Грудні хребці

(vertebrae thoracicae ТI - ТXII)

Характернi особливості будови:

- оскiльки бiльшiсть ребер з’єднуються з тiлами двох сумiжних хребцiв, то тiло хребця має на бічній поверхнi по двi ребровi ямки: на верхньому краї тiла хребця - верхню реброву ямку (fovea costalis superior), а на нижньому - нижню (fovea costalis inferior), якi на сумiжних хребцях разом формують ямку для головки ребра. Винятком є I, X, XI, XII груднi хребцi: на I хребцi бiля верхнього краю тiла є реброва ямка для I ребра, а бiля нижнього – напiв’ямка для II ребра. X хребець має напiв’ямку на верхньому краї тiла для X ребра; XI, XII хребцi мають на бiчнiй поверхнi тiла ямки для кожного з останнiх двох ребер (мал. 20);

- суглобові певерхні знаходяться у площині, що наближається до фронтальної (окрім нижніх поверхонь ТXII);

- поперечнi відростки вiдхиленi назад, стовщенi на кiнцях i мають на переднiй поверхнi реброву ямку поперечного вiдрост-ка (fovea costalis processus transversi) для з’єднання з горбком ребра, поперечнi вiдростки XI та XII грудних хребцiв таких ямок не мають;

- остистi вiдростки грудних хребців значно довшi, нiж остисті відростки шийних хребцiв, у верхньому i нижньому вiддiлах хребців вони розташованi горизонтально, в середньому відділі - майже вертикально.

Мал. 20. Грудний хребець (а - вигляд з лівого боку. б – зверху):

 

1 - corpus vertebrae;

2 - processus spinosus;

3 - processus transverses;

4 - processus articularis superior;

5 - fovea costalis processus transverse;

6 - fovea costalis superior;

7 - fovea costalis inferior;

8 - icisura vertebralis inferior;

9 - foramen vertebrale.

 

 

Поперекові хребці (vertebrae lubales LI-LV)

Особливості будови:

- суглобовi вiдростки масивнi, розташованi в стріловій площинi, причому суглобовi поверхнi верхнiх вiдросткiв спрямовані всередину і ввігнутi, а нижнiх вiдросткiв ‑ спрямованi назовнi й опуклi. Кожен верхнiй суглобовий вiдросток (мал. 22) має сосочкоподiбний відросток (processus mamillaris);

- поперечнi вiдростки тонкi та плоскі (вони є рудиментами ребер), без отворiв i суглобових ямок, але бiля основи кожного з них є додатковий вiдросток (processus accessorius), можливо, власне поперечний відросток;

- хребцевий отвір має трикутну форму;

- велике, овальної форми тiло;

Поперекові хребці характерних відмін між собою не мають.

Мал. 22. Поперековий хребець (а - вигляд з лівого боку, б - вигляд зверху):

1 - corpus vertebrae;

2 – foramen vertebrale;

3 - facies aticularis superior;

4 - processus articularis superior;

5 - processus mammillaris;

6 - processus trans-verses;

7 - processus spinosus;

8 - incisura vertebralis inferior;

9 - processus articularis inferior;

10 - processus accessorius.

Крижова кiстка (os sacrum) формується з п’яти крижових хребцiв (vertebrae sacrales SI -SV), якi у дорослих зростаються в одну кiстку. Основа крижової кiстки (basis ossis sacri) спрямована вгору i з’єднується з V поперековим хребцем, утворюючи мис (promontorium). Верхiвка крижової кiстки (apex ossis sacri) обернена донизу i вперед. Тазова поверхня ввігнута. На нiй видiляються поперечнi лiнiї (lineaе transversaе) i вертикально розташованi чотири пари передніх крижових отворiв (foramina sacralia anteriora). Задня поверхня крижової кiстки опукла, вздовж середньої лiнiї проходить серединний крижовий гребiнь (crista sacralis mediana), який утворюється внаслiдок зрощення остистих вiдросткiв. По боках вiд нього розмiщуються невисокi промiжні та бічні крижовi гребенi (crista sacralis intermedia et lateralis), якi утворюються внаслiдок зрощення суглобових та поперечних вiдросткiв. Названi крижовi гребенi розташованi вздовж задніх крижових отворiв (foramina sacralia posteriora; ‑ мал. 23).

Мал. 23. Крижова кістка (а - задня поверхня, б - передня поверхня):

1 - basis ossis sacri;

2 - apex ossis sacri;

3 - partes laterales;

4 - processus articularis superior;

5 - canalis sacralis;

6 - crista sacralis mediana;

7 - crista sacralis medialis;

8 - foramina sacralia posteriora;

9 - foramina sacralia anteriora;

10 - crista sacralis lateralis;

11 - facies auricularis;

12 - hiatus sacralis;

13 - cornu sacrale.

Через крижову кiстку проходить крижовий канал (canalis sacralis), що проходить через усю кiстку. Вгорi вiд задньої частини основи вiдходять два верхнiх суглобових вiдростка (processus articulares superiores), вони розташованi збоку вiд крижового отвору. Знизу крижовий канал закiнчується крижовим розтвором (hiatus sacralis), який обмежований крижовими рогами (cornua sacraliа).

Масивнi бічні частини крижової кiстки (partes laterales) ззаду мають горбистiсть крижової кістки (tuberositas ossis sacri), i на них є вушкоподiбнi поверхнi (facies auriculares), що з’єднуються з клубовими кiстками.

Куприкова кістка (os coccygis). Ця кiстка у дорослої людини складається з III-V рудиментних хребцiв (vertebrae coccygeae). На першому куприковому хребцi можна розрiзнити залишки суглобових вiдросткiв, якi утворюють куприковi ріжки (cornua coccygea; мал. 24).

Мал. 24. Куприк (вигляд сзаду):

1 - cornu coccygeum.

 

 

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 5578; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.