Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти державного управління.

Органи виконавчої влади, які характеризуються такими ознаками: а) створюються з метою безпосереднього здійснення конкретного виду державної діяльності;

б) здійснюють діяльність, яка характеризується нормативно визначеними цілями, завданнями, функціями, компетенцією;

в) здійснюють свою діяльність через визначені форми й методи;

г) має певну організаційно-правову форму, внутрішню структуру, зовнішні зв’язки. Органи виконавчої влади можна класифікувати на різні види в залежності від критерію класифікації, а саме: а) від обсягу й характеру компетенції: загальної компетенції (КМУ, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації), галузевої компетенції (Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України тощо), спеціальної компетенції (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України тощо);

б) від порядку вирішення питань: єдиноначальні (міністерства, служби тощо) та колегіальні (КМУ, РМ АРК тощо);

в) від предмета спрямованості компетенції: органи управління економічною сферою;

органи управління соціально-культурною сферою;

органи управління адміністративно-політичною сферою;

г) від обсягу повноважень по території: центральні (КМУ, міністерства, служби, інспекції, агенства) та місцеві (державні адміністрації, місцеві органи центральних органів виконавчої влади);

д) від характеру повноважень: міністерства;

служби;

інспекції;

агентства

Відповідно до ст. 113 Конституції України КМУ — це уряд, який очолює систему органів виконавчої влади. До складу КМУ входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри. Важливо усвідомити, що відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України призначає Прем’єр-міністра України за згодою Верховної Ради України. Слід мати на увазі, що відповідно до Закону від 07. 10. 2010 р. «Про КМУ» діяльність Уряду ґрунтується на принципах: а) верховенства права;

б) законності;

в) поділу дер­жавної влади;

г) безперервності;

д) колегіальності;

ж) солідарної відповідальності;

з) відкритості;

і) прозорості. До основних завдань КМУ належать: 1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів ПУ;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики;

політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розроблення й виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження й виконання інших державних цільових програм;

5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності;

здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація і забезпечення провадженнязовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконання інших функцій, визначених Конституцією, законами України, актами ПУ. Основною формою роботи КМУ є засідання Уряду, періодичність проведення яких визначається Прем’єр-міністром України, на яких розглядаються питання щодо: розробки, прийняття та здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку країни;

вироблення та здійснення політики уряду;

прийняття актів (постанов, розпоряджень) КМУ;

реалізації права законодавчої ініціативи;

обговорення найважливіших питань життя держави і суспільства тощо (див. Додатки 23—24). При вивченні правового статусу КМУ слід звернути увагу на Секретаріат КМУ (див. Положення про Секретаріат КМУ, затв. Постановою КМУ від 12. 08. 2009 р.), основним завданням якого є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Уряду і який очолює Міністр КМУ;

Службу Прем’єр-міністра України (керівника Служби, радників).

Що стосується питання правового статусу центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) необхідно звернутися до ЗУ від 17. 03. 2011 р. (зі змінами від 2012 р) «Про центральні органи виконавчої влади» й Указу ПУ від 09. 12. 2010 р. (зі змінами від 28. 02. 2013) «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Указ ПУ «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 28. 02. 2013 і мати на увазі, що:

а) міністерство — це центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених ПУ сферах, проведення якої покладено на КМУ Конституцією та законами України. Згідно з вищенаведеним Указом ПУ створено такі міністерства:—Міністерство аграрної політики та продовольства України: Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затв. Указом ПУ від 23. 04. 2011 р. (створено на базі Міністерства аграрної політики України);

—Міністерство внутрішніх справ України: Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

—Міністерство екології та природних ресурсів України: Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

- Міністерство доходів і зборів України — утворене шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України. На Міністерство також покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування -Про Міністерство доходів і зборів України Президент України;

Указ, Положення від 18. 03. 2013 —Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затв. Указом ПУ від 31. 05. 2011 р. (створено на базі Міністерства економіки України, а також з покладенням на Міністерство, що утворюється, функції у сфері реалізації дер­жавної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, регулювання цінової політики (крім питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);

—Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р. (створено на базі Міністерства палива та енергетики України і Міністерства вугільної промисловості України);

— Міністерство закордонних справ України: Положення про Міністерство закордонних справ України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.;

— Міністерство інфраструктури України: Положення про Міністерство інфраструктури України, затв. Указом ПУ від 12. 05. 2011 р. (створено на базі Міністерства транспорту та зв`язку України, з покладанням на нього функції з реалізації державної політики у сфері туризму);

—Міністерство культури України: Положення про Міністерство культури України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р. (створено на базі Міністерства культури і туризму України, з покладанням на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України, релігії);

-Міністерство оборони України: Положення про Міністерство оборони України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.;

—Міністерство охорони здоров’я України: Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затв. Указом ПУ вiд 31. 05. 2011 р. (створено на базі реорганізації Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України);

— Міністерство соціальної політики України: Положення про Міністерство соціальної політики України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.;

(створено на базі Міністерства праці та соціальної політики України);

—Міністерство фінансів України: Положення про Міністерство фінансів України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

—Міністерство юстиції України: Положення про Міністерство юстиції України, затв. Указом ПУ від вiд 06. 04. 2011 р.;

-Міністерство молоді та спорту України — утворене шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної служби молоді та спорту України;

