Розділ 1. Елементи квантової фізики

 

Лекція 1.Корпускулярно - хвильовий дуалізм речовини
1.1.1. Ядерна модель атома. Теорія Бора і її суперечності .......................
1.1.2. Гіпотеза й формула де Бройля. Дослідне обґрунтування корпускулярно - хвильового дуалізму речовини .............................  
1.1.3. Співвідношення невизначеностей. Межі використання законів класичної фізики ..................................................................................  
Лекція 2. Основні поняття квантової механіки
1.2.1. Поняття стану частинки у квантовій механіці. Хвильова функція і її статистичний зміст. Стандартні умови .......................
1.2.2. Загальне (часове) рівняння Шредінгера ...........................................
1.2.3. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів................................
Лекція 3. Найпростіші задачі квантової механіки
1.3.1. Рух вільної частинки ..........................................................................
1.3.2. Частинка в одновимірному потенціальному ящику .......................
1.3.3. Гармонічний квантовий осцилятор ..................................................
1.3.4. Проходження частинки крізь потенціальний бар’єр. Тунельний ефект ................................................................................  
Лекція 4. Фізика атомів і молекул
1.4.1. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа ...................................................................  
1.4.2. Енергія атома водню і його спектр. Виродження рівнів. Правила відбору ................................................................................................  
1.4.3. Механічний і магнетний моменти атома водню .............................
Лекція 5. Багатоелектронні атоми
1.5.1. Досліди Штерна й Герлаха. Спін електрона ...................................
1.5.2. Принцип нерозрізненості тотожних частинок. Принцип Паулі ....
1.5.3. Розподіл електронів за станами. Періодична система елементів .
1.5.4. Рентгенівські промені. Суцільний спектр і його межі. Характеристичний спектр. Закон Мозлі ..........................................  
Лекція 6. Молекула
1.6.1. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил ................................  
1.6.2. Енергетичні рівні молекул. Молекулярні спектри. Парамагнетний резонанс ................................................................................................  
1.6.3. Комбінаційне розсіювання світла ......................................................
1.6.4. Поглинання. Спонтанне й вимушене випромінювання. Оптичні квантові генератори ............................................................................  
Розділ 2. Елементи статистики  
Лекція 1. Основні статистичні поняття
2.1.1. Статистичний і термодинамічний методи вивчення макроскопічних систем ....................................................................  
2.1.2. Імовірність. Середні значення фізичних величин. Функція розподілу ............................................................................................  
2.1.3. Фазовий простір. Комірка фазового простору. Число станів у просторі імпульсів. Густина станів для вільної частинки ...........    
Лекція 2. Класичні розподіли  
2.2.1. Розподіл Максвелла - Больцмана та його аналіз ..............................
2.2.2. Розподіл Больцмана. Барометрична формула ..................................
2.2.3. Розподіл Максвелла молекул за швидкостями. Найбільш імовірна швидкість молекул. Середня і середньоквадратична швидкості газових молекул ................................................................  
Лекція 3.Молекулярна фізика й термодинаміка
2.3.1. Молекулярно-кінетична теорія. Основні положення МКТ .............
2.3.2. Основне рівняння МКТ газів. Температура. .....................................
Лекція 4.Термодинаміка  
2.4.1. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці ...
2.4.2. Перший закон термодинаміки ...........................................................
2.4.3. Теплоємність ідеального газу ............................................................
2.4.4. Теплові двигуни. Термодинамічні цикли. Цикл Карно ..................
2.4.5. Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію............................................  
Лекція 5.Елементи зонної теорії кристалів
2.5.1. Енергетичні зони в кристалах. Метали, діелектрики й напівпровідники з точки зору зонної теорії ......................................  
2.5.2. Носії струму в кристалах. Квазічастинки. Ефективна маса носіїв струму в кристалі .................................................................................  
2.5.3. Густина квантових станів у енергетичній зоні .................................
Лекція 6.Електронний газ у металі
2.6.1. Розподіл електронів у металі за енергіями. Енергія Фермі ............
2.6.2. Розрахунок енергії Фермі. Середнє значення енергії електронного газу в металі. Температура виродження .................  
2.6.3. Квантова теорія електропровідності металів ..................................
2.6.4. Теплоємність електронного газу .......................................................
Лекція 7.Кристалічна ґратка. Теплові властивості твердих тіл
2.7.1. Будова кристалів. Фізичні типи ґраток .............................................
2.7.2. Дефекти в кристалах. Фонони ...........................................................
2.7.3. Теплоємність кристалів та її залежність від температури. Теорія Дебая ...................................................................................................  
2.7.4. Теплопровідність кристалів ...............................................................
Лекція 8. Електронні властивості напівпровідників
2.8.1. Власна провідність напівпровідників ................................................
2.8.2. Домішкова провідність напівпровідників .........................................
2.8.3. Контакт двох напівпровідників з різним типом провідності. Напівпровідникові діоди. Тунельні діоди ........................................  
Література ..........................................................................................

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 610;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.