсягах.

Розв’язання багатьох проблем з формування та використання місцевих бюджетів значною мірою визначила б економічна самостійності регіонів країни.

Основою формування місцевих бюджетів є об’єктивність визначення використаної частки валового внутрішнього продукту, виробленого як в країні в цілому, так і на певних адміністративних територіях з урахуванням особливостей їх розвитку. З метою досягнення прозорого, об’єктивного та справедливого порядку визначення видаткового обсягу ресурсів для окремого місцевого бюджету використовуються фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Цей показник є єдиним для всіх місцевих бюджетів, і дорівнює середнім по країні витратам на одного споживача бюджетної послуги за кожним видом видатків бюджету відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави. Він визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на надання бюджетних послуг на кількість мешканців. Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним бюджетом та місцевими бюджетами за основними видатковими функціями: фінансування державного управління, освіту, охорону здоров’я, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, соціальні програми. Обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського (АРК) і обласного значення та районних бюджетів визначається на основі єдиних фінансових нормативів бюджетного забезпечення у розрахунку на одного жителя, дитину, учня чи отримувача соціальних послуг.

Для забезпечення бюджетними ресурсами виконання встановлених повноважень, видатки місцевих бюджетів розділені на ті, що враховуються і ті, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Такий поділ обумовлений необхідністю виділення в доходній частині місцевих бюджетів окремо доходів, необхідних для виконання власних повноважень і доходів, необхідних для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

На виконання делегованих державою повноважень передаються кошти в обсязі обрахованому за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування. За умов, коли на території міста чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання закріплених бюджетних послуг у відповідному обсязі, то обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг передається бюджету іншої адміністративно – територіальної одиниці та оформляється угодою про передачу видатків на виконання делегованих державних повноважень і враховується при визначенні обсягу міжбюджетного трансферту для бюджету.

Бюджетним кодексом заборонено планувати та здійснювати видатки не віднесені до місцевих бюджетів, а також здійснення видатків з місцевих бюджетів на утримання установ, що фінансуються з державного бюджету.

Слід зазначити, що мова йде передачу коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. На виконання власних повноважень територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти відповідних бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Передача коштів на фінансування видатків здійснюється за спільним рішенням відповідних рад.

Розподіл видатків між бюджетами місцевих органів самоврядування і державою базується на таких принципах:

Ø значимості, де заходи державного рівня фінансуються з Державного бюджету України, місцеві заходи – з місцевих бюджетів;

Ø територіальності, що передбачає фінансування установ, організацій, державних підприємств з бюджетів тієї громади на території якої вони знаходяться;

Ø субсидіарності, при якому розподіл видатків ґрунтується на максимальному наближенні надання соціальних послуг до безпосереднього їх споживача.

Виходячи із закладених принципів розподілу видатків між бюджетними ланками визначаються сфери фінансування державного і місцевих бюджетів.

 

Планування видатків місцевих бюджетів.

 

Видатки за своєю сутністю не можуть існувати самостійно, а лише в тісному взаємозв’язку з доходами. Вони є складовими сукупності бюджетних відносин і окреслюють межі розподільчих відносин. Тому при складанні бюджету, визначенні його параметрів органи самоврядування зобов’язані виходити не з обсягів доходів, а з потреби у видатках. Отже, видатками бюджету вважаються кошти, затверджені в бюджеті на основі бюджетного розпису, а також видатки розпорядника бюджетних коштів, затверджених в кошторисі. При плануванні видатків місцевих бюджетів приймають до уваги види повноважень: делеговані державою і власні. Для фінансового забезпечення виконання місцевими органами самоврядування делегованих повноважень держава визначає обсяг трансфертів, що виділяються з державного бюджету та передає необхідні бюджетні ресурси у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів).

Відповідно до Бюджетного кодексу видатки місцевих бюджетів спрямовуються на виконання повноважень, делегованих державою в галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства. Відповідальність за здійснення цих видатків покладається відповідно на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад, міських, селищних, сільських голів.

Планування та здійснення видатків з місцевих бюджетів проводиться з урахуванням видатків на утримання органів управління, освіту, охорону здоров’я, культуру і мистецтво, соціальний захист та соціальне забезпечення, фізкультуру і спорт та інші. При визначенні обсягів видатків за основними напрямами делегованих повноважень застосовуються нормативи бюджетної забезпеченості, розраховані на одного жителя України. З метою врахування відмінностей у вартостях надання суспільних послуг громадянам, які проживають в міській чи сільській територіях при визначенні планового обсягу видатків застосовуються коригуючі показники. Розмір коригуючих коефіцієнтів залежить від чисельності жителів у містах республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення та чисельності жителів району. Втім, регіони України суттєво відрізняються за величиною виробленого національного доходу на одного мешканця, але ці доходи не стійкі і змінюються в часі. Тому при формуванні місцевих бюджетів повинен враховуватися обсяг виробництва національного доходу в регіоні.

