Азақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

 

$$$ 118

Энтропия қандай әріппен белгіленеді?

C) S

 

$$$ 488

Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік оң заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады.

E) потенциалдар айырымы

 

$$$ 489

Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

B)

 

$$$ 491

Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады?

A) кернеулiк

 

$$$ 493

Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады?

C) 0

 

$$$ 494

Электрстатикалық өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне нүктелiк бiрлiк оң зарядты көшіргенде орындалатын электрстатикалық өрiс күшінің жұмысы не деп аталады?

D) потенциалдар айырымы

 

$$$ 500

Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады?

D) - 1 нКл

 

$$$ 502

Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?

E)

 

$$$ 503

Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

C)

 

$$$ 511

Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады?

А) кернеулiк

 

$$$ 549

Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

С) 4 есе өседi

 

$$$ 565

Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,33×10-6 кг/Кл.

С) 200 кКл

 

$$$ 569

ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар.

С) 0,5 А

 

$$$ 579

Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясы бойынша ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

E)

 

$$$ 582

ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

В) 11 В

 

$$$ 587

Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер никельдiң электрхимиялық эквивалентi 0,3×10-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі ток күшi қанша болған?

С) 20 А

 

$$$ 589

Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт » деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады?

В) 750 Дж

 

$$$ 590

Электролиз кезiнде 3,6 г никель бөлiнген. Егер электролиз 50 А ток күшiмен жүргiзiлсе, электролиз қанша уақыт жүргiзiлген? Никельдiң электрохимиялықэквивалентi 0,3×10-6 кг/Кл.

D) 4 мин.

 

$$$ 593

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергiсiн 2 есе азайтып, ток күшiн 2 есе өсiргенде, бөлiнетiн жылу мөлшерi қалай өзгереді?

А) 2 есе өседi

 

$$$ 594

Электр тiзбегi ЭҚК-i 8 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және 3 Ом сыртқы кедергiден тұрады. Тiзбектiң сыртқы бөлiгiнде кернеудiң түсуi қанша болады?

С) 6 В

 

$$$ 603

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымын екi есе қысқартып, оны сол кернеулi жүйеге қосқанда, аспаптың қуаты қалай өзгередi?

С) 2 есе өседi

 

$$$ 604

Электр тiзбегi, iшкi кедергiсi 2 Ом ток көзiнен және кедергiсi 12 Ом тұтынушыдан тұрады. Егер тiзбектегi ток күшi 6 А болса, ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болғаны?

А) 84 В

 

$$$ 612

ЭҚК-терi 4 В және 2 В екi ток көзi аттас полюстарымен параллель жалғанған. Ток көздерiнiң iшкi кедергiлерiнiң сәйкес мәндерi 0,6 Ом және 0,4 Ом. Бұл батареяның потенциалдар айырымы қанша болады?

В) 2,8 В

 

$$$ 615

Электр желiсiне қосылған кедергiсi 10 Ом қыздырғыш суды 5 минутта қайнатады. Егер кедергісі 40 Ом қыздырғышты пайдаланса, онда осы су қайнау үшін қанша уақыт керек болады?

E) 20 мин

 

$$$ 622

Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына параллель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?

А) инерция бойынша

 

$$$ 636

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?

С) шеңбер бойымен

 

$$$ 637

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?

E) спираль бойымен

 

$$$ 675

Электрон бiртекті магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

 

$$$ 690

Электрмагниттiк толқындардың вакуумдағы таралу жылдамдығы неге тең?

E) 3×108 м/с

 

$$$ 699

Электрмагниттiк толқындағы және векторларының тербелiстерiнiң фазалар айырмасы қандай болады?

А) 0 рад

 

$$$ 712

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=4sin(105pt–2px) В/м мынадай болса, онда толқын ұзындығы қанша болады?

E) 1 м

 

$$$ 713

Электрмагниттiк толқын теңдеуi мынадай болса, онда тербелiс периоды қандай болады?

E) 0,5 мкс

 

$$$ 743

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=32cos(106pt-2px) В/м мына түрде берілген болса, толқын ұзындығы қандай болады?

E) 1 м

 

$$$ 745

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=0,5cos(106pt-2px) В/м мына түрде берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?

В) 2 мкс

 

$$$ 750

Энтропияның өзгерісі:

С) .

