Адміністративне право в системі права України. Соціальне призначення адміністративного права.

Адміністративне право є однією з найбільших галузей права України, оскільки воно регулює величезна кількість різноманітних суспільних відносин, і воно регламентує діяльність органів виконавчої влади і частково органів місцевого самоврядування, які є складовими публічної влади. Практично немає такої сфери суспільного життя, яка була б поза меж дії норм адміністративного права. Адміністративне право є однією з фундаментальних галузей права, яка в сукупності з іншими галузями (конституційним, цивільним, кримінальним) передбачає основи діяльності держави в особі її державних органів, визначає їх систему та повноваження. Адміністративне право-це така система правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв'язку з організацією і функціонуванням органів державного управління, державним управлінням сферами суспільного життя, функціонуванням адміністративної юстиції та притягненням до адміністративної відповідальності.

Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і посадових осіб, на різні суспільні відносини. Водночас, метою адміністративного права є закріплення таких форм і напрямків діяльності зазначених органів, їх посадових осіб, які забезпечували б повсякденний демократичний режим цих відносин на основі непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційна вимога щодо переходу від пануючої у минулому ідеології «домінування держави» над людиною до нової ідеології — «служіння держави» людині повинна стати основним принципом адміністративного права і пронизати весь його зміст. Три головних функцій адм.. прав, а саме:

а) управлінської (регулювання управлінської діяльності);

б) правореалізаційної (реалізація прав і свобод громадян);

в) правозахисної(захист порушених прав і свобод громадян). Саме в межах третьої функції передбачено створення адміністративної юстиції як форми спеціалізованого судового захисту прав і свобод громадян від порушень з боку органів виконавчої влади. Проведення адміністративної реформи в Україні викликало об’єк­тивну необхідність його переосмислення і розгляду як предмета адмін.права:

— відносин державного управління у сфері економіки, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності;

— управлінських відносин в системі та в структурі державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (включаючи відносини державної та муніципальної служби);

— управлінських відносин, що складаються в процесі внутрішньої організації та діяльності апарату інших державних органів (апарату прокуратури, апарату судів, Апарату Верховної Ради України, Адміністрації ПУ, Секретаріату КМУ тощо), а також в адміністраціях державних підприємств, установ, організацій;

— управлінських відносин,пов’язаних з реалізацією функцій та пов­новажень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інстанціям;

— відносин у зв’язку з забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також надання їм різноманітних управлінських послуг;

— відносин у зв’язку з організацією та діяльністю адміністративних судів (тобто у сфері адміністративної юстиції);

відносин у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб.

Методуадміністративного права, що в ньому використовуються як загальні методи правового регулювання: імперативний і диспозитивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів; б) встановлення заборон; в) надання дозволів;

так і спеціальні, притаманні тільки цій галузі: субординації, координації, реординації, адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій тощо.

Принципи адміністративного права — це основоположні засади, ідеї теорії адміністративного права. Серед загальних принципів адміністративного права виокремлюють принципи: законності, гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, взаємної відповідальності держави і людини, рівності громадян перед законом, демократизму, нормотворчості й реалізації права. У розв’язанні завдань адміністративної реформи вирішальну роль має відіграти адміністративне право, оскільки воно органічно пов’язане з виконавчою владою, являючи собою, з одного боку, її правові засади, а з іншого — важливий засіб, інструмент її здійснення. Оскільки адміністративне право відстає від вимог сьогодення, неповно і суперечливо регулює суспільні відносини, не забезпечує утвердження пріоритету прав і свобод людини у її стосунках з державою, виникла нагальна потреба в його реформуванні. Система адміністративного права — це внутрішня єдність галузі, яка відображає взаємозв’язок її структурних чинників.

 
Дата добавления: 2015-06-22; просмотров: 2186; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.