Вивчення етнічної свідомості та етнічних стереотипів

Схема проведення такого дослідження дуже проста: піддослідному

називаються слова-стимули, серед яких є назви етнічних груп (бажано, у

множині) -- "росіяни", "українці", "роми" та інше, залежно від мети

досліджень.

Асоціативний експеримент проводиться, як правило, на великій ви-

бірці, і на основі отриманих даних будується таблиця частотного розпо-

ділу слів-реакцій на кожне слово-стимул. Найбільша кількість однакових

реакцій на один і той самий стимул-назву етнічної групи і буде визнача-

ти етнічний стереотип.

Кольоровий тест стосунків. Цікаві можливості в плані вивчення ет-

нічної свідомості відкриває "Кольоровий тест стосунків" А. Еткінда

Для запровадження тесту з метою вивчення етнічних стосунків рес-

понденту видають набір кольорових карток тесту М. Люшера (вісім кар-

ток) та список (у найпростішому варіанті з восьми найменувань) тих ет-

нічних груп, ставлення до яких потрібно з'ясувати.

В інших варіантах методики замість карток тесту М. Люшера викорис-

товувались картки з геометричними фігурами або іншим стимульним мате-

ріалом, оскільки головною метою в цьому дослідженні є не асоціативний

експеримент, а зіставлення стосунків, що декларуються з реально діючими.

Тестування проводиться індивідуально і без обмеження часу.

Експеримент проводиться у три етапи.

1. На першому етапі піддослідному пред'являють набір карток і спи-

сок етнічних груп. Пропонується розглянути їх і до кожної етнічної гру-

пи підібрати відповідний колір. Даючи інструкцію, експериментатор по-

винен наголосити, що при добиранні кольору респондент не повинен

орієнтуватись на будь-які чисто зовнішні ознаки (колір національного

одягу або колір національного прапору).

2. Після виконання попереднього завдання піддослідному показують

набір карток тесту М. Люшера і пропонують розкласти їх за рівнем при-

вабності.

3. Коли піддослідний закінчує розкладку кольорів, йому пропонують

список етнічних груп (бажано, щоб він також був у формі набору кар-

ток), який показували на першому етапі і пропонується розкласти їх за

вподобанням (що і буде декларованою системою етнічних уподобань).

Результати всіх трьох етапів фіксуються в протоколі. Інтерпретація

отриманих даних базується на ідеї, згідно з якою в людини існує декла-

ративна система етнічних уподобань і реальна, що визначає її поведінку

в цій сфері. Вони можуть збігатися, у випадку чіткого усвідомлення ре-

спондентом істинної ієрархії його етнічних уподобань, але й можуть

значно відрізнятись.

Послідовність операцій з обробки результатів така: дані третього ета-

пу інтерпретуються як декларативна система етнічних уподобань. У ре-

зультатах розкладки першого етапу беруть етнічну групу, що має найви-

щий ранг у декларованій системі (3 етап) і встановлюють, з яким кольо-

ром вона асоціюється. Потім з'ясовують, яке місце цей колір посідає в

системі уподобань кольорів (2 етап) -- воно буде відповідати рангу да-

ного етносу в реальній ієрархії етнічних уподобань. Аналогічна проце-

дура проводиться для етнічної групи, що посідає друге місце в деклара-

тивній системі, потім -- третє і далі, до восьмого місця. Таким чином бу-

де встановлена реальна система етнічних уподобань.

Цю систему необхідно порівняти з декларованою ієрархією. Порів-

няльний аналіз проводиться у кожній етнічній групі. Порівнюється різ-

ниця рангів декларативної та реальної ієрархії. Тут також можна обчис

лити різницю рангів, що займає кожна етнічна група як у одній, так і у

другій системах (декларованій та реальній), визначивши показник адек-

ватності усвідомлення ставлення до етносів.
Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 2051;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.