-Міністерство освіти і науки України — утворене шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (на яке були покладені також функції ліквідованої Вищої атестаційної комісії України) та Державної служби молоді та спорту України;

б) служба — це ЦОВВ, більшість функцій якого становлять функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам. До цього виду ЦОВВ належать:— Державна авіаційна служба України: Положення про Державну авіаційну службу України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна архівна служба України: Положення про Державну архівну службу України: Указ ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України: Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затв. Указом ПУ вiд 13. 04. 2011 р. —Державна виконавча служба України: Положення про Державну виконавчу службу України, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна казначейська служба України: Положення про Державну казначейську службу України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

— Державна міграційна служба України: Положення про Державну міграційну службу України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р. — Державна пенітенціарна служба України: Положення про Державну пенітенціарну службу України, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

—Державна пробірна служба України: Положення про Державну пробірну службу України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державна реєстраційна служба України: Положення про Державну реєстраційну службу України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

—Державна санітарно-епідеміологічна служба України: Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна служба геології та надр України: Положення про Державну службу геології та надр України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України: Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна служба експортного контролю України: Положення про Державну службу експортного контролю України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

— Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України: Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

-Державна служба зайнятості України — є правонаступником відповідних органів державної служби зайнятості—Державна служба інтелектуальної власності України: Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

—Державна служба статистики України: Положення про Державну службу статистики України, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

—Державна служба України з контролю за наркотиками: Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками, затв. Указом Президента вiд 13. 04. 2011 р.;

—Державна служба України з лікарських засобів: Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р. --- Державна служба України з надзвичайних ситуацій — утворена шляхом реорганізації Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної інспекції техногенної безпеки України. — Державна служба України з питань захисту персональних даних: Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затв. Указом Президента вiд 06. 04. 2011 р.;

— Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань: Положення про Державну служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, затв. Указом Президента вiд 08. 04. 2011 р.;

— Державна служба фінансового моніторингу України: Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,

в) агентство — це ЦОВВ, більшість функцій якого становлять функції з управління обєктами державної власності, що належать до сфери його управління. Це:— Державне агентство автомобільних доріг України;

Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державне агентство водних ресурсів України: Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державне агентство екологічних інвестицій України: Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України: Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, затв. Указом ПУ від 12. 05. 2011 р.;

—Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

— Державне агентство земельних ресурсів України, Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затв. Указом Президента вiд 08. 04. 2011 р.;

—Державне агентство лісових ресурсів України: Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

Державне агентство резерву України: Положення про Державне агентство резерву України, затв. Указом ПУ від 13. 04. 2011 р.;

—Державне агентство рибного господарства України: Положення про Державне агентство рибного господарства України, затв. Указом Президента вiд 16. 04. 2011 р.;

— Державне агентство України з питань кіно: Положення про Державне агентство України з питань кіно, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.;

—Державне агентство України з туризму та курортів: Положення про Державне агентство України з туризму та курортів, затв. Указом ПУ від 08. 04. 2011 р.;

—Державне агентство України з управління зоною відчуження: Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

—Державне космічне агентство України: Положення про Державне космічне агентство України, затв. Указом Президента вiд 08. 04. 2011 р.;

—Національне агенство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації інфраструктурних процесів: Положення про Національне агенство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації інфраструктурних процесів, затв. Указом Президента від 08. 04. 2011 р.;

г) інспекція— це ЦОВВ, більшість функцій якого становлять контрольно-наглядові функції за дотриманням актів законодавства державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами. Це:— Державна архітектурно-будівельна інспекція України: Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

—Державна екологічна інспекція України: Положення про Державну екологічну інспекцію України, затв. Указом ПУ вiд 13. 04. 2011 р.;

—Державна інспекція навчальних закладів України: Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

—Державна інспекція сільського господарства України: Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затв. Указом Президента вiд 13. 04. 2011 р.;

—Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті: Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затв. Указом ПУ вiд 08. 04. 2011 р.;

- Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті: Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

- Державна інспекція України з контролю за цінами—Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів: Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затв. Указом ПУ вiд 13. 04. 2011 р.;

—Державна інспекція України з питань праці: Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

—Державна інспекція ядерного регулювання України: Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затв. Указом ПУ вiд 06. 04. 2011 р.;

Державна фінансова інспекція України: Положення про Державну фінансову інспекцію України, затв. Указом ПУ вiд 23. 04. 2011 р.;

д) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом— це ЦОВВ, основні засади порядку створення, функціонування і ліквідації яких визначаються, насамперед, Конституцією і законами України:—Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон від 23. 02. 2006 р. «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»;

—Антимонопольний комітет України: ЗУ від 26. 11. 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України»;

— Державний комітет телебачення і радіомовлення України: Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затв. Указом ПУ вiд 07. 05. 2011 р.;

—Національне агентство України з питань державної служби: Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затв. Указом ПУ від 18. 07. 2011 р.;

—Фонд державного майна України: Тимчасове положення про Фонд державного майна, затв. Постановою Верховної Ради України від 07. 07. 1992 р.;

ж) інші центральні органи виконавчої влади —це ЦОВВ, які не належать до жодного із зазначених вище видів ЦОВВ:—Адміністрація Державної прикордонної служби України: Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.;

—Пенсійний фонд України: Положення про Пенсійний фонд України, затв. Указом ПУ від 06. 04. 2011 р.

 

Дата добавления: 2015-06-22; просмотров: 1054; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.038 сек.