Нормативні акти

Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // ВВР України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141. Господарський кодекс України. Цивільний кодекс України.

Закон Української PCP від 03.08.1990 р. «Про економічну самостійність Укра­їнської PCP» // ВВР УРСР. - 1990. - № 34. - Ст. 499.

Закон України від 07.02. 1991 р. «Про власність» // ВВР УРСР. - 1991. -№ 20. - Ст. 249.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1991. -№ 47. - Ст. 647.

Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР Укра­їни. - 1991. -№ 49. - Ст. 682.

Закон України від 13.12.1991 р. «Про основи державної політики у сфері на­уки і наукової діяльності» // ВВР України. - 1992. - № 12. - Ст. 165.

Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в ре­дакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20 березня.

Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99 (з наступними змінами).

Закон України від 02.09.1992 р. «Про нотаріат» // ВВР України. - 1993. -№ 39. - Ст. 383 (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу» // ВВР України. - 1992. -№ 47. - Ст. 642 (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 02.10.1992 р. «Про інформацію» // ВВР України. - 1992. -№ 48. - Ст. 650.

Закон України від 14.12.1992 р. «Про охорону праці» // ВВР України. - 1992. -№ 49. - Ст. 668.

Закон України від 21.04.1993 р. «Про охорону прав на сорти рослин» // ВВР України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.

Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» (в ред. Закону від 14.09.2006 р. № 140-У) // ВВР України. - 2006. -№ 44. - Ст. 432.

Закон України від 25.06.1993 р. «Про науково-технічну інформацію» // ВВР України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 37. -Ст. 307.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» // ВВР України. - 1994. - № 7. - Ст. 34.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про племінне тваринництво» // ВВР Украї­ни. - 1994.-№ 2. - Ст. 7.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про насіння» // ВВР України. - 1994. -№ 2. - Ст. 5.

Закон України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в ре­дакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.

Закон України від 28.12.1994 р. (в редакції від 22.05.1997 р.) «Про оподатку­вання прибутку підприємств» // ВВР України. - 1997. - № 27. - Ст. 181.

Закон України від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР України. - 1994. - № 7. - Ст. 34.

Закон України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних па­перів в Україні» // ВВР України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.

Закон України від 21.05.1997 р. «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВР України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

Закон України від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» // ВВР України. - 1998. - № 8. - Ст. 28.

Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» //ВВР України. -1998. -№ 15. -Ст.67.

Закон України від 03.03.1998 р. «Про передачу об'єктів права державної та ко­мунальної власності» // Урядовий кур'єр. - 1998. - 9 квітня.

Закон України від 09.04.1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

Закон України від 20.05.1999 р. «Про Національний банк України» // Голос України. - 1999. - 11 листопада.

Закон України від 06.06.1999 р. «Про охорону прав на зазначення по­ходження товарів (із змінами від 21.12.2000 р.) // ВВР України. - 1999. -№. 32. - Ст. 267.

Закон України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 вересня.

Закон України від 22.02.2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за дер­жавні кошти» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 травня.

Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (па­йові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України. - 2001. - № 21. -Ст. 103.

Закон України від 05.04.2001 р. «Про обіг векселів в Україні» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 4 травня.

Закон України від 17.05.2001 р. «Про стандартизацію» // ВВР України. -2001.-№31.-Ст. 145.

Бюджетний кодекс України: затв. Законом України від 21.06.2001 р. // Голос України. - 2001. - 24 червня.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про нафту і газ» // ВВР України. - 2001. -№ 50. - Ст. 262.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та профе­сійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України. - 2001. - № 47. - Ст. 251.

Земельний кодекс України: Затверджений Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України. - 2001. - № 3-4. - Ст. 27.

Закон України від 05.06.2003 р. «Про іпотеку» // ВВР України. - 2003. -№38.- Ст.313.

Закон України від 19.06.2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консо­лідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // ВВР України. - 2004. -№ 1. - Ст. 1.

Закон України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управ­ління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // ВВР Украї­ни. - 2003. - № 52. - Ст. 377.

Закон України від 22 грудня 2005 року «Про іпотечні облігації// ВВР Украї­ни. - 2005. -№ 16. - Ст. 134.

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери та фондовий ри­нок» // ВВР України. - 2006. - № 31. - Ст. 1126.

Закон України від 15 березня 2006 року «Про холдингові компанії в Україні» // ВВР України. - 2006. - № 34. - Ст. 1253.

Закон України від 21 вересня 2006 року «Про управління об'єктами держав­ної власності» // ОВУ. - 2006. - № 41. - Ст. 2726.

Указ Президента України від 12.03.1996 р. «Про загальне Положення про мі­ністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади» // Урядовий кур'єр. - 1996. - 28 березня.

Положення про Міністерство фінансів України: затв. Указом Президента України від 26.08.1999 р. № 1081/99 // ОВУ. - 1999. - № 35 (17.09.1999). - С. 1.

Положення про Міністерство економіки України: затв. Указом Президента Укра­їни від 23.10.2000 р. № 1159/2000 // ОВУ. - 2000. - № 43 (10.11.2000). - Ст. 46.

