Безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

№ п/п Найменування заходів, робіт Вартість робіт Ефективність заходів Строк виконання Особи, відповіда-льні за виконання
Асигновано Фактично витрачено Планується Досягнутий результат
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
           

 


Аналіз стану умов праці        
    Обґрунтування запланованих заходів    
Виявлення факторів, які впливають на умови праці       Вдосконалення організації виконання плану та його пропаганда серед працівників
    Узгодження проекту плану по поліпшенню умов праці з іншими розділами проекту плану підприємства    
Соціальна та економічна оцінка стану умов праці       Обговорення, доробка проекту плану
    Розробка заходів щодо відповідальності та стимулювання виконання плану    
Визначення ефективності застосовуємих заходів       Внесення змін в проект плану
    Узгодження проекту плану в міністерстві    
Врахування досягнень науково – технічного прогресу        
      Затвердження плану    
Прогноз зміни стану умов праці        

Рис. 11.3. Розробка плану підприємства по поліпшенню умов праці.[2. С.93]


Виділяють такі напрями поліпшення умов праці на виробництві:

- вдосконалення технологічних процесів ;

- механізація та автоматизація виробничих процесів;

- впровадження дистанційного управління виробничими процесами з метою виведення людини із зони несприятливих умов праці;

- удосконалення конструкцій устаткування або заміна застарілого устаткування новим;

- раціональне планування та інженерне забезпечення виробничих процесів;

- влаштування та реконструкція діючих вентиляційних систем;

- виготовлення та установка ефективних інженерно – технічних засобів охорони праці (огороджень, засобів сигналізації, контролю запобіжних пристроїв тощо);

- реалізація конструктивних рішень з метою доведення до норми рівнів шуму, вібрації, температурного режиму тощо;

- раціоналізація режимів праці та відпочинку ;

- використання індивідуальних засобів захисту тощо.

Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і на соціальні результати виробництва.

До економічних результатів впливу умов праці на людину, які мають позитивне значення, слід віднести підвищення продуктивності праці, раціональне використання основних виробничих фондів.

Сприятливі умови сприяють підвищенню продуктивності праці за рахунок кращого використання робочого часу завдяки зниженню цілоденних втрат через тимчасову непрацездатність та виробничий травматизм.

Зростання продуктивності праці супроводжується також, як правило, досягненням високої якості продукції та послуг, а скорочення витрат робочого часу сприяє зменшенню собівартості продукції.

За даними досліджень, комплекс заходів з поліпшення умов праці може забезпечити приріст продуктивності праці на 15-20% [9. С. 87].

Поліпшення умов і впровадження заходів з забезпеченню безпеки праці сприяють скороченню плинності кадрів. За мотивами “небезпечні і шкідливі умови” звільняється в промисловості до 20% усіх вивільнених, а в будівництві – понад 25%.

Слід зазначити, що позитивні економічні результати тісно пов’язані як з особистими факторами (дієздатність, працездатність), так і з соціальними результатами.

Зростання продуктивності праці пов’язано зі скороченням витрат робочого часу, обумовлених тимчасовою непрацездатністю, підвищенням ефективності використання робочого часу і продовженням періоду активної трудової діяльності.

Несприятливі умови праці приводять до зворотніх результатів: різних форм та ступенів втомленості працівників, функціонального напруження організму.

До негативних економічних результатів належать недоодержання додаткового продукту, непродуктивне споживання робочої сили, зниження продуктивності праці.

Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов праці на працівників.

До позитивних соціальних результатів можна віднести ступінь сприятливого впливу процесу праці на здоров’я людини та розвиток її особистості: стан здоров’я, ставлення до праці, соціальна активність, максимальне задоволення умовами праці.

Негативний соціальний результат включає зниження творчої активності, зацікавленості в праці, зниження трудової дисципліни, зростання плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці.

Для оцінювання результатів заходів з поліпшення умов та охорони праці згідно з Методикою визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, запропоновані чотири групи показників [10]:зміна стану умов і охорони праці;соціальні;соціально-економічні;економічні.

Зміна стану умові охорони праці характеризуються підвищенням рівня безпеки праці, поліпшенням санітарно – гігієнічних, естетичних, психофізіологічних показників.

Соціальні результати заходів з поліпшення умов і охорони праці визначаються за такими показниками:збільшення кількості робочих місць, які відповідають нормативним вимогам та скорочення кількості працюючих у незадовільних умовах;зниження рівня виробничого травматизму;зменшення кількості випадків професійної захворюваності, пов’язаної з незадовільними умовами праці;зменшення кількості випадків інвалідності внаслідок травматизму чи професійної захворюваності;

- зменшення плинності кадрів через незадовільні умови праці.

Економічні результати заходів щодо поліпшення умов і охорони праці виражаються у вигляді економії за рахунок зменшення збитків унаслідок аварій, нещасних випадків і професійних захворювань.

Стимулювання роботи з поліпшення умов праці передбачає систему заохочень. Так ст. 29. “Економічне стимулювання охорони праці” Закону України “Про охорону праці” визначає, що до працівників підприємств можуть застосовуватися будь – які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором (угодою, трудовим договором).

Досвід розвинених країн у галузі охорони праці свідчить, що поліпшенню умов праці сприяють такі заходи:

1. Податкові пільги на засоби, які застосовуються для оздоровлення умов праці.

2. Диференціація страхових внесків залежно від частоти і тяжкості травматизму і професійних захворювань.

3. Застосування санкцій за бездіяльність власників щодо поліпшення умов праці. Використання зарубіжного досвіду в галузі охорони праці буде сприяти поліпшенню умов праці на підприємствах України.

Розділ 12. Оцінювання персоналу

 

12.1. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу

12.2. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.

12.3. Система оцінки персоналу та її види.

Модель комплексної оцінки персоналу

12.4. Методи оцінки персоналу
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 782; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.008 сек.