 

$$$ 777

Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:

А)

 

$$$ 798

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

Е)

 

$$$ 840

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:

1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз:

D) 1,3

 

$$$ 845

Элементар заряд деген не:

D) Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері

 

$$$ 846

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:

С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

 

$$$ 852

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

В)

 

$$$ 854

Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

В)

 

$$$ 855

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады

D) -1 нКл

 

$$$ 860

Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда)?

С)

 

$$$ 866

Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді:

E) Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең

 

$$$ 870

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:

D) = -grad j

 

$$$ 874

Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (çе ç= 1,6 × 10-19 Кл, mе = 9 × 10-31 кг):

 

E) 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/

 

$$$ 743

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=32cos(106pt-2px) В/м мына түрде берілген болса, толқын ұзындығы қандай болады?

E) 1 м

 

$$$ 745

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=0,5cos(106pt-2px) В/м мына түрде берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?

В) 2 мкс

 

$$$ 750

Энтропияның өзгерісі:

С) .

 

$$$ 777

Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:

А)

 

$$$ 798

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

Е)

 

$$$ 840

Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:

1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз:

D) 1,3

 

$$$ 845

Элементар заряд деген не:

D) Табиғаттағы электр зарядының ең кішкентай мөлшері

 

$$$ 846

Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:

С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен

 

$$$ 852

Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:

В)

 

$$$ 854

Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

В)

 

$$$ 855

Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады

D) -1 нКл

 

$$$ 860

Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда)?

С)

 

$$$ 866

Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді:

E) Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең

 

$$$ 870

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:

D) = -grad j

 

$$$ 874

Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (çе ç= 1,6 × 10-19 Кл, mе = 9 × 10-31 кг):

 

E) 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/

 

$$$ 1041

Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы (Умов-Пойнтинг векторы):

D)

 

ЮЮЮ

 

$$$ 449

Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

C) Н/м2

ЛАТЫН ӘРІП

 

$$$ 13

Х=Х(t) теңдеуі графигінен козғалған денелердің кездесу орнын және кездесу уақытын табыңыз.

 

 


С) 10 м, 10 с

 

$$$ 76

х=0,06 cos( , м теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз.

Е) 0,03 м

 

$$$ 90

PV диаграммасында идеал газдың 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі көрсетілген. Бұл қандай процесс?

 

 

А) изобаралық қыздыру

 

$$$ 153

және ( ) массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған. массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.

 

 


A)

 

$$$ 219

Р–Т диаграммасында берілген газ массасының А және В нүктелер арасындағы екі күйі көрсетілген. Бұл күйлердегі газдардың көлемдерін салыстырыңыз.

 


B) VB < VA

 

$$$ 258

диаграммасында термодинамикалық цикл кескінделген. Цикл ішінде газдың жасайтын пайдалы жұмысының мөлшері қанша?

 

 

D) 400Дж

 

$$$ 274

бұрыштық жылдамдықпен айналатын дискінің шығырынан дененің қашықтығы /2-ге тең. Егер дене дискінің шетіне орын ауыстырса, онда дененің бұрыштық жылдамдығы қалай өзгереді?

B) 4 есе кемиді

 

$$$ 354

термодинамикалық диаграммасында бір изохора бойында жататын күйлер үшін қандай термодинамикалық параметрлер тұрақты болып қалады?

В) көлем

 

$$$ 400

Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль нақты газ ішіндегі барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды?

D)

 

$$$ 420

0=17 м/с бастапқы жылдамдықпен биіктігі 12 м мұнарадан вертикаль жоғары лақтырылған дене жерге 4 с-тен кейін түсті Дененің орын ауыстыруындағы орташа жылдамдықтың мәнін анықтаңыз.

C) 3 м/с

 

$$$ 421

жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m дене қабырғамен серпімді әсерлесу нәтижесінде модулі бойынша дәл сондай жылдамдықпен, қарама-қарсы бағытта қозғала бастады. Қабырға тарапынан денеге әсер ететін серпімділік күші қандай жұмыс атқарады?

C) 0

 

$$$ 415

m1=2m2=4 кг, 2 1= 2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар.

A) Рх=0

 

$$$ 439

Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді?

B) Т= Т0

 

$$$ 476

жылдамдығы бар ілгерілемелі қозғалып келе жатқан бірінші шарик қозғалмай тұрған үш шарикпен соқтығысады. Барлық төрт шариктің массалары бірдей. Абсолют серпімді центрлік соқтығысудың нәтижесіндегі төртінші шариктің жылдамдығы:

E)

 

$$$ 483

жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m шар, одан массасы екі есе үлкен қозғалмай тұрған шармен серпімсіз соқтығысқан. Олардың қозғалыс жылдамдықтары қанша?

