Забезпечення пожежної безпеки

 

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на території України:

1. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та ін-шої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організа-цій. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях.

2. Забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб’єктів господарювання.

3. Повноваження у сфері пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших господарських об’єднань визначаються їхніми статутами або догово-рами між суб’єктами господарювання, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню функцій у його апараті створюється слу-жба пожежної безпеки.

4. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забу-дови населених пунктів, будівництва будівель і споруд покладається на орга-ни архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

5. Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях держав-ного, комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будіве-льних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду та інших спорудах, при-ватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з гос-подарськими спорудами та будівлями — на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівниц-тва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення:

1) виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконст-рукції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та про-дукція повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки;

2) початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єк-том господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декла-рації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання ви-могам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарю-вання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного виснов-ку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Пожежна охоронастворюється з метою захисту життя і здоров’я гро-мадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах. Її основними завданнями є: 1) забезпечення пожежної без-пеки; 2) запобігання виникненню пожеж та нещасним випадкам під час пожеж; 3) гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.

Забезпечення державної пожежної охорони відповідно до повноважень покладається на:

1) органи та підрозділи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки;

2) державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

3) допоміжні служби, призначені для забезпечення пожежної безпеки;

4) навчальні заклади ЦЗ, науково-дослідні установи, об’єкти ДСНС України;

5) Державний центр сертифікації ДСНС України.

Для забезпечення відомчої пожежної охорониу суб’єктів господарюван-ня, віднесених до сфери управління (Міноборони, Мінінфраструктури (об’єкти залізничного, авіаційного, морського, річкового транспорту), Адміністрації Держприкордонслужби, Держлісагентства, Держрезерву, Адміністрації Держ-спецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, ДПтС), утворюються державні поже-жно-рятувальні підрозділи (частини), що мають виїзну пожежну техніку та за-лучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому ДСНС України. Служби пожежної безпеки, створені для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах даних суб’єктів господарювання, здійснюють контроль за виконанням правил пожежної безпеки на цих об’єктах.

У селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з ДСНС України утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення цих пожежно-рятувальних підрозділів здій-снюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не забороне-них законодавством. У разі якщо в населеному пункті, розташованому на відпо-відній території та з’єднаному з іншими населеними пунктами під’їзними шля-хами загального користування, утворено пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони, який здатний виконувати завдання за призначенням на території населених пунктів, де немає таких підрозділів, у відповідних місцевих бюджетах можуть передбачатися видатки на матеріально-технічне забезпечення таких підрозділів.

У суб’єктів господарювання, населених пунктах для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння органи місцевого само-врядування за рішенням територіальних громад, а також керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забез-печення добровільної пожежної охорони. Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони суб’єктів господарювання утво-рюються з числа їх працівників, а населених пунктів — з числа громадян, які постійно проживають у зазначеному населеному пункті. З метою забезпечення добровільної пожежної охорони Рада міністрів АРК, місцеві державні адмініст-рації, органи місцевого самоврядування і суб’єкти господарювання можуть на-давати пожежно-рятувальним підрозділам у користування будинки, споруди, спеціальні службові приміщення, засоби зв’язку, пожежну техніку та інше не-обхідне майно, яке перебуває у комунальній власності, власності громадян — жителів цих населених пунктів (за їх згодою) та суб’єктів господарювання. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охо-рони може здійснюватися також за рахунок членських внесків, дотацій, при-бутку від власної господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертву-вань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством

 
Дата добавления: 2015-02-25; просмотров: 1628;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.