IV. Повторення та систематизація знань

@ Залежно від рівня підготовки учнів роботу на уроці вчитель може організувати різними способами. Можна провести са­мостійну роботу за теоретичним матеріалом (наприклад, за підручником або за конспектом повторити зміст основних по­нять теми або ж скласти схему, що відображає логічний зв'язок між основними поняттями теми).

Можна провести гру «Закінчи речення» або «Інтелектуальний аукціон» (кожний лот — це певне поняття, наприклад паралелограм; торги починаються з того, що хтось з учнів формулює одне із вивчених тверджень; наступний учень має «переробити» відповідь попередньо­го, сформулювавши інше твердження; перемагає той, хто назве останнє твердження, яке ніхто не зможе «переробити»), або провести опитування у формі інтерактивної вправи.

Орієнтовний перелік запитань для опитування

1.Чи існує чотирикутник, кути якого дорівнюють 100°, 80°, 135°, 55°?

2.У чотирикутнику ABCD А = С. Чи правильно, що ABCD — пара­лелограм?

3.У паралелограмі ABCD А + С > 180°. Назвіть гострі кути парале­лограма.

4.Діагоналі чотирикутника ABCD перетинаються в точці О, AB = CD, AB || CD. Назвіть пари рівних відрізків з кінцем у точці О. Відповідь обґрунтуйте.

5.Чи будь-який квадрат є ромбом?

6.Чи правильно, що існує прямокутник, який не є паралелограмом?

7.Три кути паралелограма рівні. Визначте вид паралелограма.

(Під час виконання цієї роботи активно використовується наоч­ність: конспекти, складена на попередньому уроці схема тощо). Під­сумком роботи є повторення та систематизація знань, які учні здобули в ході вивчення теми.

@ Систематизація знань учнів полягає в тому, щоб сформувати в учнів певні загальні підходи до застосування знань на прак­тиці (розв'язування задач) як у стандартних, так і в нестан­дартних ситуаціях.
Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 2305;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.