Додаткова література. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Шев­ченко Я.М., Бошицький Ю.Л.

Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Шев­ченко Я.М., Бошицький Ю.Л., Бабаскін М.В., Кучеренко І.М. та ін. - К., 2005. – 465 с.

Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо­нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулю­вання в Україні: Монографія. - Харків: Косилон, 2004. - 326 с.

Андрощук Г.А., Работягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобрете­ний: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 1999.

Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності. Авто­реферат дис.... канд. юрид. наук. - К, 2006. - 20 с.

Атаманова Ю. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта: Моно­графия. - Харьков, 2004. - 208 с.

Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової влас­ності. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2001. - 19 с.

Безклубш І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. - 2001. - № 9. - С. 39-41.

Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні // Право України. - 2002. - № 6. - С. 53-56.

Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпри­нимательства. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 282 с.

Бервенко СЛ., Яроцкш В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. - X.: Право, 2001. - 512 с.

Белоцерковецъ О.В. Готівкові та «безготівкові» гроші: цивільно-правові ас­пекти // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2002. - № 2. - С. 74-76.

Бибиков AM. Правовые проблемы реализации государственной собственнос­ти. - Иваново, 1992. - 138 с.

Богданов Е.В. Моделирование права собственности в гражданском законода­тельстве Российской Федерации // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 18-22.

Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственнос­ти. Комментарий. - М.: Прогресс, 1977.

Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2006. - 20 с.

Васильєва Д.В. Конституционные принципы регулирования имущественных отношений // Конституционные основы гражданского законодательства: Материалы межвузовской научной конференции студентов и аспирантов, посвя­щенной десятилетию Конституции Российской Федерации (9 декабря 2003 г.) -М.: МГСУ, 2004. - С. 44-51.

Вексельное обращение / Аваков А.Б., Гаевой Г.И., Бешанов A.B., Кроль Т.Ю., Пивоваров В.Б. и др. - X.: Фолио, 2000. - 382 с.

Венедиктов A.B. Государственная социалистическая собственность. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. - 840 с.

Вінник О.М. Право власності як основний правовий режим майна суб'єкта під­приємницької діяльності // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні: Збірник наук, праць. - К.: Манускрипт, 1997. - С. 137-141.

Вінник О. Облігації підприємств як інструмент інвестування економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 10. - С. 9-11.

Воловик В.В. Вексель як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004. - 19 с.

Галянтич М.К. Адміністративно-правові питання захисту промислової влас­ності в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / HAH України. - К., 1999. - 19 с.

Герц A.A. Майновий комплекс підприємства як предмет застави // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 147-149.

Герц А. Поняття підприємства як майнового комплексу // Проблеми держа­вотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). - Львів. - С. 257-259.

Герц A.A. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. -Л., 2006.- 17 с.

Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2003. - 20 с.

ГнатієнкоГ. Нормативно-правове забезпечення управління корпоративними правами держави // Управління державною власністю: правова модель та досвід інших країн. Матеріали конференції. - Українсько-Європейський консультатив­ний центр з питань законодавства, ТАСІС, 1999. - С. 44-50.

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред. Васильева Е.А. - М.: Международные отношения, 1993. - 560 с.

Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 20 с.

Грузінова Л.П., Пеньківський В.Ф. Деякі питання розвитку інституту власності і націоналізації в аспекті соціально-економічних проблем // Концепція розвитку законодавства України. - К, 1996. - С. 263-265.

Гунъковсъкий С.Л. Актуальні проблеми існування колективної власності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2002.-№ 2.-С. 109-111.

Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2006. - 20 с.

Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. - К., 1996.

Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 256 с.

Дзера О.В. Розвиток права приватної власності громадян в Україні. - К.: Вен-турі, 1996.

Дзера О.В. До питання про момент виникнення у громадян права приватної власності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - № 2.-С. 71-82.

Дзера О.В. Правовий режим комунальної власності та її розмежування з дер­жавною власністю // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред. В.В.Цвєткова, Є.Б.Кубко. - К.: Салком, 2000. - С. 95-112.

Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ки­ївський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1999. - 20 с.

Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні зна­ки з міжнародно-правовими нормами: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2002. - 20 с.

Демченко Т.С. Право власності на товарний знак // Вісник Хмельницького ін­ституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 118-120.

Денчук Р. О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: Авто­реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 19 с.

Державна та комунальна власність в Україні. - К: Юрінком Інтер, 2002. - 448 с.

Дойников И.В. Правовое регулирование государственного предприниматель­ства: Учебно-методическое пособие. - М., 2001. - 112 с.