Указ Президента України від 15.11.2000 р. «Про захист документів і товарів го­лографічними захисними елементами» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 25 грудня.

Указ Президента України від 26.03.2001 р. «Про додаткові заходи щодо роз­витку фондового ринку України» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 04 квітня (Орієн­тир. - С. 6-8).

Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: затв. Указом Президента України від 14.02.1997 р. (в редакції від 25.09.2002 р. з наступ­ними змінами) // ОВУ. - 2002. - № 40 (18.10.2002). - Ст. 1854.

Указ Президента України від 11.12.2002 р. «Про Державну комісію з регулю­вання ринків фінансових послуг України» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 18 груд­ня (Орієнтир. - С. 16).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. № 311 «Про розподіл державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власніс­тю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власніс­тю)» // Урядовий кур'єр. - 1991. - № 40.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» // ЗПУ - 1993. - № 12. -Ст. 269.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1994 р. № 238 «Про розмеж­ування державного майна України між загальнодержавною власністю та власніс­тю Автономної Республіки Крим // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів. - К: Юрінком Інтер, 2002. - С. 122-123.

Положення про представників у справах інтелектуальної власності: затв. по­становою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р. № 545 // ЗПУ. - 1994. - Хе 11.-Ст. 278.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвер­дження Порядку подання фінансової звітності» // Офіційний вісник України. -2000. - № 9. - Ст. 344 (з наступними змінами).

Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на вико­нання функцій з управління державними корпоративними правами: затв. поста­новою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 // Державна та ко­мунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів. - К: Юрінком Інтер, 2002.-С. 149-154.

Порядок управління акціями (частками), що знаходяться в державній влас­ності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. № 518 // Урядовий кур'єр. - 2001. - 30 травня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 «Про випуск казначейських зобов'язань» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 15 січня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 р. № 262 «Про затвер­дження Переліку випуску, авалювання, індексації та погашення векселів, що ви­пускаються державними підприємствами і акціонерними товариствами, в статут­ному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків» // Урядовий кур'єр. -2002. - 30 березня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2002 р. № 932 «Про затвер­дження Переліку документів і товарів, що підлягають захисту голографічними елементами» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 17 липня.

Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку: затв. нака­зами Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 і від 29.11.1999 р. № 290 // Збірник законодавства з підприємницького права України: Збірник норма­тивних актів. - К: Атіка, 2000. - С. 455-473.

Положення про реєстр державних корпоративних прав: затв. наказом Націо­нального агентства України з управління державними корпоративними правами від 14.05.1999 р. № 72 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів. - К: Юрінком Інтер, 2002. - С. 155-159.

Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на вико­нання функцій управління державними корпоративними правами: затв. наказом Фонду державного майна України від 18.05.2000 р. № 1014 // Державна та ко­мунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів. - К: Юрінком Інтер, 2002. - С. 89-92.

Типовий договір доручення на здійснення уповноваженою особою функ­цій управління державними корпоративними правами: затв. наказом Фон­ду державного майна в Україні від 07.09.2000 р. № 1647 // Державна та ко­мунальна власність в Україні: 36. нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 102-108.

Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну мо­дель: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 // ОВУ. - 2001. - № 9. - Ст. 386.

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 // ОВУ. - 2002. - № 11.-Ct.531.

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. № 291 // ОВУ. - 2001. - № 18. - Ст. 804.

Наказ Фонду державного майна України від 17.04.2001 р. № 649 «Про затвер­дження Переліку документів, які подаються орендодавцеві» // КІПС «НАУ».

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого походження товару: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 17.08.2001 р. № 598 // ОВУ. - 2001. - № 36. - Ст. 1682.

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 // ОВУ. - 2002. -№Н.-Ст. 531.

Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про ви­дачу патентів України на сорти рослин: затв. наказом Міністерства аграрної по­літики України від 13.12.2002 р. № 390 // Юридичний вісник України. - 2003. -№ 11 (15-21 березня).

Положення про порядок випуску облігацій підприємств: затв. рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. № 322 // Юридичний вісник України. - 2003. - № 41 (11-17 жовтня).

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів діяльності з управлін­ня активами, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 № 341 // ОВУ. - 2006. -№ 31. - Ст. 2258.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому рин­ку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 346 // ОВУ. - 2006. - № 34 (06.09.2006). - Ст. 2433.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 347 // ОВУ. - 2006. - № 34 (06.09.2006). - Ст. 2432.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому рин­ку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників імен­них цінних паперів, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 348 // ОВУ. -2006. - № 34 (06.09.2006). - Ст. 2434.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому рин­ку - депозитарної діяльності, затв. рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006 р. № 349 // ОВУ. - 2006. - № 34 (06.09.2006). - Ст. 2435.

Положення про депозитарну діяльність, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999 // ОВУ. - 2006. - № 49 (18.12.2006). - Ст. 3269.

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних па­перів, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000 // ОВУ. - 2007. - № 7 (05.02.2007). - Ст. 233.

Положення про порядок реєстрації випуску акцій: затв. рішенням ДКЦПФР від 26.04.2007 р. № 942 // ОВУ. - 2007. - № 44 (25.06.2007). - Ст. 1826.
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 606; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.013 сек.