Складання місцевих бюджетів здійснюється координовано з державним бюджетом. З метою відображення всіх бюджетних зобов’язань і фінансів країни слід складати зведений бюджет. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів областей та зведених бюджетів міст Києва і Севастополя.

Обсяг видатків місцевих бюджетів визначається окремо для кожної галузі, виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів призначених на першочергові соціальні видатки. Загальний обсяг місцевого бюджету формується у відповідності до розмежувань видатків між галузями.

Планування видатків на утримання органів управління здійснюється на рівні обласного бюджету, зведеного бюджету міст Києва і Севастополя, бюджету АРК, зведеного бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення та зведених бюджетів районів.

● Плановий обсяг видатків обласних бюджетів на утримання органів управління визначається виходячи з показників:

а) чисельності працівників таких органів (затверджених постановою Кабінету Міністрів України);

б) розрахункового показника обсягу видатків місцевих бюджетів в цілому по Україні на утримання органів управління в плановому бюджетному періоді (із Державного бюджету);

в) частки обсягу видатків обласного бюджету у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідною радою;

г) фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету.

За такою ж методикою розраховується плановий обсяг видатків на утримання органів управляння із зведеного бюджету міст Києва і Севастополя.

● При розрахунку планового обсягу видатків на утримання органів управління зі зведеного бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення враховують:

а) розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів в цілому по Україні на утримання органів управління в плановому бюджетному періоді (із Державного бюджету);

б) чисельність наявного населення міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення на початок року, що передує плановому;

в) додатковий обсяг видатків зведеного бюджету міста республіканського АРК та обласного значення згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів України»;

г) частку обсягу видатків зведених бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами;

д) норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення міста республіканського АРК чи обласного значення;

е) коригуючий коефіцієнт для нормативу штатної чисельності працівників органів управління, величина якого залежить від чисельності наявного населення відповідного міста станом на початок року, що передує плановому;

є) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління зі зведених бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення.

● Розрахунок обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів управління визначається за:

а) розрахунковим показником обсягом видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління в плановому періоді (із Державного бюджету);

б) часткою обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами;

в) коригуючим коефіцієнтом для зведених бюджетів районів, величина якого залежить від щільності населення району;

г) чисельністю наявного населення району на початок року, що передує плановому;

д) розрахунковим показником обсягу додаткових видатків зведених бюджетів районів згідно із Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;

е) норматив типової штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів;

є) фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості на утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління зі зведених бюджетів районів[(а*б-д)/(в*г*е)];

ж) розрахунковий показник обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування визначається як [є*г*е*в+д].

Ø Планування видатків на охорону здоров'я здійснюється на рівні бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) і обласного значення, зведеного бюджету району та зведеного бюджету міста Києва і Севастополя.

● Видатки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів на охорону здоров'я розраховуються на плановий період виходячи із:

а) загального показника обсягу видатків на охорону здоров'я для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

б) загального показника обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно із Законом України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні», визначений за окремим розрахунком;

в) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

г) загального обсягу цільових коштів, передбачених дляохорони здоров'я, визначений за окремим розрахунком для врахування
екологічних особливостей регіонів;

д) загального обсягу цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві);

е) загального обсягу цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;

є) обсягу цільових коштів, що спрямовуються на охорону здоров'я для врахування екологічних особливостей регіонів на здійснення заходів щодо діагностики та лікування захворювань, які викликані впливом викидів забруднювальних речовин в атмосферу на здоров'я населення регіону;

ж) диференційованого екологічного коефіцієнта для регіону;

з) обсягу цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах, розподіленого відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

и) сумарного обсягу коштів, розрахованого для обласних бюджетів пілотних та інших областей для надання вторинної та екстреної медичної допомоги;

і) коефіцієнта коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу видатків обласних бюджетів пілотних та інших областей на надання вторинної та екстреної медичної допомоги;

ї) частки обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, що відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів;

й) коефіцієнта коригування частки обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів;

к) коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці;

л) чисельності наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

м) чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

н) загального обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

о) обсягу цільових коштів бюджету Автономної Республікирим та обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

● Обрахунок видатків на охорону здоров'я зведеного бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення та району включає:

а) загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на плановий рік;

б) загальну чисельність наявного населення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

в) загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

г) загальний обсяг цільових коштів, передбачених для охорони здоров'я, визначений за окремим розрахунком для врахування екологічних особливостей регіонів;

д) загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві);

е) загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;

є) обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах (Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві) для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

ж) показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів;

з) частку обсягу видатків зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів таких міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

и) коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно – територіальної одиниці;

і) коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя, визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

ї) коефіцієнт коригування частки обсягу видатків зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів;

й) коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

к) коефіцієнт коригування, який застосовується для визначення обсягу видатків для бюджетів міст обласного значення та районів на надання первинної медичної допомоги у пілотних областях,первинної та вторинної медичної допомоги в інших областях;

л) чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

м) чисельність наявного населення відповідної адміністративно – територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

н) загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

о) загальну чисельність наявного населення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук;

п) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для зведеного бюджету міста республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, району [(а-в-г-д-е-н)*з*ї/(л-б-о)*й];

р) чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;

с) чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує планованому.

т) обсяг видатків місцевого бюджету на охорону здоров’я згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», визначених за окремим рахунком;

у) розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я бюджету міст республіканського, обласного значення та районів визначається [п*і*(м-р-с*й)*и*к+є+т+ж].

Ø Планування видатків на освіту здійснюється виходячи із загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному, учнів позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому з врахуванням коригуючих коефіцієнтів.

Розрахунковий обсяг видатків на освіту відповідного бюджету визначається за функціональною класифікацією видатків: дошкільна освіта, загально середня освіта, професійно-технічні заклади, вища освіта, післядипломна освіта, позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми, програма матеріального забезпечення навчальних закладів, дослідження і розробки у сфері освіти.

Визначення обсягу видатків на освіту різних рівнів бюджетів здійснюється за такими показниками: розрахунковим нормативом видатків на одного учня; кількістю учнів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, вихованців спеціалізованих шкіл, шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового розвитку, фізичними вадами; коефіцієнтом приведення кількості дітей відповідних категорій до кількості учнів загальноосвітніх шкіл; видатки на утримання вищих навчальних закладів.

Основну частину видатків бюджету на освіту складає фінансування загальноосвітніх шкіл. В основі визначення обсягів фінансування лежать два показники: вихідний – кількість учнів та похідний – кількість класів.

За умови, коли розрахунковий обсяг видатків на освіту на плановий рік перевищує більше як на 50 відсотків порівняно з розрахунковими обсягами на цю галузь поточного року, сума такого перевищення додатково розподіляється між бюджетами міст і районів, де розрахункові обсяги зазначених видатків перевищують відповідні розрахункові показники на поточний рік менше ніж 50 відсотків.

Зазначені кошти розподіляються пропорційно до обсягів коштів, що становлять різницю між розміром 50-відсоткового збільшення розрахункових видатків порівняно з плановими показниками поточного року та розрахунковими видатками на освіту.

Ø Планування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення проводиться за обсягами ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг окремо по кожному виду таких видатків: виплати населенню субсидій, пільг ветеранам війни та праці, надання допомоги сім’ям з дітьми, утримання будинків-інтернатів для перестарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів; утримання притулків для неповнолітніх; утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома; надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, видатки на заходи стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей; видатки місцевих бюджетів на опрацювання інформації з нарахування та виплати пенсій і допомог; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; надання допомоги з догляду за інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу; виплати компенсації реабілітованим громадянам; державні програми соціального захисту населення.

Прогнозний обсяг видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення визначається окремо для видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома та видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей.

Видатки на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги визначаються за кількістю одиноких непрацездатних громадян України на початок планового року; прогнозним обсягом видатків на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома; фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості одиноких непрацездатних громадян відповідної території.

Обсяг видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей обраховується за фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості на одну людину міст республіканського АРК та обласного значення і бюджетів районів; чисельності наявного населення певної території.

Ø Планування видатків на культуру і мистецтво здійснюється методом розрахунку обсягу видатків виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на бюджетний період, що передує плановому, на одного жителя і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у плановому бюджетному періоді.

Ø Видатки на фізичну культуру і спорт розраховуються виходячи із чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів (45 відсотків), зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на бюджетний період, що передує планованому.

У розрахунках також враховуються видатки на фінансову підтримку спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо – юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Ø Плановий обсяг нерозподілених видатків бюджету адміністративної території визначається для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міст Києва і Севастополя, бюджету міста республіканського АРК і обласного значення та бюджету району.

Розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків обчислюється як добуток суми видатків на утримання органів управління, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і соціальне забезпечення, фізичну культуру і спорт, культуру і мистецтво на плановий бюджетний період на коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподілених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міста республіканського АРК та обласного значення і бюджету району.

Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 2225; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.04 сек.