Дякович М.М. Цивільно-правові аспекта забезпечення майнових інтересів за-ставодержателя: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо­нальний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

Жанайдаров И.У. Проблемы реализации права государственной собственнос­ти. - Алматы: Казахстан, 1994. - 262 с.

Заменгоф З.М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. - М.: Юрид. лит., 1972. - 184 с.

Заменгоф З.М. Правовой режим материальных и финансовых ресурсов в хозяйственных системах. - М.: Юрид. лит., 1987. - 181 с.

Закурін M.K. Законодавство про обіг векселів в Україні. Помилки - причини недійсності векселя // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 111-112.

Ершова И.В. Имущество и финансы предприятия. Правове регулирование. Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 397 с.

Ершова И.В. Проблемы правового статуса государственной корпорации // Го­сударство и право. - 2001. - № 6. - С. 35-41.

Єфімов О.М. Правовідносини у сфері обігу векселів в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2005. - 20 с.

Калаур І.Р. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права влас­ності юридичної особи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. - Л., 2004. - 20 с.

Камышанский В. Право собственности: пределы и ограничения. - М.: Юнити, 2000. - 303 с.

Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Авто­реф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2000. - 19 с.

Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері промислової власності до законодавства Європейського Союзу // Економіка і право. - 2006. -№2(15).-С. 21-26.

Кліяненко Б.Т., Корсакова О.С. Удосконалення законодавчої базі створення та функціонування промислово-фінансових груп на території України // Економіка і право. - 2006. - № 2 (15). - С. 36-41.

Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 18 с.

Кондик П.М. Правові аспекти визначення статусу військового майна // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 161-165.

Космін Ю. Про форми власності // Право України. - 2001. - № 10. - С. 75-77.

Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів: Центр Європи, 1999.-244 с.

Коссак В.М. Проблеми вирішення спорів, пов'язаних із захистом корпоратив­них прав // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: 36. наук. ст. Вип. XI. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 94-96.

Коструба A.B. Коносамент як цінний папір: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2004. - 19 с.

Кот О.О. Перехід прав кредиторів. Історія. Теорія. Судова практика. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 160 с.

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2006. - 34 с.

Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. - К: Київський університет, 2006. - 463 с.

Кравчук В. Зміна власника (засновника) приватного підприємства // Пред­принимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 1. - С. 50-53.

Красько И.Е., Жугиман В.П., Гагин Н.В. Акции и вексели в экономическом обо­роте Украины. Учебно-справочное пособие. - X.: Эспада, 1999. - 280 с.

Крупко Д. Проблеми застави та приватизації морських суден // Юридична Україна. - 2003. - № 2. - С. 71-75.

Кулініч О.О. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав: Ав­тореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К., 2006. - 20 с.

Кулішенко B.C. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - До­нецьк, 2003. - 17 с.

Леонтьева О.Б. Право оперативного управления и право хозяйственного ве­дения - вещные права образовательных организаций // Социальные проблемы права. Вып. 3. - М.: МГСУ, 2002. - С. 136-171.

Ляшенко СВ. О юридической несостоятельности термина «собственник пред­приятия» // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів учасників «круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., Київ). - С. 74-76.

Мазолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период пере­хода к рыночной экономике. - М., 1992.

Майданик РА. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. - К.: Київ­ський університет, 2002. - 502 с.

Майданик P.A. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві. Автореф. дис.... докт. юрид. наук. - К., 2003. - 28 с.

Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - К., 2001. - 20 с.

Максіменцева И.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відхо­дами. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 19 с.

Малиновська B.C. Застереження про ускладнюючі обставини: правові аспекти використання //Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 174-183.

Малышкин AM. Финансовая отчетность предприятия: Международные и национальные стандарты: Учеб. пособие. 2-е изд., доп. и испр. - Сумы: Универси­тетская книга, 2001. - 158 с.

Мамутов В.К., Хахулин В.В. Проект нового Гражданского кодекса нуждается в постатейном рассмотрении // Юридичний вісник України. - 2000. - № 44 (2-8 листопада).

Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн. - К., 1996. -С. 137-201.

Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і пра­ва ім. В.М.Корецького. - К., 2004. - 36 с.

Михеева Л. Доверительное управление имуществом. - M.: Юристь, 1999. - 176 с.

Михайленко О.О. Суперфіціарне право: історія, сучасність, перспективи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. -№2.-С. 121-124.

Музика Л.А. Територіальна громада як суб'єкт права комунальної власності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. -№2.-С. 100-102.

