Визначення податку на прибуток відповідно до ПБО 17

Платниками податку на прибуток є всі суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі бюджетні та громадські організації), які одержують прибуток від господарської діяльності, нерезиденти, а також філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що зобов'язанні мати окремий банківський рахунок та вести окремий облік результатів діяльності.

Відповідно до Податкового кодексу платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, обкладається податком за ставкою 23 % від об'єкту оподаткування.

Об'єктом оподаткування є величина, яка визначається у податковому обліку шляхом порівняння скоригованих валових доходів і скоригованих валових витрат. При цьому сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за даними податкового обліку, як правило, не збігається з сумою прибутку, отриманого за даними фінансового обліку на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток, що визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, прибутки, активи і зобов'язання по податку на прибуток і її розкриття в фінансовій звітності, застосовується по операціях з 2001 року всіма підприємствами, організаціями і іншими юридичними особами незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ).

П(С)БО 17 розроблене на основі міжнародного стандарту фінансової звітності МСФЗ 12 "Податки на прибуток", який визначає досить чітко і ясно порядок обліку податків на прибуток, головною задачею якого є облік поточних і майбутніх податкових наслідків.

Положення 17 "Податок на прибуток" складається з п'яти розділів та додатку. В даному положенні поряд з іншим визначаються й зовсім нові для бухгалтерів України терміни й поняття , які з'явились внаслідок існуючих розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком.

Отже Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачається ведення обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток на рахунку № 98 "Податки на прибуток". На цьому рахунку ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

На дебеті рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, на кредиті -включення до фінансових результатів на рахунку № 79. Рахунок № 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:

№ 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності";

№ 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" .

Облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для потреб оподаткування), ведеться на субрахунку № 981 без зменшення на суму податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

Рахунок №98 "Податки на прибуток"

Дебет Кредит
№ 17 "Відстрочені податкові активи" № 64 "Розрахунки за податками й платежами" № 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" № 64 "Розрахунки за податками й платежами” № 79 "Фінансові результати"  

 

Поточні зобов'язання підприємства по податках і платежах відображаються на рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами", який має такі субрахунки:

№ 641 "Розрахунки за податками";

№ 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

№ 643 "Податкові зобов'язання";

№ 644 "Податковий кредит".

На кредиті рахунку № 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, на дебеті - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

На субрахунку № 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки).

 
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 865;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.