Порядок складання державного бюджету.

Складання проекту Державного бюджету України здійснюється Кабінетом Міністрів, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Організаційна і методична робота з питань складання Державного бюджету покладена на Мінфін.

Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди та аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах визначає загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Згідно з п. 6 ст. 116 Конституції України проект закону про Державний бюджет України розробляє Кабінет Міністрів. Складання проектів бюджетів усіх рівнів, звичайно, належить до компетенції органів виконавчої влади і робиться відповідно до прогнозу і програм соціально-економічного розвитку України. Конституційне встановлення повноваження Кабінету Міністрів на розробку проекту закону наділяє його виключним правом серед суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України на внесення проекту закону про державний бюджет в цілому на розгляд і затвердження його Верховною Радою України. Але це не позбавляє прав інших суб’єктів права законодавчої ініціативи вносити зміни та доповнення до поданого Кабінетом Міністрів проекту закону про Державний бюджет України у передбаченому порядку, – хоча проект закону в цілому розробляється і подається до Верховної Ради України тільки Кабінетом Міністрів.

Складанню державного бюджету передує:

- розробка основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;

- аналіз виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах;

- оцінка обсягу фінансових ресурсів відповідно до рівня соціально-економічного розвитку країни, а також валового внутрішнього продукту, що дає можливість Міністерству фінансів України визначати загальний рівень доходів, видатків та кредитування бюджету, дати оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету та визначити індикативні прогнозні його показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники проекту Державного бюджету України на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій).

При розрахунках граничних обсягів видатків та надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, визначені в проекті Основнихнапрямах бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р):

валовий внутрішній продукт номінальний (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 1 686,5 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 101,7 відсотка;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 105,4 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 107,3 відсотка;

рівень безробіття населення віком 15 — 70 років за методологією Міжнародної організації праці — 7,8 відсотка.

Основні прогнозні макропоказники є попередньо орієнтовною оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені після оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2014 році і прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо прогнозу макроекономічних показників на 2015 рік та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2015 рік.

Дохідна частина бюджету на 2015 рік розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, а також з урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу", прийнятого Верховною Радою України 4 липня 2014 року.

Проте на даний час Міністерством фінансів створено 9 робочих груп з метою удосконалення податкового законодавства, за результатами роботи яких будуть напрацьовані законодавчі зміни, в разі прийняття яких показники дохідної частини бюджету можуть уточнитися.

На виконання Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік та з метою зменшення дефіцитності бюджету та зменшення боргового тягару у 2015 році, передбачається зниження дефіциту державного бюджету до 3 % ВВП(у2014 році – 4,5 % ВВП) у межах маяка Міжнародного валютного фонду.

При розрахункуграничних обсягів видатків та надання кредитів на 2015 рік враховано проти базових показників бюджету 2014 року таке.

1.Таким чином, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2015 рік у розмірі 105,4 % грудень до грудня,мінімальну заробітну плату у 2015 році пропонується встановити у розмірах: з 1 січня – 1 257 гривень; з 1 грудня – 1 284 гривні.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році.

Разом з тим, враховуючи абзац п’ятий пункту 2 Протоколу наради у Прем`єр-міністра України від 26 травня 2014 року, таке підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має бути забезпечено в межах фонду оплати праці, визначеного на рівні поточного року.

У зв’язку з цим головні розпорядники мають вжити заходів щодо проведення структурних реформ у галузях, здійснити аналіз галузей з високим рівнем зайнятості, забезпечивши упорядкування чисельності працюючих (з урахуванням досягнення ефективного функціонально-кількісного складу працюючих та навантаження, зниження рівня зайнятості через природне вивільнення кадрів) та оптимальний взаємозв'язок рівня оплати праці працівників з рівнем їх підготовки і кваліфікації, складністю та якістю праці тощо.

2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2015 рік розрахований з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2015 рік, визначеного у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.

У 2015 році прожитковий мінімум становитиме в середньому на одну особуз 1 січня 2015 року 1 214 гривні, з 1 грудня – 1 240 гривень,

3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) передбачено в обсягах не вище, ніж у 2014 році, відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 протоколу наради у Прем’єр-міністра України 26 травня 2014 року(від 04.06.2014 № 20923/0/1-14).При цьому, головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно вжити заходи щодо здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання енергоносіїв, але не менше, ніж на 10 %, забезпечення повних розрахунків за енергоносії в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень.

4. Обсяг видатків на забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних органів визначено з урахуванням:скорочення граничної чисельності працівників цих органів;виключення видатків на забезпечення діяльності органів, що утворені на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які повинні здійснюватися з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;

5. При розрахунку граничних обсягів видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та здійснення їх методичного забезпечення, підпорядкованих Міністерству культури, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству доходів і зборів України, враховані Міністерству освіти і науки.

6. Головні розпорядники бюджетних коштів разом з бюджетним запитом в обов’язковому порядку повинні подати до Міністерства фінансів перелік інвестиційних програм (проектів) та пропозиції щодо бюджетних програмам, за якими пропонується їх реалізовувати, сформованих відповідно до показників, включених до бюджетних запитів (згідно з додатком № 6).

Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), включаються до бюджетних запитів у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів).

7. Головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечити скорочення обсягів державного замовлення на підготовку кадрів для державних потреб не менш як на 10 відсотків за денною формою навчання.

Капітальні видатки не враховано у граничних обсягах видатків і надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів прогнозу державного бюджету на 2016 та 2017 роки за загальним фондом.

У січні-лютому Міністерство фінансів України на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період та аналізу виконання бюджету у минулих та поточному бюджетних періодах готує попередній баланс доходів і видатків державного бюджету та загальний рівень його кредитування на плановий рік.

Збалансовані Міністерством фінансів поточні показники проекту державного бюджету мають бути доведені до міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів, а до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об­ласних, Київської та Севастопольської міських державних адмі­ністрацій доводяться показники, які характеризують відносини між державним і місцевими бюджетами.

Отримані показники щодо проекту державного бюджету головні розпорядники коштів розглядають протягом двох тижнів і подають Міністерству фінансів свої пропозиції з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Подані пропозиції розглядаються у Міністерстві фінансів з участю представників відповідних головних розпорядників коштів державного бюджету. На основі такого розгляду складається проект державного бюджету, який повинен бути поданий на розгляд Уряду. Разом із проектом державного бюджету Кабінету Міністрів подається інформація з питань, щодо яких не відбулося погодження між Міністерством фінансів та головними розпорядниками коштів.

 


Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1026; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.