Бухгалтерські проведення з обліку основних засобів

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Надходження основних засобів
1.1 Відображено суми за договором постачання (на умовах попередньої оплати) 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
1.2 Відображено суму податку на додану вартість 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
1.3 Відображено суми за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні (наприклад, в ДАІ), транспортні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
1.4 Відображено суму ПДВ по операції 1.3 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
1.5 Відображено нарахування до Пенсійного фонду при придбанні легкового автомобіля 79 «Фінансові результати» 64 «Розрахунки за податками й платежами»/Пенс. фонд
1.6 Відображено введення в експлуатацію основного засобу 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»

 

Продовження таблиці 2.1
2. Будівництво об’єктів основних засобів
2.1 Відображення витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків, проектних організацій 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
2.2 Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
2.3 Відображено отримання цільового фінансування на будівництво (із бюджету, громадських організацій) 31 «Рахунки в банках» 47 “Забезпечення майбутніх виплат і платежів”
2.4 Відображено використання коштів цільового фінансування для розрахунків з підрядниками 68 «Розрахунки за іншими операціями» 47 “Забезпечення майбутніх виплат і платежів” 31 «Рахунки в банках» 69 “Доходи майбутніх періодів”
2.5 Зарахування об’єкту до складу основних засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
3. Будівництво господарським способом
3.1 Відображення фактичних витрат на спорудження і виготовлення основних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 23 «Виробництво» 64 «Розрахунки за податками й платежами» (нарахування на ФОП) 66 «Розрахунки з оплати праці» 20 «Виробничі запаси»
3.2 Зарахування до складу основного засобу 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
Продовження таблиці 2.1
4. Внесок до статутного капіталу
4.1 Зарахування основного засобу, що вказано у засновницьких документів 10 «Основні засоби» 40 «Власний капітал»
4.2 Витрати на транспортування, монтаж даного засобу 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
4.3 Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
4.4 Віднесено витрати на транспортування, монтаж до первісної вартості основного засобу 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
5. Безоплатне одержання основних засобів
5.1 Відображення вартості одержаних основних засобів 10 «Основні засоби» 40 «Власний капітал»
5.2 Витрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
5.3 Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податками й платежами» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
5.4 Зарахування витрат до складу первісної вартості безоплатно одержаних основних засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
5.5 Визнання доходу 40 «Власний капітал» 70 «Доходи»

 

 

Продовження таблиці 2.1
6. Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію
6.1 Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію 15 «Капітальні інвестиції» 70 «Доходи»
6.2 Зарахування основних засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
6.3 Собівартість відвантаженої продукції 79 «Фінансові результати» 26 «Готова продукція»
7. Відображення витрат на поліпшення і утримання основних засобів
7.1 Відображення витрат з реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання основних засобів 15 «Капітальні інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими операціями»
7.2 Відображено суму ПДВ 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ 68 «Розрахунки за іншими операціями»
7.3 Віднесення витрат до вартості основного засобу 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»
8. Реалізація основних засобів
8.1 Дохід від реалізації основних засобів 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 70 «Доходи»
8.2 Відображено суму ПДВ 70 «Доходи» 64 «Розрахунки за податками й платежами»
8.3 Списано знос основних засобів 13 «Знос необоротних активів» 10 «Основні засоби»
8.4 Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів 85 „Інші затрати” 10 «Основні засоби»
79 «Фінансові результати» 85 „Інші затрати”  

 

 

Продовження таблиці 2.1
9. Безоплатна передача основних засобів
9.1 Відображено знос основних засобів 13 «Знос необоротних активів» 10 «Основні засоби»
9.2 Списано залишкову вартість основних засобів 85 “Інші витрати” 10 «Основні засоби»
9.3 Відображено суму ПДВ 85 “Інші витрати” 64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДВ

Окремо відображення в обліку операцій у суб’єктів господарської діяльності, що оподатковуються за ставкою 10% (тобто неплатників ПДВ) окремо не наводиться тому, що бухгалтерські проведення в них будуть майже такі ж: потрібно тільки не нараховувати ПДВ, а включити його до суми вартості засобів.

При застосуванні спрощеного плану рахунків малі підприємства бухгалтерський облік нематеріальних активів ведуть на окремому субрахунку «Нематеріальні активи» до рахунку 10 „Основні засоби” за первісною вартістю, що складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придбані для використання із запланованою метою.

За дебетом рахунку 10 субрахунка «Нематеріальні активи» відображають придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та суму дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та суму уцінки нематеріальних активів.

Аналітичний облік ведуть за видами (авторські права, права на використання земельних ділянок, права на здійснення окремих видів діяльності, програмне забезпечення обчислювальної техніки тощо) та окремими інвентарними одиницями нематеріальних активів у цілих гривнях (без копійок).

Нематеріальні активи, які вносяться учасниками до статутного капіталу як вклад, оприбутковуються за договірною ціною.

Вартість нематеріальних активів погашається шляхом включення в затрати виробництва (обігу) амортизаційних відрахувань. Величина зносу нематеріальних активів повинна визначатись щомісячно за нормами, розрахованими виходячи з первісної вартості і строку їх корисного використання.

Підприємство може здійснювати переоцінку нематеріальних активів на дату балансу за справедливою вартістю. Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта нематеріальних активів визначається як добуток, відповідно, первинної вартості або зносу та переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається в додатковому капіталі (Дт 10 „Основні засоби”/”Нематеріальні активи” — Кт 40 „Власний капітал”/”Додатковий капітал”), а сума уцінки у складі витрат звітного періоду (Кт 10 „Основні засоби”/”Нематеріальні активи” — Дт 85 „Інші затрати”).

На малих підприємствах, що застосовують спрощений план рахунків бухгалтерські проведення з обліку нематеріальних активів такі ж як проведення з обліку основних засобів (табл. 2.1), оскільки для їх обліку передбачено використання одного рахунку, але з відкриттям окремих субрахунків.

Облік нематеріальних активів за спрощеною формою ведуть у «Відомості 4-м обліку необоротних активів», де відкривають для цього окремий субрахунок «Нематеріальні активи». На основі первинних документів про надходження і вибуття нематеріальних активів проводять записи у «Журналі обліку господарських операцій» у відповідній кореспонденції рахунків.

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 1538;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.