E)

 

$$$ 591

R1=2 Ом, R2=6 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

С) 4 Ом

 

$$$ 786


U, V (U-ішкі энергия, V-көлем) – диаграммасында кескінделген қисықтардың қайсысы изотермдік процеске сәйкес келеді?

D) 4

 

$$$ 806

T, S диаграммада квазистатистикалық процесс кескінделген. Штрихталған аудан неге тең?

 


 

Е) 1 күйден 2 күйге өткендегі жүйенің алған жылуына

 

$$$ 823

А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА=AC)?

D) Ea=4Ec

 

$$$ 837

және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады.

C) 1-шам

 

$$$ 872

q зарядын 1 нүктеден 2 нүктеге ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысының өрнегі:

C) q(φ1 - φ2)

 

$$$ 901

өрнегі нені анықтайды?

А) Жазық конденсатордың сиымдылығын

 

$$$ 905

(ED)/2 өрнегінің физикалық мағынасы:

В) Ортадағы электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы

 

$$$ 907

U кернеуіне дейін зарядталған сыйымдылығы С конденсатор толық разрядталғанда қандай энергия бөлінеді:

В) СU2/2

 

$$$ 948

І1 тогы бар дөңгелек контур өсімен І2 тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер етеді:

 

 

D) Әсер етпейді

 

$$$ 958

R=10 см, I=0,32 А (СИ системасы) болатын тұйық контурдың магниттік моментін есептеңдер:

В) 0,01

 

$$$ 965

векторлық кебейтіндісі нені анықтайды?

D) Магнит өрісіндегі тогы бар контурға әсер етуші күш моментін.

 

$$$ 974

L контуры арқылы өтетін I ток конфигурациялары үшін анықтау керек:

D) 0

 

$$$ 982

магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:

В) Заттың бірлік көлемдегі қорытқы магнит моменті

 

$$$ 1080

F1= 3Н және F2=4Н екі күш дененің бір нүктесіне түсірілген. және күштердің арасындағы бұрыш π/2. Тең әсерлі күштің модулін тап:

В) 5Н

 

$$$ 1138

заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай?

Е) 1 с

 

$$$ 1148

x=2sin2πt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс жиілігі қандай?

С) 1с Гц

 

$$$ 1164

теңдеуі қандай толқындарды өрнектейді?

E) жазық толқындарды

 

$$$ 1245

Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша заңымен өзгереді. Дене қозғалғаннан бастап 5 с өткенге дейінгі орташа жылдамдығы неге тең?

D) 20 м/с

 

$$$ 1295

V(t) графигінен дененің 4 с-та жүрген жолын табыңыз:

В) 6 м

 

САНДАР

 

$$$ 95

200С температураның Кельвин шкаласындағы мәнін көрсетіңіз.

Е) 293

 

$$$ 168

1-суретте доптың жылдамдық және үдеу векторлары кескінделген.

 


2-суретте көрсетілген қай бағыт допқа түсірілген барлық күштердің қорытқы күшін көрсетеді?

В) 2

 

$$$ 175

20 м биіктіктен жерге түскен, бастапқы жылдамдығы нольге тең және массасы 1 кг дененің импульсі неге тең? g=10 м/с2.

B) 20 кг∙м/с

 

$$$ 178

20 м биіктіктен еркін қозғалып жерге түскен дененің массасы 1 кг болса, ол дененің кинетикалық энергиясы қанша болар еді? = 10 м/с2.

D) 200 Дж

 

$$$ 237

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомобиль светофор алдында кенет тоқтайды. Тоқтағанға дейін автомобильді тежеген кезде қандай жылу бөлініп шығады?

B) 50 кДж

 

$$$ 240

280К температурада азоттың көлемі изотермиялық ұлғаю кезінде екі есе артты. Осы газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз.

E) 0 Дж

 

$$$ 245

300 Дж жылу мөлшерін алған газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Газдың істеген жұмысы қандай?

C) 200 Дж

 

$$$ 285

5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?

Е) 0 Дж

 

$$$ 298

2 м биіктіктен 5 м/с жылдамдықпен төмен лақтырылған шар горизонталь жазықтықпен серпімді соғылып, қайтадан жоғары қарай қозғалады. Егер шариктің массасы 0,2 кг болса, онда шарикті алғашқы күйіне көтеруге жұмсалатын энергия қаншаға тең болады?

