А.2 Моделі біполярного транзистора

 

Біполярний транзистор є також одним з найбільш розпов­сюджених елементів електронних приладів.

До нинішнього часу розроблена велика кількість моделей біполярного транзистора, як-то: моделі Еберса-Мола, Логана, ПАЕС, Лінвіла, Гумеля-Пуна, IBIS-BIRD, Кремльова-Голубєва і т.д. Відмінність між різними моделями полягає в характері та в кількості фізичних ефектів, що враховуються, та використова­них наближень в режимах, що аналізуються.

Найбільше розповсюдження одержали два різновиди мо­делі Еберса-Мола: інжекційна та переносу. Модель ПАЕС (інколи її називають моделлю Норенкова), що часто використо­вується у вітчизняних програмах, також є різновидом інжекційної моделі Еберса-Мола. Ці моделі відрізняються тим, що інжекційна модель одержана, виходячи з струмів, інжектованих крізь p-n переходи, а модель переносу - виходячи з струмів, що протікають впоперек базової області від колектора до емітера.

Спочатку розглянемо інжекційну модель Еберса-Мола n-p-n транзистора, зображену на рис. А.2. Ця модель описує електричні процеси в статичному та ди­намічному режимах роботи транзистора при прямому та інверсному його увімкненні.

 

а) б)

Рисунок А.2 - Еквівалентна схема моделі Еберса-Мола для n- p-n транзистора (а) та його графічне зображення (б)

 

Система рівнянь даної моделі має вигляд:

;

;

;

;

;

;

,
,

 

 

де Iе , Iк – струми емітера та колектора;

Iдк , Iде – струми, інжектовані через переходи;

I0е, I– зворотні струми, що визначаються при напругах на переходах Uк = 0, Uе = 0 ;

aN, aІ– нормальний та інверсний коефіцієнти підсилення по струму в схемі із спільною базою;

Uе , Uк – напруга на емітерному та колекторному перехо­дах;

Сед , Cеб, Скд, Cкб – ємності дифузійні та бар'єрні емітерного та колекторного переходів;

Сое , Cок – бар'єрні ємності емітерного та колекторного переходів при Uк=0, Uе=0;

jе, jк– контактна різниця потенціалів переходів;

j t - тепловий потенціал;

mэ, mк – коефіцієнти апроксимації вольт-амперних характеристик емітерного та колекторного переходів;

Rб, Rк, Rе – об’ємні опори базової, колекторної та емітерної областей;

tN,tІ– сталі часу накопичування зарядів в емітерному та колекторному переходах;

Rре, Rрк – опори розтікання переходів.

Тепер розглянемо модель переносу (іноді її називають моделлю Логана), зображену на рис. А.3.

Рисунок А.3 - Еквівалентна схема моделі переносу для n–p–n транзистора і його графічне зображення

 

Система рівнянь моделі переносу має вигляд:

;

;

; ;

CE=CЕБЕД ; CК=CКБКД;

CЕБ =f(Uе) і CКБ = f(Uk) такі ж, як і у моделі Еберса-Мола;

; ,

де IE , IK - струми емітера та колектора;

IN , II - струми переносу, які збираються переходами в прямому та інверсному включенні транзистора;

bN , bI - нормальний та інверсний коефіцієнти підсилення по струму в схемі із спільним емітером;

UE , UK - напруга на емітерному та колекторному перехо­дах;

IS - тепловий струм переходу;

CE , CЕБ , СЕД - сумарна, бар'єрна та дифузійна ємності емітерного переходу;

CК , CКБ , СКД - сумарна, бар'єрна та дифузійна ємності колек­торного переходу;

jt - тепловий потенціал;

jE , jK - контактна різниця потенціалів переходів;

tN,ti- сталі часу накопичування зарядів в емітерному та колекторному переходах.

Для моделювання в частотній області електронних пристроїв з біполярними транзисторами, треба використовувати малосигнальну модель транзистора, яку найкраще одержати з нелінійної моделі шляхом лінеаризації її нелінійних джерел у робочій точці.
Дата добавления: 2015-11-28; просмотров: 1365;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.