Зарубіжна практика страхування

До країн із найбільш високим рівнем розвитку страхової справи нале­жать: США, Німеччина, Швейцарія, Японія, Великобританія, Фран­ція та Бельгія.

Страховий ринок Сполучених Штатів Америки. Кожен штат має своє страхове законодавство і свій наглядовий орган. Єдиного федерального Закону про страхування та єдиного федерального органу по нагляду за страховою діяльністю немає. Кожен штат висуває свої вимоги щодо мінімального рівня капіталу, видів страхування, прово­дить ревізію підконтрольних страхових компаній, здійснює загальне регу­лювання страхової діяльності шляхом видачі ліцензії брокерам, агентам і самим страховим компаніям.

У США існують два типи страхових компаній: акціонерні товариства і товариства взаємного страхування. Державних страхових фірм не існує. Акції акціонерних товариств може придбати як фізична, так і юридична особа.

Страховий ринок Німеччини.Страхова справа в Німеччині розділена між системою державного со­ціального забезпечення і приватним сектором страхових послуг. Соціальне страхування обов'язкове для всіх найманих працівників і роботодавців, якщо вони не охоплені сектором приватних страхових справ. Мається на увазі пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, на випадок тимчасової втрати працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

Приватний сектор страхових послуг у Німеччині представлений таки­ми видами страховиків — акціонерні страхові компанії, товариства взаєм­ного страхування і державні страхові корпорації.

Обов'язкове страхування в Німеччині має дещо обмежений характер. Федеральне законодавство держави встановлює: обов'язкове страхування роботодавця за збиток найманим робітникам, заподіяний виробничою тра­вмою або шкідливими умовами праці, обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів за збиток перед тре­тіми особами в результаті дорожньо-транспортного випадку та обов'язкове страхування професійної (цивільної) відповідальності авіаційних перевіз­ників і диспетчерів з керування рухом цивільних повітряних суден, бухгал­терів, мисливців, операторів атомних енергетичних установок, споживачів атомної енергії і радіоактивних ізотопів, товаровиробників фармацевтичної продукції.

Страховий ринок Швейцарії.Ця країна відрізняється високим рів­нем розвитку страхової справи. Вона має найвищий показник по збору страхових премій на душу населення. Однією з умов успішної діяльності страхових товариств є їх активна інвестиційна діяльність на ринку капіталів. Більше половини всіх активів страхових компаній розміщені у формі позичок та інвестицій в облігації.

Характерним для Швейцарії є тісне взаємовикористання національно­го й іноземного капіталу, оскільки страхові компанії часто є транснаціона­льними корпораціями з великими закордонними інтересами.

Страховий ринок Японії.Організація страхування в цій країні має ряд особливостей. Основна особливість полягає в тому, що в страховій справі домінують компанії зі страхування життя громадян. Причиною цього стала відсутність, протягом тривалого часу, системи державного соціального страхування і забез­печення населення, через що більшість громадян були змушені користува­тися послугами страхових компаній.

Страховий ринок Великобританії.Страхова справа у Великобрита­нії має два головних напрямки: довгострокове страхування життя громадян та змішане страхування.

У Великобританії на ринку страхування діє багато іноземних компаній, з якими британські страховики тісно співпрацюють. Невеликі британські компанії, зазвичай, обмежують діяльність територією своєї кра­їни. Великі компанії, що займаються змішаним страхуванням, працюють також і за кордоном, діючи через філії, агенції чи пов'язані з ними місцеві фірми. Більшість страхових компаній Великобританії є приватними, тобто з граничною відповідальністю та акціонерним капіталом. Акціонери цих страхових організацій мають право на отриман­ня прибутку компанії.

Страховий ринок Франції.Поява фінансово-банківського страхування та відносна деспеціалізація каналів страхового поширення призвели до стандартизації страхових послуг, особливо в галузі страхування життя громадян. Зацікавленість страховим сектором зумов­лює той факт, що інвестиції у страхування стали головними інвестиціями французьких сімей. Нині розширюються також нові ринки:страхування комп'ютерних систем та мереж, страхові випадки в медицині, енергетиці тощо.

Страховий ринок Бельгії.У Бельгії спільне страхування не може бути диференційоване від ін­ших видів діяльності, адже воно часто застосовується для страхування ве­ликих індустріальних ризиків. На сьогодні перед бельгійським страховим ринком постали такі скла­дні проблеми: зменшення витрат на управління страховими компаніями, які є найвищі у Європі, недосконалість законодавчої бази держави, дифе­ренціація кількості премій як функція застрахованих збитків з метою зміц­нення конкурентних позицій на ринку, неможливість подальшого отри­мання необхідних фінансових гарантій для страхувальників стосовно страхових послуг, які пропонують іноземні компанії.

Незважаючи на це, більшість страхових компаній органічно вписались у нові умови життєдіяльності та продовжують успішно функціонувати на страховому ринку Бельгії.

 
Дата добавления: 2015-03-23; просмотров: 1458;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.