В) 2,5 Дж

 

$$$ 355

2 моль суда қанша молекула бола алады? Авогадро саны 6∙1023 моль–1 , судың мольдік массасын 18∙10-3 кг/моль.

Е) 12∙1023 молекула

 

$$$ 360

16г оттегінде қанша зат мөлшері бар? Оттегінің мольдік массасы 32∙10-3 кг/моль. Е) 0,5 моль

 

$$$ 374

2 моль идеал газдың ішкі энергиясы 5кДж. Газдың изотермалық ұлғаюы нәтижесінде, ол 1 кДж жұмыс жасады. Ұлғаюдан кейін газдың ішкі энергиясы қанша болады?

Е) 5 кДж

 

$$$ 419

1-2, 2-3, 3-1 графиктері қандай процестерге сәйкес келеді?

B) изохоралық, изобаралық, изотермдік

 

$$$ 422

4 м/с жылдамдықпен қозғалған горизонталь жазықтығындағы білеуше үйкеліс күші әсерінен модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғала бастады. Білеушенің 5 с ішінде жүрген жолы неге тең?

 

 

C) 8м

 

$$$ 430

7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам 2 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 40 кг арбаны қуып жетіп, үстіне қарғып мінеді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалатын болады?

C) =5м/с

 

$$$ 459

105 Па қысымдағы газ көлемі 3-тен 5 м3-ке дейін изобаралық ұлғайды. Газдың ұлғаюы кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз.

C) Дж

 

$$$ 460

105 Па тұрақты қысымдағы газға әсер ететін сыртқы күштер тарапынан 104 Дж жұмыс атқарылды. Бұл процесте газ көлемі қалай өзгереді?

E) 0,1 м3-ке кішірейеді

 

$$$ 576

2 Ом және 3 Ом екi кедергi параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.

А) 1,2 Ом

 

$$$ 600

220 В кернеуге арналған электрқыздырғыш аспапты кернеуі 55 В жүйеге қосқанда, оның номиналь қуаты қалай өзгередi?

В) 16 есе азаяды

 

$$$ 605

10 Ом кедергiнi ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 2 Ом элементке жалғағанда, сыртқы тiзбекте бөлiнетiн қуат мөлшерi қанша болады?

D) 10 Вт

 

$$$ 635

7 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0,2 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?

D) 1,4 Дж

 

$$$ 653

5 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткiзгiшке индукциясы 2 Тл магнит өрiсiнің әсер етушi күш қанша болады? Өткiзгiш магнит индукциясы векторына перпендикуляр орналасқан.

С) 1,4 Н

$$$ 865

3 нКл нүктелік заряд кернеулігі Е= 5 кВ/м біртекті электр өрісінде орын ауыстырды. Егер а = 3 см, в = 4 см, =5 см болса, онда қандай жұмыс істеледі:

D) 450 нДж

 

$$$ 906

3,6×10-5 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 1,8×10-3 Дж болса нүкте деп өрісі потенциалын анықта:

А) 50 В

 

$$$ 914

36 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 18

болса нүкте өрісінің потенциалы қанша?

В) 500 В

 

$$$ 954

1 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит өрісінде әсер етуші күш шамасы қандай болады? Өткізгіш магнит индукциясы векторына перпендикуляр

А) 0,28Н

 

$$$ 1011

1А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурдың индуктивтілігі:

D) 8 Гн

 

$$$ 1071

400м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ, бөгетке тиіп, тоқтағанға дейін 2,5м жол жүреді. Бөгеттің кедергі күшін анықтаңыз. Оқтың массасы 24г:

D) F = 768H

 

$$$ 1169

1 моль оттегінде қанша молекула бар?

С) 6×1023

 

$$$ 1172

10 грамм сутегінде неше молекула бар?
D) 30×1023

 

$$$ 1177

1 моль сутегі бар ыдыста қанша сутегі молекуласы болады?

А) 6∙1023

 

$$$ 1180

200С температурасы Кельвин шкаласы бойынша қандай температураға сәйкес келеді?

B) 293

 

$$$ 1188

9 грамм су буында қанша молекула бар?

Е) 3×1023

 

азақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата добавления: 2014-12-04; просмотров: 3059; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.122 сек.