Муніципальне право України: Підручник / В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов, М.І.Корнієнко, Б.А.Пережняк, Н.КЛсаєва. - 2-е вид. стерео­тип. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

Назарова Ю.Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах. - Харьков: Эспада, 2002. - 88 с.

Назарова Ю.С. Проблеми актуалізації властивостей об'єктів промислової власності в цілях здійснення корпоративної трансакції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 131-134.

Нецька Л. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - № 1. - С. 145-148.

Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий ас­пект). Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 18 с.

Овечкін В.Е. Проблемні питання відправлення правосуддя у справах, пов'язаних із застосуванням законодавства про власність // Вісник господар­ського судочинства. - 2001. - № 1. - С. 42-49.

Овчинникова Ю.С. Материалы конференции «Право собственности и дру­гие вещные права в юридической науке, законодательстве и практике России и зарубежных стран» // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 80-89.

Онуфріенко O.I. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних па­перів в Україні. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К„ 2000. - 18 с.

Онуфриенко О. Акции как вид ценных бумаг // Юридическая практика. -2001.- 18.01.-С. 9.

Орлова H.B. Акционирование предприятий. Проблема формирования эффективного собственника // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління: 36. наукових праць. Т. 2 / Відп. ред. С.А.Кузнецов. - Одеса: Астро-Принт, 1999.- С. 191-196.

Паскарь АД., Польовий В.І. До питання про управління обласними радами майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 2. - С. 225-229.

Пашков В.М. Правове регулювання обігу лікарських засобів: Монографія. -К.: МОРІОН, 2004. - 160 с.

Первомайський О.О. Окремі питання участі територіальних громад у цивіль­них правовідносинах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управ­ління та права. - 2002. - № 2. - С. 69-70.

Пересунько СІ. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, пер­спективи). - Кіровоград: Єлисавет, 1998. - 297 с.

Пересунько СП. Право державної власності та його здійснення в період рин­кових реформ в Україні. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К, 1998. - 16 с.

Петренко О. Захист прав на об'єкти промислової власності: поняття, теоретико-практичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав люди­ни в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 p.). - Львів. - С. 295-297.

Петриченко О. Правовий режим майна державних унітарних підприємств: ак­туальні питання // Право України. - 2000. - № 12. - С. 97-101.

Петруня Ю. Визначення акції // Предпринимательство, хозяйство и право. -1999.-№4.-С. 16-18.

Підопригора O.A., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник. - К: Юрінком Інтер, 1998.

Підопригора O.A. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної влас­ності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 23-28.

Пількевич В.Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. - К, 2006. - 20 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: Моногра­фія. - К: Юстиніан, 2006. - 424 с.

Половко С Проблеми правового регулювання оренди державного майна // Право України. - 1998. - № 3. - С. 51.

Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Тео­рія формування правовідносин: Монографія. - К, 2000. - 104 с.

Посполітак В. Правові аспекти існування «бездокументарних» цінних паперів // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 4. - С. 23-25.

Посполітак B.B. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К, 2001. - 20 с.

Право власності в Україні: Навч. посіб. / О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова, О.А.Підопригората ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - Юрінком Інтер, 2000.-816 с.

Правові проблеми колективної власності в Україні (матеріали «круглого сто­лу») // Право України. - 1996. - № 1. - С. 5-30.

Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. - К.: Ін Юре, 2006. - 636 с.

Пронська Г.В. Право колективної власності у підприємницькій діяльності в Україні // Концепція розвитку законодавства України. - К, 1996. - С. 272-275.

Пронская Г.В. Современные тенденции развития основного производственно­го звена в отраслевом управлении народным хозяйством в республике // Отрас­левое управление в республике (организационно-правовой аспект). - К., 1991. -С. 87-115.

Пронская Г.В. Колхозные рынки: чья собственность? // Закон и бизнес. -1996. - № 34. - С. 6-7.

Пушкар М.В. Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Вер­ховної Ради України. - К., 2006. - 17 с.

Пушкин A.A. Законодательство Украины о праве государственной собственнос­ти нуждается в совершенствовании // Бизнес Информ. - 1992. - № 15. - С. 4-6.

Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: 36. наукових праць. - К, 2006. - 318 с.

Рубаник В. Власність і право власності: деякі нотатки з приводу українських реалій і співвідношення їх з понятійно-категоріальним апаратом і науковим ін­струментарієм // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 11. - С. 39-42.

Савельев В.А. Действующее право собственности и некоторые сложноструктурные модели права собственности // Государство и право. -2001.-№9.-С. 19-23.

Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К, 2002. - 20 с.

Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Креди­тування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимо­нопольно законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: На­вчальний посібник. 3-е вид., перероб.і доп. - К.: A.C.K., 2005. - 912 с.

Святоцъкий О., Федченко Л. Нематериальні активи як складова майна підпри­ємств, установ, організацій // Право України. - 1998. - № 6. - С. 81.

Святоцъкий О., Федченко Л. Інтелектуальна власність - найважливіша скла­дова нематеріальних активів // Право України. - 1998. - № 7. - С. 33.

Скловский КМ. Собственность в гражданском праве. - M.: Дело, 1999. - 512 с.

Слипченко CA. Право доверительной собственности. Монография. - Харьков: Консум, 2000. - 176 с.

Сляднева Г.О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 16 с.

Снісаренко Л.Ю. Особливості реалізації державою права на участь в управлін­ні акціонерним товариством // Проблеми вдосконалення господарського законо­давства України: тези виступів учасників «круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., Київ). - С. 49-53.

Спасібо-Фатеєва І. Питання управління державною і комунальною власніс­тю: приватноправовий аспект // Предпринимательство, хозяйство и право. -1999. -№ 10.-С. 9-13.

Спасибо-Фатеева И. Государственная регистрация в сфере имущественного оборота // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7. - С. 5-8.

Спасібо-Фатеєва LB. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (зб. статей). - Харків: Райдер, 2002. - 172 с.

Степанчук Н. Правове регулювання відчуження майна державними підпри­ємствами // Право України. - 2001. - № 10. - С. 32-35.

Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. лит., 1991. - 240 с.

Суханов ЕЛ. Общие положения о праве собственности и других вещных пра­вах // Хозяйство и право. - 1995. - № 6. - С. 29.

Толстой Ю.К. Социалистическая собственность и право оперативного управ­ления // Проблемы гражданского права. - Л., 1987. - С. 35-78.

Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. -Донецьк, 2006. - 20 с.

Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб., 2003. - 24 с.

Угриновсъка О. Особливості звернення стягнення на корпоративні права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX ре­гіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 p.). - Львів. - С. 313-315.

Управление государственной собственностью: Учебник / Под ред. В.И.Кошкина, В.П.Шупыро. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 469 с.

Управление собственностью. - М.: Современное управление и право, 1999. - 96 с.

Управління державною власністю: правова модель та досвід інших країн. Ма­теріали конференції. - К.: Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, 1999. - 108 с.

Федоров О., Чумакова Н. Питання права власності в колективному сільсько­господарському підприємстві // Предпринимательство, хозяйство и право. -2000.-№5. -С. 19-21.

Феелькен В. Государство как предприниматель в праве товариществ // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты). - М., 1991. - С. 49-60.

Халаїм Н.О. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2000. - 17 с.

Хозяйственное право. Учебник. В 2-хт. Т. 1. (автор тома Мартемьянов B.C.). -М.: БЕК, 1994. - С. 136-154.

Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка К, 2000.- 17 с.

Чобот O.A. Ноу-хау та договір на його передачу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Університет внутрішніх справ. - X., 1994. - 24 с.

Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. - СПб., 2004. - 24 с.

Цікало В. Виникнення права власності на підставі набувальної давності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX ре­гіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 p.). - Львів. - С. 316-317.

Циммерман Ю.С. Правовой режим основных и оборотных средств государ­ственного промышленного предприятия. - М.: Юрид. лит., 1967. - 151 с.

Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 136 с.

Шандровська JIM. Підстави виникнення права приватної власності громадян (загальна характеристика) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного зако­нодавства України: 36. наук, статей. Вип. XI. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 76-87.

Швиденко О.С. Акція як об'єкт права власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006. - 20 с.

Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр: Авто­реф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2002. - 19 с.

Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т вну­трішніх справ. - X., 2004. - 37 с.

Шрам Х.Й. Управління державними частками у підприємствах України з точ­ки зору правового положення підприємств // Управління державною власністю: правова модель та досвід інших країн. Матеріали конференції. - Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, ТАСІС, 1999. - С. 21-35.

Шуміло I.A. Відповідальність за порушення законодавства про захист конку­ренції. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2001. - 18 с.

Яворська О.С. Право власності юридичних осіб // Вісник Хмельницького ін­ституту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 105-109.

Янкова О.С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організа­цій. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк. 2000. - 20 с.

Янкова Е.С. Гарантийная функция уставного фонда предприятия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.). - Донецк: ИЭПИ HAH Украины, Юго-восток, Лтд, 2002. - С. 14-18.

Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. - Харків: Право, 2006. - 544 с.

 
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 1132; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.045 сек.