Словникова робота в процесі навчання орфографії

Вивчення орфографічного матеріалу нерозривно пов'язане з роботою над збагаченням і активізацією словникового запасу дітей. Це завдання виходить із психологічної закономірності: якщо учень слово зустрічає вперше, не знає його значення, не вміє правильно вимовляти, значить правильно не передасть його на письмі.

Програма з мови для чотирирічної школи вимагає уваги не лише до граматичного значення слова, а в першу чергу до лексичного. У зв'язку з цим учні вчаться добирати сино­німи і антоніми, розглядають багатозначні слова. Під час вивчення розділу «Будова слова» вчаться добирати спорід­нені, утворювати нові слова за допомогою суфіксів і префік­сів, розглядають значення та правопис таких слів. Ця ро­бота повинна не обмежуватись відповідними розділами підручника, а продовжуватись при вивченні кожної теми, в тому числі й орфографічної.

Словникова робота в процесі навчання орфографії має й інший напрямок — засвоєння правопису слів, що є слов­никовими. Написання таких слів переважно не можна по­яснити правилами сучасного правопису, тому що воно скла­лося історично, наприклад, написання букви ив слові криниця або еу слові пшениця. Доцільно застосовувати вправи, пов'язані з роботою над орфографічним словником.

До словникових у початкових класах віднесено і ряд слів на правила, які вивчаються у старших класах (напри­клад, деякі числівники, прислівники), слова іншомовного походження (аеродром, телеграф, метро та ін.). Роботу з такими словами слід починати із з'ясування значення. А щоб учні запам'ятовували їх правопис, слова доцільно включати у вправи, які виконуються на уроках, зокрема в словникові,слухові, зорові та зорово-слухові диктанти, ви­користовувати їх під час складання словосполучень і ре­чень, добирати при можливості синоніми і антоніми. На­приклад: вдень — ..., взимку — ..., ліворуч .,., спере­ду — ... і т. д.

Цікавою є робота над мотивованим значенням або ети­мологією таких слів, звичайно, у випадках, коли це можли­во. Наприклад, учитель записує на дошці: юннат це юний натураліст і пропонує подумати, як утворилось слово юннат і чому воно пишеться з двома н.

Цікавою є робота над класифікацію таких слів за різни­ми ознаками. Наприклад:

— Прочитайте слова і випишіть ті, які означають пору доби чи пору року; аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, гвинтівка, взимку, влітку, вчора, гардероб, гектар, держава, ліворуч, праворуч. Або: з ряду слів виписати ті, які є анто­німами. Корисною може бути робота із загадками, відгадка­ми яких є слова із словника, читання ребусів, метаграм, кросвордів тощо.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 690; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.